Luchtfoto van het kerkje van Zweeloo tijdens zonsondergang

Bezwaarschrift indienen

De gemeente kan een besluit nemen waar u het niet mee eens bent. Bijvoorbeeld: uw aanvraag voor een subsidie of vergunning is afgewezen. Of u bent het niet eens met de bouwvergunning die uw buurman heeft gekregen. U kunt dan bezwaar maken.

Als u bezwaar wilt maken, moet u belang hebben bij het besluit waartegen u bezwaar maakt. Dit betekent dat het genomen besluit ook voor u gevolgen heeft. Alleen dan behandelt de gemeente uw bezwaar.

Wij adviseren u om eerst contact op te nemen met de persoon die het besluit heeft genomen. In de meeste gevallen vindt u de naam bovenaan het besluit.

U kunt op de volgende manieren bezwaar indienen: 

 • Digitaal – U kunt u bezwaarschrift digitaal indienen. Dit kunt u doen als persoon met DigiD of als bedrijf, vereniging of stichting met eHerkenning. Kijk voor meer informatie op onze eHerkenning pagina.
  • Schriftelijk – Stuur uw bezwaarschrift naar:

  Gemeente Coevorden

  t.a.v. raad of college van burgemeesters en wethouders of burgemeester

  Postbus 2, 7740 AA Coevorden

  In het bezwaarschrift moet het volgende staan:

  1. naam en adres van de persoon die het bezwaarschrift indient
  2. de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven (dit is niet de verzenddatum)
  3. een omschrijving en de datum van het besluit waartegen u bezwaar maakt (of een kopie van het besluit of publicatie)
  4. de reden (waarom u het niet eens bent met het genomen besluit)
  5. uw handtekening

  Maakt u bezwaar namens iemand anders?

  Als u bezwaar maakt namens iemand anders, neem dan contact met ons op. Wij zullen u het machtigingsformulier op aanvraag toe sturen.

  Maak binnen 6 weken bezwaar

  U moet het bezwaarschrift opsturen binnen zes weken na de verzenddatum, die op het besluit staat vermeld. Staat er op het besluit geen verzenddatum? Dan is het besluit verzonden op dezelfde dag als het genomen is.

Wat gebeurt er met uw bezwaar?

Na ontvangst van uw bezwaarschrift krijgt u binnen een paar dagen een ontvangstbevestiging. Ook krijgt u informatie over de verdere behandeling van het bezwaarschrift.

Als uw bezwaarschrift volledig is (dus aan alle eerder genoemde eisen voldoet) , wordt het voor advies voorgelegd aan een externe onafhankelijke bezwaarschriftcommissie. Deze bestaat uit vier leden (waarvan drie aanwezig zijn tijdens de hoorzitting). De leden zijn onafhankelijk, werken niet bij de gemeente Coevorden. Deze bezwaarschriftencommissie behandelt het bezwaar en brengt hierover advies uit aan de gemeente.

Hoorzitting

De bezwaarschriftencommissie nodigt u uit voor een hoorzitting op het gemeentehuis waar u uw bezwaar kunt toelichten. Tijdens een hoorzitting krijgt u als eerste de mogelijkheid om uw bezwaarschrift mondeling toe te lichten. Daarna krijgt de vertegenwoordiger van de gemeente de mogelijkheid om de zaak toe te lichten. Soms zijn er ook andere belanghebbenden aanwezig die het woord kunnen voeren. U mag bij de hoorzitting uw advocaat, adviseur of deskundige meenemen voor het geven van meer informatie of een toelichting.

De hoorzittingen vinden één keer per maand plaats op een woensdagmiddag. Per hoorzitting is een half uur ingepland.

De hoorzittingen vinden plaats op de volgende data:

 • Woensdag 11 januari 2023
 • Woensdag 8 februari 2023
 • Woensdag 8 maart 2023
 • Woensdag 5 april 2023
 • Woensdag 10 mei 2023
 • Woensdag 14 juni 2023
 • Woensdag 12 juli 2023
 • Woensdag 9 augustus 2023
 • Woensdag 6 september 2023
 • Woensdag 4 oktober 2023
 • Woensdag 1 november 2023
 • Woensdag 6 december 2023

Advies op het bezwaar

De bezwaarschriftencommissie geeft uiteindelijk een advies aan de gemeente over het bezwaar. U krijgt dit advies ook toegestuurd. De gemeente is niet verplicht het advies van de bezwaarschriftencommissie over te nemen.

Beslissing op het bezwaar

Op basis van het advies van de bezwaarschriftencommissie neemt de gemeente een beslissing op uw bezwaarschrift. De termijn hiervoor is 12 weken. Soms lukt dit niet; u krijgt daar dan bericht over (verdagingsbesluit). In dat geval kan de termijn met zes weken worden verdaagd (verlengd).

In beroep

Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente? Dan kunt u beroep instellen bij de rechtbank. U moet dan binnen zes weken na de verzending van de beslissing op uw bezwaarschrift een brief (uw beroepschrift) sturen aan:

Rechtbank Noord-Nederland
Afdeling Bestuursrecht
Postbus 150
9700 AD Groningen

Bij het beroepschrift stuurt u het besluit waartegen u beroep aantekent mee. Verder vermeldt u in uw beroepschrift uw naam, adres en de redenen waarom u beroep aantekent.

Verzoek om voorlopige voorziening

Als u tegen een besluit bezwaar maakt of beroep instelt, heeft dit geen schorsende werking. Dit betekent dat het genomen besluit in principe mag worden uitgevoerd. Om dit te voorkomen, kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening aanvragen. Dit doet u bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland in Groningen. De voorzieningenrechter kan dan bepalen dat de uitvoering van het besluit wordt geschorst totdat op het bezwaar of beroep is beslist. De voorziening kunt u sturen aan:

Rechtbank Noord-Nederland
Voorzieningenrechter, Afdeling Bestuursrecht
Postbus 150
9700 AD Groningen

Bezwaarschrift intrekken

Bent u van gedachten veranderd en wilt u uw bezwaar intrekken? Dat kunt u schriftelijk of mondeling doen. Het mondeling intrekken van een bezwaar kan alleen bij een hoorzitting.

Kosten bezwaar maken

Het indienen van een bezwaarschrift is gratis.

Samenvatting

Als u een bezwaarschrift indient, krijgt u te maken met:

 • Hoorzitting
 • Advies bezwaarschriftencommissie
 • Beslissing op het bezwaar
 • Mogelijkheid: in beroep gaan
 • Mogelijkheid: verzoek om voorlopige voorziening

Bezwaar tegen besluiten binnen het sociaal domein

De bezwaren tegen besluiten die betrekking hebben op het gebied van het sociaal domein worden behandeld door middel van 'ambtelijk horen'. Bij het ambtelijk horen wordt geen gebruik gemaakt van een externe bezwaarschriftencommissie maar van een interne commissie.

U wordt uitgenodigd voor een gesprek waarbij u de mogelijkheid krijgt uw bezwaarschrift mondeling toe te lichten. Bij dit gesprek zijn twee personen aanwezig: degene die hoort en een medewerker die het verslag maakt. Dit noemen we ‘ambtelijk horen’.

Hierbij gaat het om besluiten op grond van de volgende regelingen:

 • Participatiewet (Pw);
 • Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ);
 • Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW);
 • het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz);
 • De Wet inburgering (Wi);
 • De Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko);
 • De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo);
 • De Wet op de schuldhulpverlening (Wgs);
 • De Verordening leerlingenvervoer Coevorden.

De gemeente maakt beleidsregels en verordeningen op basis van de hierboven genoemde wetgeving. Deze vallen ook onder het ambtelijk horen.

Beslissing op het bezwaar

De behandeling van het bezwaarschrift duurt maximaal 6 weken. De periode begint op de dag na de datum waarop uw bezwaar uiterlijk bij de gemeente binnen moet zijn. Deze termijn kan met maximaal zes weken worden verlengd.

Bezwaar maken tegen gemeentelijke belastingen

Wilt u bezwaar maken tegen de gemeentelijke belastingen of de WOZ-beschikking? Dan kunt u hiervoor een bezwaarschrift indienen bij de heffingsambtenaar van de gemeente. Kijk dan op de pagina bezwaar indienen gemeentelijke belastingen.