Bezwaarschrift indienen

De gemeente kan een besluit nemen waar u het niet mee eens bent. Bijvoorbeeld: uw aanvraag voor een subsidie of vergunning is afgewezen. Of u bent het niet eens met de ontheffing die uw buurman heeft gekregen. U kunt dan bezwaar maken.

Wij adviseren u om eerst contact op te nemen met degene die het besluit heeft voorbereid. In de meeste gevallen vindt u de naam bovenaan het besluit.

Als u bezwaar wilt maken, moet u belang hebben bij het besluit waartegen u bezwaar maakt. Alleen dan behandelt de gemeente uw bezwaar. Het bestuursorgaan dat het besluit genomen heeft (raad, college van burgemeester en wethouders of de burgemeester) moet het besluit in heroverweging nemen. Hiervoor vraagt het bestuursorgaan advies aan een externe onafhankelijke commissie.

U kunt op de volgende manieren bezwaar indienen:

 • Digitaal (per mail) - U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen. U kunt hiervoor bijgaand bezwaarformulier gebruiken. Deze moet voorzien zijn van een handtekening. Het ingevulde formulier kunt u mailen naar info@coevorden.nl.
 • Schriftelijk - Stuur uw bezwaarschrift naar: Gemeente Coevorden, t.a.v. raad of college van burgemeester en wethouders of burgemeester, Postbus 2, 7740 AA Coevorden.  In de brief moet het volgende staan:
  • naam en adres van degene die het bezwaarschrift indient
  • de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven
  • een omschrijving en de datum van het besluit waartegen u bezwaar maakt (of een kopie van het besluit of publicatie)
  • de reden(en waarom u het niet eens bent met het genomen besluit
  • uw handtekening

U moet het bezwaarschrift opsturen binnen zes weken na de verzenddatum, die op het besluit staat vermeld. Als op het besluit geen verzenddatum staat vermeld, dan is het besluit verzonden op dezelfde dag als het genomen is.

Na ontvangst van uw bezwaarschrift krijgt u binnen enkele dagen een ontvangstbevestiging en informatie over de verdere behandeling van het bezwaarschrift.

Indien uw bezwaarschrift volledig is, wordt het voor advies voorgelegd aan een externe onafhankelijke bezwaarschriftcommissie. Deze bestaat uit vier leden (waarvan drie aanwezig zijn tijdens de hoorzitting). Allen zijn niet in dienst van de gemeente Coevorden. Zij zijn onafhankelijk en brengen advies uit aan de gemeente.

De bezwaarschriftencommissie nodigt u uit voor een hoorzitting op het gemeentehuis waar u uw bezwaar kunt toelichten. De hoorzittingen vinden één keer per maand plaats op een woensdagmiddag. Per hoorzitting is een half uur ingepland. Tijdens een hoorzitting krijgt u als eerste de gelegenheid om uw bezwaarschrift mondeling toe te lichten. Vervolgens krijgt de vertegenwoordiger van de gemeente de gelegenheid om de zaak toe te lichten. Soms zijn er ook andere belanghebbenden aanwezig die het woord kunnen voeren. U mag bij de hoorzitting uw advocaat, adviseur of deskundige meenemen voor het geven van meer informatie of een toelichting.

Op basis van dit advies neemt de gemeente een beslissing op uw bezwaarschrift. De termijn hiervoor is 12 weken. Soms lukt dat echter niet; u krijgt daar dan bericht over (verdagingsbesluit). In dat geval kan de termijn met zes weken worden verdaagd (verlengd).

Als u het niet eens bent met het besluit van de gemeente, kunt u een beroep instellen bij de rechtbank. U dient dan binnen zes weken na de verzending van de beslissing op uw bezwaarschrift een brief (uw beroepschrift) te sturen aan:
Rechtbank Noord-Nederland
Afdeling Bestuursrecht
Postbus 150
9700 AD Groningen

Bij het beroepschrift zendt u het besluit waartegen u beroep aantekent mee. Verder vermeldt u in uw beroepschrift uw naam, adres en de redenen waarom u beroep aantekent.

Als u tegen een besluit bezwaar maakt of beroep instelt, heeft dit geen schorsende werking. Dit betekent dat het genomen besluit in principe mag worden uitgevoerd. Om dit te voorkomen, kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening vragen aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland in Groningen. De voorzieningenrechter kan dan bepalen dat de uitvoering van het besluit wordt geschorst totdat op het bezwaar of beroep is beslist. De voorziening kunt u sturen aan:

Rechtbank Noord-Nederland
Voorzieningenrechter, Afdeling Bestuursrecht
Postbus 150
9700 AD Groningen

Bent u van gedachten veranderd en wilt u uw bezwaar intrekken? Dat kunt u schriftelijk of mondeling doen. Het mondeling intrekken van een bezwaar kan alleen bij een hoorzitting.

Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.

Als u een bezwaarschrift indient, krijgt u te maken met:

 • Hoorzitting
 • Advies bezwaarschriftencommissie
 • Beslissing op het bezwaar
 • Mogelijkheid: in beroep gaan
 • Mogelijkheid: verzoek om voorlopige voorziening

De bezwaren tegen besluiten die betrekking hebben op het gebied van het sociaal domein worden behandeld door middel van 'ambtelijk horen'. Hierbij gaat het om besluiten op grond van de volgende regelingen:

 • Participatiewet (Pw);
 • Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ);
 • Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW);
 • het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz);
 • De Wet inburgering (Wi);
 • De Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko);
 • De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo);
 • De Wet op de schuldhulpverlening (Wgs);
 • De Verordening leerlingenvervoer Coevorden.

Beleidsregels en verordeningen die gemaakt zijn door de gemeente op basis van de hierboven genoemde wetgeving vallen ook onder de reikwijdte van het ambtelijk horen.

Ambtelijk horen

U wordt uitgenodigd voor een gesprek waarbij u de gelegenheid krijgt  uw bezwaarschrift mondeling toe te lichten. Bij dit gesprek zijn twee personen aanwezig: degene die hoort en een medewerker die het verslag maakt. Dit noemen we ‘ambtelijk horen’. Bij het ambtelijk horen wordt geen gebruik gemaakt van een externe bezwaarschriftencommissie maar van een interne commissie.

Beslissing op het bezwaar

Uw bezwaarschrift zal binnen zes weken na afloop van de termijn waarbinnen u bezwaar kon maken worden afgehandeld. Deze termijn kan met maximaal zes weken worden verlengd.

Wilt u bezwaar maken tegen de gemeentelijke belastingen of de WOZ-beschikking? Dan kunt u hiervoor een bezwaarschrift indienen bij de heffingsambtenaar van de gemeente. Kijk op de pagina bezwaar indienen gemeentelijke belastingen.

Besluiten die betrekking hebben op de openbare ruimte, bijvoorbeeld bouwvergunningen of sloopvergunningen, worden (meestal) gepubliceerd op de gemeentelijke pagina in het weekblad van Coevorden 'Coevorden Huis aan Huis'.

Content for tab13