Financiën

De gemeente ontvangt het grootste deel van haar geld van het Rijk, uit het gemeentefonds. Hoeveel geld een gemeente krijgt uit het gemeentefonds is afhankelijk van diverse factoren, zoals het aantal inwoners, de oppervlakte van de gemeente en speciale omstandigheden. Behalve het geld uit het gemeentefonds krijgt de gemeente ook geld van haar inwoners door:

  • algemene belastingen zoals bijvoorbeeld de onroerendezaakbelastingen, forensenbelasting, toeristenbelasting;
  • bestemmingsbelastingen, zoals bijvoorbeeld de rioolheffing en de afvalstoffenheffing;
  • rechten en leges, zoals bijvoorbeeld voor het aanvragen van een paspoort of een vergunning;
  • overige eigen inkomsten zoals bijvoorbeeld de verkoop van grond.

De gemeente ontvangt het meeste belastinggeld uit de onroerendezaakbelastingen (OZB).

Voorafgaand aan ieder jaar wordt een Kaderbrief geschreven. In deze brief worden de hoofdlijnen voor het nieuwe jaar geschetst. In het najaar wordt  een begroting  gemaakt voor het jaar dat daarop volgt. Halverwege het lopende jaar wordt een tussentijdse rapportage gemaakt. Dit is de Halfjaarrapportage.

Na afloop van elk jaar wordt een jaarverslag en jaarrekening (de jaarstukken) gemaakt. Deze vier documenten vormen samen onze ‘Planning- & Controlcyclus’. De documenten tot en met het jaar 2018 kunt u bekijken bij de jaarstukken. Vanaf 2019 presenteren wij onze documenten alleen nog online. Op financien.coevorden.nl treft u de documenten in een nieuw jasje aan.

Meer weten?

Heeft u nog vragen? Bel dan met de Publieksservice, team Belastingen, telefoon: 14 0524 of mail naar: belastingen@coevorden.nl.