Kinderopvang starten

Wilt u een kinderopvang beginnen? Dien een aanvraag in bij de gemeente. De gemeente regelt de inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang. De GGD controleert of u aan de kwaliteitseisen voldoet.

Beschrijving

Hebt u plannen om een nieuw kindercentrum of gastouderbureau te openen? Of om als gastouder kinderen op te vangen? Dan hebt u toestemming nodig van de gemeente. U kunt een verzoek voor toestemming tot exploitatie en opnamen in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) indienen bij de gemeente. Dit kan voor:

 • Gastouderbureau 
 • Peuterspeelzaal
 • Kinderdagverblijf
 • Buitenschoolse opvang

De opvang van kinderen moet aan verschillende kwaliteitseisen voldoen. De GGD beoordeelt of u aan deze eisen voldoet. De GGD brengt advies uit aan de gemeente. De gemeente beslist over het wel of niet inschrijven in het LRKP. Gastouders kunnen een verzoek tot exploitatie en opname in het Landelijk Register Kinderopvang alleen indienen via een gastouderbureau dat al in het register is opgenomen. Het gastouderbureau dient de aanvraag in. Wilt u ook voorschoolse educatie aanbieden? Geef dit dan door bij de aanvraag. Aan voorschoolse educatie worden namelijk strengere kwaliteitseisen gesteld.

Aanvragen

Zo start u een kinderopvang:

Lees wat u moet doen als u een kinderopvang wilt startenexterne-link-icoon. Wilt u een gastouderbureau starten? Lees dan het Stappenplan gastouderbureau startenexterne-link-icoon.

Heeft u een kinderdagverblijf en wilt u ook voorschoolse educatie aanbieden? Geef dit aan bij de aanvraag. Aan voorschoolse educatie worden namelijk strengere kwaliteitseisen gesteld.

Verandert er iets in uw gegevens? U moet dit doorgeven aan de gemeente. Gebruik het juiste wijzigingsformulier.

Inschrijving in personenregister Kinderopvang kan alleen met een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De VOG mag bij inschrijving niet ouder zijn dan 2 maanden. Ook moet de VOG zijn afgegeven voor functieaspect 84 (zorg voor minderjarigen) en/of functieaspect 86 (kinderopvang).

Voorwaarden

De GGD controleert of de kinderopvang aan de kwaliteitseisen voldoet. De inspecteur kijkt onder andere naar:

 • De veiligheid en gezondheid
 • Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling
 • De opleiding van uw personeel
 • De inzet van stagiaires
 • Het aantal medewerkers (beroepskrachten) in verhouding tot het aantal kinderen
 • De groepsgrootte
 • Het pedagogisch beleid en de pedagogische praktijk ruimtes waar de kinderen verblijven

U publiceert de inspectierapporten op uw website. Heeft u geen website? Leg de rapporten op een toegankelijke plaats zodat ze bekeken kunnen worden. De rapporten komen ook in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

De GGD controleert vervolgens periodiek of de voorziening aan de wettelijke eisen blijft voldoen. Voor het handhaven van de wettelijke kwaliteitseisen geldt gemeentelijk handhavingsbeleid.

Hoe lang gaat het duren?

De gemeente heeft 10 weken de tijd om de kinderopvang in te schrijven. In deze periode zal de GGD de gegevens en omstandigheden controleren. De termijn gaat pas in als uw aanvraag compleet is.

Als uw aanvraag onvolledig is, neemt de gemeente contact met u op.

Exploitatie van een kindercentrum, gastouderbureau of (nieuwe) gastouderopvang mag pas plaatsvinden nadat het College van burgemeester en wethouders een besluit heeft genomen over opname van de voorziening in het landelijk register.

Kosten

Het in behandeling nemen van een aanvraag kost: € 101,50 (tarief 2024).

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Contact

Heeft u vragen? Neem contact op met team Maatschappelijke Ondersteuning. Bel met 140524externe-link-icoon of stuur een email naar info@coevorden.nl.

Wet en regelgeving

Formulieren

Meer informatie