BenW besluitenlijst 28 mei 2024

Besluitenlijst

van de vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 28 mei 2024

Aanwezig:

burgemeester de heer R. Bergsma, wethouder de heer S. Stegen, wethouder de heer J. Slomp, wethouder de heer J. Huizing, wethouder de heer E. Holties en secretaris mevrouw K. Cornelissen.

Afwezig:

Geen.      

Nr.

Onderwerp

Besluit

1

Vaststelling agenda

2

Besluitenlijst van de vergadering van  dinsdag 21 mei 2024

Onveranderd vastgesteld.

4.1

Vaststelling Jaarverslag 2023

Zaaknummer 31292-2024

  1. Het Jaarverslag 2023, met daarin opgenomen de jaarrekening en de SiSa-bijlage, vast te stellen.
  2. Het Rapport Rechtmatigheidsverantwoording 2023 vast te stellen.
  3. Kennis te nemen van het accountantsverslag.
  4. Het Jaarverslag 2023 aan te bieden aan de raad en voor te stellen:
  5. het Jaarverslag 2023, met daarin opgenomen de jaarrekening en de SiSa-bijlage, vast te stellen;
  6. kennis te nemen van het accountantsverslag;

3a. het positieve rekeningsaldo van € 7.638.000 toe te voegen aan de 
      algemene reserve;

3b. uit dit bedrag via resultaatbestemming beschikbaar te houden:

- de middelen voor de realisatie van nieuw beleid van € 2.422.000;

- de middelen uit de decembercirculaire 2023 van € 1.012.000;

- de middelen voor de kosten van opvang vluchtelingen uit Oekraïne van 
   € 4.110.000; inzet af te wegen bij de Halfjaarrapportage 2024 en/of 
   Kaderbrief 2025.

UitnodigingenBesproken

Aldus vastgesteld in de vergadering van 4 juni 2024

De secretaris en de voorzitter,

Meer informatie over het college en voorgaande besluitenlijsten zijn te vinden bij collegebesluitenexterne-link-icoon.