Leerplicht

Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Onderwijs is belangrijk. Op school doen ze de kennis en ervaring op om later hun plek in onze samenleving te krijgen.

Om het leerrecht te beschermen geldt in Nederland de leer- en kwalificatieplichtexterne-link-icoon.

Leerplicht

Vanaf de eerste dag van de maand waarin een kind 5 jaar wordt, moet hij of zij naar school. Dit noemen we de leerplicht. De leerplicht duurt tot het einde van het schooljaar waarin het kind 16 jaar wordt. Of stopt wanneer het kind 12 jaar onderwijs heeft gevolgd.

Vanaf 4 jaar mogen kinderen naar school. Ze vallen dan nog niet onder de leerplicht. Voor hen gelden wel de regels die de school heeft over aanwezigheid en het volgen van onderwijs.

Kwalificatieplicht

De kwalificatieplicht volgt direct na de leerplicht. De kwalificatieplicht geldt voor alle jongeren die dan nog geen 18 jaar zijn en nog geen startkwalificatie hebben. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo of mbo niveau 2, 3 of 4. De kwalificatieplicht hoeft niet te betekenen dat leerlingen vijf dagen in de week in de schoolbanken moeten zitten. Het is ook mogelijk om met combinaties van leren en werken een startkwalificatie te krijgen. Bijvoorbeeld zoals de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het mbo. 

De kwalificatieplicht geldt niet voor jongeren die voortgezet speciaal onderwijs (vso) of praktijkonderwijs (pro) gevolgd hebben in de uitstroomprofielen arbeid of dagbesteding. 

Wat doet de leerplichtambtenaar?

De leerplichtambtenaar controleert of iedereen zich houdt aan de Leerplichtwet. Mensoexterne-link-icoon doet dit voor de gemeente Coevorden.

Een leerplichtambtenaar heeft drie wettelijke functies:

  • leerlingen aanmoedigen (weer) naar school te gaan;
  • vrijstellingen beoordelen; en
  • handhaven bij schoolverzuim.

De leerplichtambtenaar zal altijd eerst proberen, samen met alle betrokkenen, om te zorgen dat de leerling weer naar school gaat. Lukt dat niet, of is de leerling daarna weer regelmatig niet op school, dan kan de leerplichtambtenaar een officiële waarschuwing uitdelen of een proces-verbaal opmaken.

De leerplichtambtenaar is er niet alleen om de jongeren aan te spreken op het spijbelgedrag en de mogelijke gevolgen hiervan. De leerplichtambtenaar wil ook voorkomen dat jongeren wegblijven van school. Dit kan uit verschillende acties bestaan, zoals bijvoorbeeld verzuimcontrole, gesprekken met jongeren, spreekuren binnen het onderwijs en huisbezoeken.

Hoe de leerplichtambtenaar zijn werk uitvoert en met welke organisaties hij samenwerkt staat in een instructie. Wilt u deze ontvangen. Neem contact met ons. Bel met 14 0524 of stuur een e-mail naar info@coevorden.nl.

Regionale Meld en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten (RMC)

Jongeren van 18 tot 23 jaar vallen niet meer onder de Leerplichtwet. Toch is het belangrijk dat ook jongeren van 18 jaar en ouder onderwijs volgen. Jongeren tussen de 18 en 23 jaar die zonder startkwalificatie van school gaan worden gemeld bij de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (RMC). De RMC-medewerkers begeleiden jongeren terug naar school, werk of een vorm van dagbesteding of zorg.

Meer weten?

Bekijk de video Leerplicht, kwalificatieplicht en RMC op Youtubeexterne-link-icoon

Er is ook informatie te vinden op de webpagina's van de Rijksoverheid:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplichtexterne-link-icoon

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voortijdigschoolverlatenexterne-link-icoon

Contact

Heeft u nog vragen, Menso helpt u graag verder. Dit kan via telefoonnummer 0800-1801 of via de mail info@menso-emmen.nl.