Meldingsplicht zorgaanbieders WMO

Zorgaanbieders zijn verantwoordelijk voor het leveren van kwalitatief goede en veilige ondersteuning in het kader van de Wmo. Het is een wettelijke verplichting om alle calamiteiten en geweldsincidenten te melden bij de toezichthouder. 

Iedere medewerker kan het voorval melden, of u nu kwaliteitsmedewerker, beleidsmedewerker, directeur of verzorgende bent. Door de meldingen kunnen we samen met u de kwaliteit van de aangeboden zorg en ondersteuning bewaken. En waar nodig verbeteren. Als er een calamiteit of geweldsincident is, moet de aanbieder dit binnen drie werkdagen bij de toezichthouder melden. 

Twijfelt u of er sprake is van een calamiteit of geweldsincident? Neem dan contact met de toezichthouder op voor advies. 

Contactgegevens

Voor de gemeente Coevorden kunt u de toezichthouder bereiken via toezichtwmojeugd@coevorden.nl. U kunt ook bellen naar telefoonnummer: 085-3033584.

Wat moet de zorgaanbieder melden

 • Calamiteiten: een calamiteit is: ‘Een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, bij de uitvoering of levering van een Wmo-voorziening, die heeft plaatsgevonden gedurende de betrokkenheid van een instelling en die tot een ernstig schadelijk gevolg voor of de dood van een cliënt kan leiden of heeft geleid.’ (Definitie Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015).
 • Geweldsincidenten: het gaat hier om seksueel geweld, ontucht, lichamelijk en/of geestelijk geweld. Het geweld kan zijn gebruikt door een medewerker of een andere cliënt.

Voorbeelden van calamiteiten

 • Een cliënt overlijdt onverwacht en onbedoeld.
 • Elke suïcide(poging) van een cliënt, die mogelijk samenhangt met tekortkomingen in de ondersteuning. Zoals onvoldoende toezicht, slechte communicatie of fouten bij de overdracht.
 • Een gebeurtenis die heeft geleid of kan leiden tot ernstig en/of blijvend lichamelijk letsel bij een cliënt.
 • Een gebeurtenis die heeft geleid of kan leiden tot ernstig geestelijk lijden van een cliënt.
 • Ernstig grensoverschrijdend gedrag: fysiek, psychisch en/of seksueel door medewerkers of andere cliënten.

Meldingsformulier calamiteiten 

Met het formulier meldt u calamiteiten of geweldsincidenten die (mogelijk) gaan over de kwaliteit van een Wmo voorziening. Download het formulier, vul deze in en stuur het formulier binnen drie werkdagen na de calamiteit of het geweldsincident beveiligd naar toezichtwmojeugd@coevorden.nl

Wat er met de melding gebeurt

Na ontvangst van de melding neemt de toezichthouder contact op met zowel de melder als de gemeente. Afhankelijk van de ernst van de situatie kan de toezichthouder het volgende doen:

 • Aanvullende informatie opvragen:
  De toezichthouder beoordeelt de aanvullende informatie. De melder ontvangt bericht van de toezichthouder of dit voldoende is en/of een vervolg nodig is. 
 • Zelf onderzoek doen:
  Dit gebeurt in elk geval bij een zeer ernstige situatie met een bijzonder hoog risico. Wanneer een aanbieder niet in staat is zelf onderzoek te doen, bij grote publicitaire aandacht. En als er aanwijzingen zijn dat de veiligheid van de (overige) cliënten niet is gewaarborgd. Als de toezichthouder onderzoek gaat doen, ontvangt de melder hierover een brief. Daarin staat onder andere binnen welke termijn het onderzoek plaatsvindt. Het eindrapport en de voorgestelde verbetermaatregelen bespreekt de toezichthouder met de melder. 
 • De melder onderzoek laten doen:
  Dit kan alleen na overleg met de toezichthouder. De melder, zoals een zorgaanbieder, bespreekt het eindrapport altijd met de toezichthouder. Als de toezichthouder het eindrapport onvoldoende vindt, kan hij alsnog zelf een onderzoek starten. 
 • Soms ziet de toezichthouder geen aanleiding tot verder onderzoek.

Verbeteren door te melden

Een calamiteit of geweldincident is niet altijd te voorkomen. Zie ze daarom als een mogelijkheid om de zorg te verbeteren. En maak een goede analyse van wat er gebeurd is en hoe u dit vanaf nu eventueel kunt voorkomen. Wij richten ons als toezichthouder niet op de calamiteit of het geweldsincident zelf, maar leggen de nadruk op het leren.