Luchtfoto van het bouwproject Jongbloed in Sleen

Asbest en asbestgelijkend materiaal

Asbest

Asbest bestaat uit kleine vezels. Als het afbreekt of afbrokkelt komen er stoffen vrij die schadelijk zijn voor de gezondheid. Om die gezondheidsrisico’s kleiner te maken, is het behandelen en bewerken van asbest sinds 1 juli 1993 verboden en het verwijderen ervan aan strenge regels verbonden.  

Als u van plan bent om te gaan verbouwen, opknappen of slopen, is het verstandig om te controleren of er asbest aanwezig is in het gebouw, vooral als het gebouwd is vóór 1994. Is er asbest bij betrokken, dan zijn er verplichte regels over asbest waaraan u zich moet houden. We controleren of iemand zich houdt aan de wettelijke afspraken en geven een boete bij overtredingen. We coachen het traject van sloop tot eindbestemming.  

Asbest verwijderen

Voor het verwijderen en wegbrengen van asbest zijn strenge regels. Hiervoor heeft u toestemming nodig. De belangrijkste regel is dat een particulier 35m2 asbest per kadastraal perceel mag verwijderen. Dan moet het wel in goede staat zijn. Dat wil zeggen hechtgebonden (geen losse vezels), geschroefd in plaats van gespijkerd in het geval van asbesthoudende platen en losliggend in het geval van asbesthoudende vloerbedekking (niet verlijmd).

Bedrijven moeten asbest altijd laten verwijderen door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. Inwoners en woningbouwcorporaties mogen zelf asbest verwijderen. Zij moeten zich wel aan regels houden.  Weet u het niet zeker? Dan kunnen wij u vertellen of u het asbest zelf mag verwijderen. Bel met team Omgevingsontwikkeling via telefoonnummer 140524. Als u asbest niet zelf mag verwijderen, moet u het laten verwijderen door een gecertificeerd bedrijf. 

Overtredingen op de regelgeving over asbest zijn strafbaar en kunnen schadelijk zijn voor uw gezondheid of die van anderen in uw leefomgeving. De Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe controleren dit. Ook het niet aanvragen van een sloopmelding als u een gebouw van voor 1994 voor een deel of helemaal sloopt is strafbaar. De regels vindt u in het mAsbestverwijderingsbesluit 2005externe-link-icoon en in het Besluit bouwwerken leefomgeving (PDF)externe-link-icoon

Sloopmelding maken

Ook heeft u toestemming nodig om als particulier asbest te mogen verwijderen. Doe minimaal 4 weken van tevoren een sloopmelding via het omgevingsloket.

Een sloopmelding kunt u digitaal doen via het Omgevingsloket Onlineexterne-link-icoon. Om een sloopmelding te doen, heeft u nodig:

 • Uw naam en adres (gebouweigenaar)
 • Naam en adres van de persoon die het asbest gaat verwijderen
 • De dagen en tijden dat u asbest gaat verwijderen
 • De manier waarop u asbest gaat verwijderen
 • Een situatietekening/luchtfoto van uw perceel, met daarop aangegeven de locatie van het asbest
 • Foto's van het asbest

Als de sloopmelding akkoord is, ontvangt u een akkoordbrief. Met deze brief kunt u:

 • Inpakplastic aanschaffen bij de milieustraat. U moet het asbest voor transport inpakken in speciaal plastic folie.
 • Asbest afvoeren naar de milieustraat.

Misschien heeft u een asbestinventarisatierapport nodig. Dit moet van een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau zijn. U heeft geen rapport nodig als:

 • U particulier bent en het gaat om maximaal 35m2 asbest. Het moet gaan om asbestplaten, asbesthoudende vloertegels of niet gelijmde vloerbedekking.
 • Uw bedrijf asbesthoudende onderdelen verwijdert, zoals: vloerplaten onder verwarmingstoestellen, beglazingskit in de constructie van kassen, rem- en frictiematerialen, pakkingen uit verbrandingsmotoren en verwarmingstoestellen met een vermogen van maximaal 2.250 Kw.

Kosten

U doet uw melding minimaal vier weken voor u met het sloopwerk begint. Soms kunt u de melding vijf werkdagen voor het sloopwerk doen. Dit kan bijvoorbeeld als het gebouw anders onnodig leeg komt te staan. De termijn van vijf werkdagen geldt ook voor particulieren die asbest zelf gaan verwijderen.

U betaalt de kosten voor het verwijderen van asbest zelf.

Bedrijven kunnen ook nog in aanmerking komen voor een fiscale regeling. Op de website van de Kamer van Koophandelexterne-link-icoon kunnen ondernemers informatie krijgen over beschikbare regelingen.

Meer informatie 

Bekijk de verschillende voorbeelden van asbesttoepassingenexterne-link-icoon. Meer informatie over wet- en regelgeving over asbest staat op de website van InfoMilexterne-link-icoon

U wilt een gebouw met asbest aanpassen

Check dan eerst of uw gebouw asbest heeft. Zeker wanneer uw gebouw is gebouwd vóór 1994. Kijk op de pagina van Infomil hoe u het best kan kijken of uw gebouw asbest heeftexterne-link-icoon. Als u zeker wilt weten of er asbest in uw huis zit, kunt u terecht bij een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. Het onderzoek kost geld, maar dan heeft u wel zekerheid. 

Heeft uw gebouw asbest?  

Hou u dan aan de regels en afspraken. Of doe een sloopmelding. Zo voorkomt u dat u een boete krijgt. U leest meer over de regels in het Asbestverwijderingsbesluit 2005externe-link-icoon en het Besluit bouwwerken leefomgeving (PDF)externe-link-icoon. Ga naar paragraaf 7.1.3 Procedure sloopwerkzaamheden.

U heeft toestemming nodig om asbest te verwijderen 

Inwoners en woningbouwcorporaties mogen zelf asbest verwijderen. Zij houden zich wel aan de regels en vragen daar toestemming voor. Met toestemming mag u als particulier 35m2 asbest verwijderen per kadastraal perceel. Het asbest moet wel goed zijn: 

 • Het asbest is hechtgebonden. Het zijn geen losse vezels. 
 • De asbestplaten zijn geschroefd. 
 • Gespijkerde asbestplaten mag u niet zelf verwijderen. 
 • Vloerbedekking met asbest ligt los. Het mag niet vastgelijmd zijn. 

Weet u niet zeker of u zelf asbest mag verwijderen? Of bent u geen particulier? 

Stel uw vraag dan aan het team Omgevingsontwikkeling via telefoonnummer 14 0524. Bedrijven laten asbest altijd weghalen door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. Mag u zelf geen asbest verwijderen? Dan laat u dit ook doen door een gecertificeerd bedrijf. U leest op deze pagina welke bedrijven asbest mogen verwijderenexterne-link-icoon

U wilt asbest verwijderen als particulier 

Doe de sloopmelding minimaal 5 dagen voordat u begint aan het werk. U doet de melding via het Omgevingsloket Onlineexterne-link-icoon. U betaalt zelf de kosten van het verwijderen van asbest. Bij de sloopmelding geeft u deze gegevens aan: 

 • uw naam en adres (gebouweigenaar); 
 • naam en adres van de persoon die het asbest gaat verwijderen; 
 • de dagen en tijden dat u asbest gaat verwijderen; 
 • de manier waarop u asbest gaat verwijderen; 
 • een situatietekening/luchtfoto van uw perceel, met daarop aangegeven de locatie van het asbest; 
 • foto's van het asbest. 

U krijgt een brief als wij het eens zijn met uw melding 

Met deze brief kunt u: 

 • Inpakfolie kopen bij de milieustraat. 
 • U pakt het asbest in dit folie in voordat u het afvoert. 
 • Het asbest afvoeren naar de milieustraat. 

U verwijdert meer dan 35 m2 asbest van uw dak 

Dan heeft u recht op subsidie. U leest op de site van de RVO meer over de subsidieregelingexterne-link-icoon

Het asbest wordt door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf verwijderd

Doe de sloopmelding minimaal 4 weken voordat u begint aan het werk. Soms kunt u de melding vijf dagen voor het sloopwerk doen. Bijvoorbeeld als een gebouw anders onnodig leegstaat. U betaalt zelf de kosten van het verwijderen van asbest. 

Misschien heeft u recht op een regeling 

U leest op de site van de Kamer van Koophandel welke regelingen u kan krijgen als ondernemerexterne-link-icoon. Denk bijvoorbeeld aan de regeling wanneer u asbest van uw dak verwijdert. 

Soms heeft u een asbestinventarisatierapport nodig 

Dit is een rapport van een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau zijn. U heeft geen rapport nodig als: 

 • U het asbest mag verwijderen als particulier. 
 • Uw bedrijf onderdelen met asbest verwijdert. 
  • Denk bijvoorbeeld aan vloerplaten onder verwarmingstoestellen, beglazingskit in de constructie van kassen, rem- en frictiematerialen, pakkingen uit verbrandingsmotoren en verwarmingstoestellen met een vermogen van maximaal 2.250 Kw. 

De Regionale Uitvoeringsdienst controleert streng op het verwijderen van asbest 

Het kan gevaarlijk voor uw gezondheid zijn als u zich niet aan de regels houdt. En schadelijk voor uw leefomgeving. 

Wilt u meer lezen over asbest en de wetten en regels over asbest?