Privacyverklaring

Wij willen u goede dienstverlening bieden en onze publieke taken uitvoeren met respect voor uw privacy. U heeft er recht op dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaan. Dat is onder andere vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet politiegegevens (WPG). Ook in andere wetten zoals de Wet Basisregistratie Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en de Wet algemene bepalingen Burgerservicenummer is de wijze waarop we met persoonsgegevens moeten omgaan, geregeld.  

Welke gegevens verwerkt de gemeente? Hoe worden mijn persoonsgegevens beveiligd? U vindt deze informatie en meer op deze pagina. Heeft u toch nog vragen of opmerkingen over hoe wij omgaan met uw privacy? Stel dan uw vraag via privacy@coevorden.nl 

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevensexterne-link-icoon raadplegen. 

Welke gegevens verwerkt de gemeente?

Als u diensten of producten gebruikt van de gemeente Coevorden, hebben wij gegevens van u nodig. Wij hebben persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig voor: 

  • Het uitvoeren van onze publiekrechtelijke taken, zoals het beoordelen van uw aanvraag; 
  • Het afhandelen van uw betaling; 
  • Verzenden van een nieuwsbrief; 
  • Om u te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening aan u uit te kunnen voeren; 
  • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten; 
  • Om iets bij u af te leveren; 
  • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaanslag. 

In sommige gevallen verwerken wij zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Dit zijn bijvoorbeeld: 

  • Gegevens over uw bank en uw bankrekeningnummer 
  • Informatie over uw gezondheid 

Dat doen wij alleen als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat. Dat betekent dat de gemeente vanuit een wet bevoegd is om bijzondere persoonsgegevens te verwerken en deze nodig heeft om een publiekrechtelijke taak uit te voeren. De grondslagen waarop wij uw gegevens verwerken zijn opgenomen in het register van verwerkingen.   

Ook is iedere inwoner van Nederland ingeschreven in de Basisregistratie Persoonsgegevens. Dit is geregeld in de Wet Basisregistratie Persoonsgegevens. Woont u in de gemeente Coevorden? Dan houden wij uw persoonsgegevens bij. In deze registratie staan bijvoorbeeld uw naam, adres, gegevens over uw huwelijk, kinderen en uw nationaliteit. Bij de uitvoering van overheidstaken zoals het afgeven van een paspoort of het beoordelen van een uitkering, moeten wij de gegevens uit de Basisregistratie Personen gebruiken. Maar ook andere overheidsinstanties gebruiken persoonsgegevens uit de Basisregistratie. Denk aan de Belastingdienst of uw zorgverzekering. 

Veranderen uw gegevens? Bijvoorbeeld doordat u gaat verhuizen? Geef dit dan aan ons door. 

Register van verwerkingen 

In het register van verwerkingen leggen we vast hoe we persoonsgegevens verwerken. Dit is een verplichting op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Wet politiegegevens (WPG). 

Uw privacyrechten op een rijtje

Om zeker te weten dat wij uw persoonsgegevens goed gebruiken, heeft u privacyrechten. Wilt u weten welke rechten en hoe u hierop een beroep kunt doen? Kijk dan op onze pagina Privacyrechten AVG.

Hoe lang bewaart de gemeente mijn gegevens? 

Wij bewaren de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. 

Worden mijn persoonsgegevens gedeeld met derden? 

Wij verstrekken uw gegevens alleen aan derden als dat nodig is voor onze dienstverlening. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst. In deze overeenkomst regelen we hoe organisaties om moeten gaan met de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen worden gedeeld met andere overheidsinstanties of instanties die uw gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een wettelijke taak. U kunt op de website van de Rijksoverheid zien welke organisaties gegevens uit de BRP krijgen en waarvoor.

Niet tot persoon te herleiden gegevens 

Wij verzamelen verschillende soorten gegevens om ons werk zo goed mogelijk te kunnen doen. Zoals geografische data, resultaten van bewonersonderzoeken of allerlei gegevens over de gemeente. Deze informatie kan waardevol en interessant zijn voor bedrijven, organisaties, journalisten, onderzoekers en bewoners. Zij kunnen hiermee bijvoorbeeld applicaties en websites ontwikkelen. Daarom stellen wij deze data waar nodig beschikbaar. Er wordt geen informatie openbaar gemaakt die naar een persoon leidt. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Hoe worden mijn persoonsgegevens beveiligd?

Wij hebben goede beveiliging van de persoonsgegevens die de gemeente gebruikt. Zo zijn er passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Daarbij kijken wij steeds naar de huidige stand van de techniek en passen wij onze beveiliging daarop aan. Deze maatregelen zijn opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid en komen overeen met de gemeentelijke beveiligingsnormen volgens de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) 

Toch kan het gebeuren dat er inbreuk wordt gemaakt op onze beveiliging – bijvoorbeeld door een hack – waardoor persoonsgegevens in verkeerde handen komen. Dit heet een datalek. Ontdekken wij een datalek? Dan is onze eerste zorg om het lek te dichten. Ook gaan wij na welke gegevens precies gelekt zijn en of de betreffende persoon of personen mogelijk gedupeerd is door het lek. Als er een reëel risico is dat de privacy van de betreffende persoon of personen geschonden is, melden wij het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook informeren wij de betreffende persoon of personen en helpen wij om het risico op schade uit het datalek te minimaliseren.  

Heeft u via onze website toegang tot vertrouwelijke gegevens (zoals persoonsgegevens) die niet voor u bestemd zijn? Of zijn er bijvoorbeeld documenten met persoonsgegevens naar u verzonden die een andere persoon betreffen? Meld dit dan bij ons.

Contact 

Heeft u vragen over deze privacyverklaring of wilt u iets melden? Dan kunt u contact opnemen met het privacy team door een mail te sturen naar privacy@coevorden.nl of bel naar 14 0524.

Cookies

Deze website plaatst functionele en analytische cookies van Siteimprove en Readspeaker. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies zijn nodig voor een goede technische werking van de website en prettig gebruik. De verzamelde gegevens gebruiken wij om de website te verbeteren. We slaan de gegevens anoniem op en delen niets met andere partijen.

Coordinated Vulnerability Disclosure

De gemeente Coevorden vindt de beveiliging van haar systemen belangrijk. We nemen hiervoor allerlei maatregelen. Toch kan er nog een zwakke plek in de systemen zitten. Heeft u er eentje ontdekt? Geef het aan ons door. We kunnen dan snel maatregelen nemen. Meer informatie vindt u op de pagina Coordinated Vulnerability Disclosure.