Financiën

De gemeente ontvangt het grootste deel van haar geld van het Rijk. Dit geld komt uit het gemeentefonds. Hoeveel geld een gemeente krijgt uit het gemeentefonds is afhankelijk van veel verschillende factoren. Denk hierbij aan het aantal inwoners, de oppervlakte van de gemeente en speciale omstandigheden. Behalve het geld uit het gemeentefonds krijgt de gemeente ook geld van haar inwoners door:

  • algemene belastingen zoals de onroerendezaakbelastingen, forensenbelasting, toeristenbelasting
  • bestemmingsbelastingen, zoals de rioolheffing en de afvalstoffenheffing
  • rechten en leges, zoals voor het aanvragen van een paspoort of een vergunning
  • overige eigen inkomsten zoals de verkoop van grond

De gemeente ontvangt het meeste belastinggeld uit de onroerendezaakbelastingen (OZB).

Begroting en Planning- & Controlcyclus

Waar we als gemeente geld aan uitgeven laten we ieder jaar zien in de begroting. De begroting is onderdeel van de Planning- & Controlcyclus. Dit is een cyclus van vier documenten die de gemeenteraad goedkeurt en waarmee we zicht houden op ons huishoudboekje. Voorafgaand aan ieder jaar schrijven we een Kaderbrief. In deze brief staat in hoofdlijnen wat we in het komende jaar gaan doen. Vervolgens komt in het najaar de begroting. Hier staat in detail in wat we gaan doen en waar het geld naartoe gaat. Halverwege het jaar beschrijven we in de Halfjaarrapportage hoe de situatie is ten opzichte van de begroting. In die halfjaarrapportage staat wat er al gedaan is of wat er nog komt, wat viel er tot dan toe mee en wat viel er tegen. Nadat het begrotingsjaar is afgelopen maken we een jaarverslag met een jaarrekening.

Iedereen kan deze vier documenten bekijken op financien.coevorden.nlexterne-link-icoon. Daar staan de documenten vanaf 2019. 

Financieel beleid

Naast de jaarstukken hebben we een aantal financiële beleidskaders. Dit zijn:

  • Nota Activabeleid
  • Nota Financieel beleid
  • Nota Grondbeleid
  • Nota Lokale heffingen
  • Nota Reserves en voorzieningen
  • Nota Verbonden partijen

Nota Weerstandsvermogen en risicobeheersing. Deze documenten zijn te vinden op de pagina financieel beleid.

Meer weten?

Heeft u nog vragen? Bel dan met het team Advies en Middelen, telefoon: 140524