Raadzaal gemeente Coevorden

Hoe de gemeenteraad werkt

De gemeenteraad bepaalt de hoofdlijnen van het beleid van de gemeente en controleert of het beleid goed wordt uitgevoerd. De gemeenteraad heeft drie hoofdtaken:

  • de volksvertegenwoordiging zijn
  • stellen van kaders (hoofdlijnen van het beleid)
  • controleren van het college (burgemeester en wethouders)

De commissievergadering en de raadsvergadering

De raad heeft twee soorten vergaderingen: commissievergaderingen en raadsvergaderingen. Een commissievergadering gaat vooraf aan een raadsvergadering. Tijdens een commissievergadering bespreken de raadsleden en de burgercommissieleden de stukken om er een mening over vormen. 

Onderwerpen waarover de raadsleden het al eens zijn worden daarna als ‘hamerstuk’ op de agenda gezet van de volgende raadsvergadering. Onderwerpen waarover de raad verder met elkaar in debat wil worden als ‘bespreekstuk’ op de agenda van de volgende raadsvergadering geplaatst.

Tijdens de raadsvergadering nemen de raadsleden de besluiten. Besluiten gaat bij meerderheid van stemmen. Het college stemt niet mee. Ongeveer één keer per maand is er een commissie- en een raadsvergadering.

Een raadsvergadering verloopt volgens bepaalde regels. Deze staan in het Reglement van Orde. De vergaderingen zijn openbaar. U kunt de vergadering dus vanaf de tribune volgen. Ze worden ook live uitgezonden via internet.

Fracties

Raadsleden zijn verbonden aan een politieke partij en werken samen in een fractie. Fracties bestaan uit meer dan alleen de gekozen raadsleden. Iedere fractie mag twee burgercommissieleden aanstellen. Burgercommissieleden mogen deelnemen aan de commissievergadering. 

Agendacommissie

Twee weken voor de commissievergadering komt de Agendacommissie bij elkaar. Zij stellen de concept agenda voor de volgende commissievergadering vast. Ook bespreekt de Agendacommissie de planning van de informatie- en themabijeenkomsten, de raadsactiviteiten en de Lange Termijn Agenda.
De Agendacommissie wordt gevormd door de vicevoorzitter van de gemeenteraad en de (plaatsvervangend) voorzitters van de commissie. De burgemeester en de griffier zijn adviseur van de Agendacommissie.

Seniorenconvent

Ongeveer één keer per maand komen de fractievoorzitters, de burgemeester en de griffier bij elkaar. Dit wordt het seniorenconvent genoemd. In dit overleg gaat het over de manier van werken en het functioneren van de raad. Ook heeft het als doel het uitwisselen van informatie en het adviseren van de voorzitter van de raad. De vergaderingen van het seniorenconvent zijn niet openbaar.

Ondersteuning van de raad

De gemeenteraad heeft zijn eigen ambtelijke ondersteuning: de raadsgriffie. Bij de raadsgriffie werken drie mensen onder leiding van de raadsgriffier. De raadsgriffier is de eerste adviseur van de gemeenteraad. Tijdens de gemeenteraadsvergadering ondersteunt de griffier de burgemeester in zijn taak als voorzitter van de vergadering. De griffie bereidt de vergaderingen van de gemeenteraad, de commissievergadering en van andere raadsbijeenkomsten voor en zorgt voor een goed verloop ervan.