Bezwaarschrift indienen

De gemeente kan een besluit nemen waar u het niet mee eens bent. Bijvoorbeeld: de gemeente wijst uw aanvraag voor een subsidie of vergunning af. 

Het kan ook zijn dat de gemeente een besluit heeft genomen voor een ander persoon. U kunt hier een belang bij hebben, omdat dit besluit gevolgen voor u heeft. Dan bent u belanghebbende. Bijvoorbeeld: u bent het niet eens met de bouwvergunning of kapvergunning die uw buurman heeft gekregen. U kunt dan ook bezwaar maken.

De gemeente kijkt dan opnieuw naar het besluit.

Let op: Als u bezwaar maakt, betekent dit niet dat alles wordt uitgesteld. Het besluit waartegen u bezwaar maakt, blijft geldig tot de gemeente uitspraak doet over uw bezwaarschrift.

Informeel overleg / contact

Overweegt u een bezwaarschrift in te dienen, dan kunt u ook eerst bellen met de gemeente. Een medewerker van de gemeente kan u het besluit uitleggen.  

U kunt bezwaar maken met uw DigiD of eHerkenning, maar ook per post of per e-mail. 

Bezwaar indienen per post

Gemeente Coevorden

t.a.v. College van burgemeesters en wethouders / of burgemeester / of raad

Postbus 2

7740 AA Coevorden

Bezwaar indienen per e-mail

U kunt uw bezwaar mailen naar info@coevorden.nl

Maak binnen 6 weken bezwaar

U stuurt uw bezwaarschrift op binnen 6 weken na de datum van verzenden, die op het besluit staat vermeld. Staat er op het besluit geen datum van verzenden? Het besluit en de datum van verzenden is gelijk.

De gemeente kan het besluit nemen uw bezwaar niet inhoudelijk te behandelen. Dat kan als u uw bezwaar zonder geldige reden later indient.

Drie manieren van afhandelen van uw bezwaar

Het afhandelen van uw bezwaar kan op drie manieren. Het proces en de termijnen van behandeling van het bezwaar verschillen hierbij. Dit hangt af op welk gebied de besluiten zijn genomen waartegen u bezwaar maakt.

De drie gebieden zijn:

 • Sociaal Domein
 • Gemeentelijke belastingen / WOZ
 • Overig

Hieronder vindt u meer informatie over de 3 gebieden

De bezwaren tegen besluiten die gaan over het gebied van het sociaal domein worden behandeld door middel van 'ambtelijk horen'.

U ontvangt een uitnodiging met de mogelijkheid uw bezwaarschrift in een gesprek toe te lichten. Bij dit gesprek zijn twee personen van de gemeente aanwezig. De persoon die hoort en een medewerker die het verslag maakt. Dit noemen we ‘ambtelijk horen’.

Hierbij gaat het om besluiten op grond van de volgende regelingen:

 • De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo);
 • Participatiewet (Pw);
 • Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ);
 • Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW);
 • het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz);
 • De Wet inburgering (Wi);
 • De Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko);
 • De Wet op de schuldhulpverlening (Wgs);
 • De Verordening leerlingenvervoer Coevorden.
 • De Jeugdwet.

De gemeente maakt beleidsregels en verordeningen op basis van de hierboven genoemde wetgeving. Deze vallen ook onder het ambtelijk horen.

De behandeling van het bezwaarschrift duurt maximaal 6 weken. De periode begint op de dag na de datum waarop uw bezwaar op het laatst bij de gemeente binnen moet zijn. Deze termijn kan met maximaal 6 weken worden verlengd.

Twijfelt u of uw besluit in aanmerking komt voor ambtelijk horen? Bel dan met de gemeente. Een medewerker kan u uitleggen welke procedure van toepassing is.

Wilt u bezwaar maken tegen de gemeentelijke belastingen of de WOZ-beschikking? Hiervoor gelden andere termijnen. U kunt uw bezwaarschrift indienen bij de heffingsambtenaar van de gemeente. Kijk dan op de pagina bezwaar indienen gemeentelijke belastingenexterne-link-icoon.

Maakt u bezwaar tegen een ander besluit, bijvoorbeeld tegen een bouwvergunning of een geweigerde kapvergunning ? Dan kunt u een bezwaarschrift schrijven.

Voorwaarden

In het bezwaarschrift geeft u aan waarom u het niet eens bent met het besluit. 

De volgende gegevens zijn verplicht in te vullen:

 • uw naam en adres
 • handtekening en datum van ondertekening
 • tegen welk besluit u bezwaar maakt (zaaknummer / kenmerk brief)
 • de reden waarom u bezwaar maakt
 • uw telefoonnummer en e-mailadres (niet verplicht, wel gewenst)

Kosten bezwaar maken

Het indienen van een bezwaarschrift is gratis.

Bezwaar maken namens iemand anders

Maakt u bezwaar namens iemand anders, dan heeft u hiervoor toestemming nodig. Dit kan via een machtigingsformulier. Neem contact op met ons, dan sturen wij u dit machtigingsformulier toe. Bel met 14 0524 of stuur een mail naar info@coevorden.nl

Bezwaarschrift intrekken

Wilt u uw bezwaar intrekken omdat u van gedachten bent veranderd? Dat kunt u schriftelijk of in een gesprek doen. Tijdens een gesprek kan het intrekken van een bezwaar alleen bij een hoorzitting.

Wat gebeurt er met uw bezwaar

U ontvangt binnen een paar dagen een ontvangstbevestiging van uw bezwaar. Ook krijgt u informatie over de verdere behandeling van het bezwaarschrift. U kunt bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente gericht aan iemand anders dan uzelf. Dit kan bijvoorbeeld zijn tegen een vergunning die uw buren hebben ontvangen. Wij informeren dan de vergunninghouder (in dit geval uw buren) ook over het ingediende bezwaarschrift. De vergunninghouder ontvangt een kopie van uw bezwaarschrift. Hij zal worden betrokken bij de verdere behandeling van uw bezwaar.

Een externe onafhankelijke bezwaarschriftcommissie bekijkt het bezwaarschrift. Dit gebeurt als uw bezwaarschrift compleet is (dus aan alle eerder genoemde eisen voldoet). Deze commissie bestaat uit een voorzitter en drie leden. Tijdens de hoorzitting zijn de voorzitter en twee leden aanwezig. De voorzitter en de leden zijn onafhankelijk, werken niet bij de gemeente Coevorden. Deze bezwaarschriftencommissie behandelt het bezwaar en brengt hierover advies uit aan de gemeente.

Behandeling van uw bezwaar : (digitale) hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie

Een externe, onafhankelijke commissie behandelt de bezwaarschriften. Deze  bezwaarschriftencommissie nodigt u uit voor een hoorzitting. Een hoorzitting is een bijeenkomst waarbij iedereen aanwezig is die betrokken is bij het bezwaarschrift. Dus ook bijvoorbeeld de buurman aan wie een vergunning is verleend waar u het niet mee eens bent.

Tijdens deze hoorzitting krijgt u de mogelijkheid om uw bezwaarschrift tijdens een gesprek toe te lichten. Daarna krijgt de vertegenwoordiger van de gemeente de mogelijkheid om het besluit toe te lichten. Soms zijn er ook andere belanghebbenden bij die het woord kunnen voeren. U mag bij de hoorzitting uw advocaat, adviseur of deskundige meenemen. Deze kan namens u meer informatie of een toelichting geven.

Voor de behandeling van een bezwaarschrift wordt een half uur ingepland.

Bij de uitnodiging van de hoorzitting ontvangt u ook het dossier. In dit dossier zitten alle stukken die met het besluit te maken hebben.

De hoorzittingen worden digitaal, via een videogesprek, gehouden.

Kunt u niet digitaal deelnemen? Dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de bezwaarschriftencommissie. U kunt bellen met 14 0524 of via info@coevorden.nl

De hoorzittingen zijn openbaar tenzij er redenen zijn die zich tegen openbaarheid verzetten.

De hoorzittingen van de bezwaarschriftencommissie Coevorden vinden één keer per maand plaats op de woensdagmiddag.

Advies op het bezwaar

De bezwaarschriftencommissie adviseert de gemeente over de te nemen beslissing op uw bezwaar. U krijgt dit advies ook toegestuurd. Het bestuursorgaan hoeft het advies van de bezwaarschriftencommissie niet over te nemen.

Beslissing op het bezwaar

Binnen 12 weken neemt het bestuursorgaan (college van burgemeester en wethouders of burgemeester of raad) een besluit op uw bezwaar. Op de dag dat de bezwaartermijn verstrijkt start de termijn. Soms lukt het niet om binnen 12 weken een besluit te nemen. In dat geval kan de termijn met 6 weken worden verlengd. U ontvangt dan een brief (verdagingsbesluit).

Wat als de gemeente te laat is?

Als de gemeente niet op tijd een beslissing heeft genomen, kunt u de gemeente in gebreke stellen. De gemeente heeft dan nog 2 weken de tijd om het besluit op uw bezwaar te sturen. Gebeurt dat niet op tijd, dan moet de gemeente u in sommige gevallen een dwangsom betalen. Meer informatie over een dwangsom aanvragen bij te late beslissing overheid externe-link-icoonkunt u vinden op de website van de Rijksoverheid.

Verzoek om voorlopige voorziening

Het besluit waar u het niet mee eens bent, blijft gelden tijdens de behandeling van uw bezwaar. Wat nu als u de behandeling van uw bezwaarschrift niet kunt afwachten? Bijvoorbeeld omdat u het kappen van een boom wilt voorkomen. Vraag dan om een voorlopige voorziening bij de rechtbank. Dat kan alleen als u ook bezwaar hebt gemaakt. Stuur daarom een kopie van uw bezwaarschrift mee naar de rechtbank. Een voorlopige voorziening vraagt u schriftelijk aan bij:

Rechtbank Noord-Nederland
Voorzieningenrechter, Afdeling Bestuursrecht
Postbus 150
9700 AD Groningen

Meer informatie over een voorlopige voorziening vindt u op Rechtspraak.nl.externe-link-icoon

In beroep

Bent u het niet eens met het besluit dat de gemeente neemt op uw bezwaarschrift? Dan kunt u beroep instellen bij de rechtbank. Stuur binnen 6 weken na de verzending van de beslissing op uw bezwaarschrift een brief (uw beroepschrift) aan:

Rechtbank Noord-Nederland
Afdeling Bestuursrecht
Postbus 150
9700 AD Groningen

Bij het beroepschrift stuurt u het besluit waartegen u beroep aantekent mee. Verder vermeldt u in uw beroepschrift uw naam, adres en de redenen waarom u beroep aantekent.

Meer informatie over het beroepschrift vindt u op Rechtspraak.nl.externe-link-icoon