Omgevingsvisie

Ontwikkeling van stad en platteland gaan samen in toekomstbeeld voor Coevorden 

Coevorden is een veelzijdige gemeente, met een stad, dorpen en een uitgestrekt buitengebied. Het heeft kenmerken van zowel een plattelandsgemeente als van een stadsgemeente. Dit zie je terug in de omgevingsvisie voor Coevorden. Hierin staat hoe we de toekomst van onze gemeente voor ons zien. De gemeenteraad heeft de omgevingsvisie 17 oktober 2023 vastgesteld. 

Leefomgeving staat centraal 

De omgevingsvisie gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en leven: de leefomgeving. Het gaat over wat je buiten ziet, hoort en ruikt. Zoals gebouwen, wegen, parken en natuur, water, lucht en geluid.  

De omgevingsvisie geeft onder meer antwoord op de volgende vragen: 

  • Wat gaan we doen om Coevorden nog mooier, gezonder en aantrekkelijker te maken? 

  • Hoe beschermen, behouden en beheren we de bestaande leefomgeving met haar specifieke kwaliteiten? 

Waarom een omgevingsvisie 

We hebben te maken met een groeiend woningtekort en uitdagingen in de landbouw. Het klimaat verandert en we gaan over op schone en duurzame energiebronnen. Deze ontwikkelingen vragen om ruimte. In de omgevingsvisie staat hoe we de ruimte zo goed mogelijk kunnen gebruiken. En ook welke keuzes hiervoor nodig zijn. 

En niet onbelangrijk: de visie helpt ons om samen met onze inwoners te blijven werken aan onze leefomgeving. 

Alle gemeenten in Nederland moeten op 1 januari 2027 een omgevingsvisie hebben. Dat staat in de nieuwe Omgevingswet. Die treedt op 1 januari 2024 in werking. 

Drie grote ambities voor Coevorden 

Als we kijken naar de ontwikkelingen op het gebied van gezondheid, wonen, energie en klimaat dan zien we drie grote ambities voor de komende 10 jaar: 

Eigen thuisbasis 

Alle generaties wonen en leven samen. Met bereikbare voorzieningen, in een groene en duurzame omgeving. De identiteit van dorpen en wijken is zichtbaar en voelbaar. 

Evenwichtig platteland 

In het buitengebied ontwikkelen landbouw, natuur en landschap, toerisme en recreatie, bodem- en waterbeheer en andere functies zich duurzaam en in harmonie met elkaar. 

Economisch regionaal knooppunt 

Coevorden ontwikkelt zich verder als knooppunt in een (internationale) regio. De historische vestingstad is het middelpunt. Er zijn goede verbindingen via weg, water en spoor en er is ruimte voor het bedrijfsleven.  

De drie ambities helpen ons de dingen te doen die bijdragen aan een leefbare toekomst voor iedereen. En ze vragen om keuzes. Niet alles kan overal en dat hoeft ook niet. Wat we in welk gebied willen is in de omgevingsvisie in hoofdlijnen uitgewerkt. 

Wat betekent de omgevingsvisie voor Coevorden? 

Bij nieuwe plannen voor de leefomgeving kijkt de gemeente in hoeverre ze aansluiten bij het toekomstbeeld en de ambities die we in de omgevingsvisie hebben vastgelegd. Plannen die erbij aansluiten maken een goede kans om verder uitgewerkt te mogen worden. 

De regels voor wat wel en niet mag op een bepaalde locatie komen zijn straks te vinden in het omgevingsplan. Dat vervangt per 1 januari 2024 de huidige bestemmingsplannen. 

Totstandkoming: voor en met de samenleving 

De omgevingsvisie is gemaakt met de inbreng van inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners en experts. In het voorjaar van 2023 heeft de omgevingsvisie 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn in totaal 10 officiële reacties (zienswijzen) ingediend. Dit heeft geleid tot enkele wijzigingen. De zienswijzen en de reacties erop zijn als bijlage bij de omgevingsvisie opgenomen. 

Ga naar de vastgestelde omgevingsvisie externe-link-icoon