Financiën

De gemeente ontvangt het grootste deel van haar geld van het Rijk, uit het gemeentefonds. Hoeveel geld een gemeente krijgt uit het gemeentefonds is afhankelijk van diverse factoren, zoals het aantal inwoners, de oppervlakte van de gemeente en speciale omstandigheden. Behalve het geld uit het gemeentefonds krijgt de gemeente ook geld van haar inwoners door:

  • algemene belastingen zoals bijvoorbeeld de onroerendezaakbelastingen, forensenbelasting, toeristenbelasting;
  • bestemmingsbelastingen, zoals bijvoorbeeld de rioolheffing en de afvalstoffenheffing;
  • rechten en leges, zoals bijvoorbeeld voor het aanvragen van een paspoort of een vergunning;
  • overige eigen inkomsten zoals bijvoorbeeld de verkoop van grond.

De gemeente ontvangt het meeste belastinggeld uit de onroerendezaakbelastingen (OZB).

Begroting en Planning- & Controlcyclus

Waar we als gemeente geld aan uitgeven laten we ieder jaar zien in de begroting. De begroting is onderdeel van de Planning- & Controlcyclus. Hierbij horen 4 documenten die de gemeenteraad goedkeurt en waarmee we zicht houden op ons huishoudboekje. Voorafgaand aan ieder jaar wordt een Kaderbrief geschreven. In deze brief staat in hoofdlijnen wat we in het komende jaar gaan doen. Vervolgens komt in het najaar de begroting, waar in detail staat wat we gaan doen en waar het geld naartoe gaat. Halverwege het jaar beschrijven we in de Halfjaarrapportage hoe de situatie is ten opzichte van de begroting. Wat hebben we al gedaan of wat komt er nog, wat viel er tot dan toe mee en wat viel er tegen. Nadat het begrotingsjaar is afgelopen maken we een jaarverslag met een jaarrekening.

Iedereen kan de begroting van de gemeente Coevorden bekijken op financien.coevorden.nl.  

Jaarstukken van 2018 en eerder zijn te vinden op de pagina 'archief jaarstukken'.

Financieel beleid

Naast de jaarstukken hebben we een aantal financiele beleidskaders. Dit zijn:

  • Nota Activabeleid
  • Nota Reserves en voorzieningen
  • Nota Lokale heffingen
  • Nota Weerstandsvermogen en risicobeheersing

De actuele nota's en de nota's van eerdere jaren zijn te vinden op de pagina 'financieel beleid'.

Meer weten?

Heeft u nog vragen? Bel dan met de Publieksservice, team Belastingen, telefoon: 14 0524 of mail naar: belastingen@coevorden.nl.