Adviesraad Sociaal Domein

De onafhankelijke Adviesraad Sociaal Domein adviseert  en informeert het college  over onderwerpen die betrekking hebben op het sociaal domein. Met het sociale domein bedoelen we de onderwerpen die te maken hebben met jeugd, zorg en maatschappelijke ondersteuning en werk en inkomen.  De adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente. 

De adviesraad wil met haar adviezen een bijdrage leveren aan:

  • het bevorderen van de zelfredzaamheid, eigen kracht en participatie van belanghebbenden;
  • een samenleving waarin iedereen op gelijkwaardige wijze deelneemt aan de samenleving en tot zijn recht kan komen, ongeacht culturele achtergrond, geslacht, leeftijd, talenten en/of beperkingen;
  • het verbeteren van de kwaliteit van gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan binnen het sociaal domein.

De adviesraad zorgt voor de wettelijk voorgeschreven burger- en cliëntenparticipatie, vermeld in de Wmo, de Participatiewet, de Jeugdwet en de WSW, conform de gemeentelijke verordening.

De adviesraad bestaat uit leden van drie werkgroepen en een onafhankelijk voorzitter.

Er zijn drie werkgroepen: Jeugd, Zorg en maatschappelijke ondersteuning en Werk en inkomen. In elke werkgroep zitten minimaal drie tot  maximaal zeven leden. 

Kijk voor meer informatie op de website van de Adviesraad Sociaal Domein

Heeft u een vraag voor de adviesraad? Dan kunt u mailen naar: info@asdcoevorden.nl

De werkwijze van de adviesraad is ook beschreven in de Verordening Adviesraad Sociaal Domein.