Veelgestelde vragen vakantiepark De Tip

Vragen over besluiten over de toekomst van het vakantiepark

In het voorjaar van 2017 hebben de provincie Drenthe, Recreatieschap Drenthe en de Drentse gemeenten samen een onderzoek laten uitvoeren door ZKA Leisure Consultants. Zij onderzochten hoe goed de vakantieparken in Drenthe het deden, of: de vitaliteit van de vakantieparken in Drenthe. Daarbij hebben ze gekeken naar 209 vakantieparken in Drenthe. Ongeveer 80% van de parken deed mee aan het onderzoek.


Uit het onderzoek blijkt dat de Drentse verblijfsrecreatiesector niet op zijn best werkt. Ook sluit het aanbod niet goed aan op wat mensen willen. In Coevorden zijn er 4 parken die goed presteren en voldoende toekomstkansen hebben in de recreatie. Eén park is niet vitaal maar heeft voldoende kansen. Acht parken zijn niet vitaal en hebben onvoldoende toekomstkansen.

Een vitaal vakantiepark is een park dat:
•    een fijne plek is voor toeristen en vakantiegangers, of:
•    voldoende kansen heeft om een fijne plek te worden, en:
•    woningen van goede kwaliteit heeft.

Uit het onderzoek naar de Drentse vakantieparken is gebleken dat het gebied De Tip weinig kansen heeft op toeristisch vlak. Een aantal eigenaren heeft daarom aan de gemeenteraad gevraagd of veranderen naar een woonbestemming mogelijk was. De raad heeft daarna een voorstel (motie) gedaan om dit te onderzoeken. In deze onderzoeksfase zitten we nu. 

Op 20 oktober 2020 is het plan besproken in de gemeenteraad. Het uitvoeringsprogramma en andere stukken kunt u lezen via punt 9 van deze Raadsvergaderingexterne-link-icoon. U kunt het ZKA-rapport (vitaliteit verblijfssector in Drenthe) en de samenvatting van het RIEC-onderzoek (problematiek op vakantieparken) aanvragen via vvp-coevorden@coevorden.nl

Vragen over veranderen naar wonen

In 2019 was er voor het eerst een bijeenkomst op het vakantiepark. In 2021 zijn we gestart met het onderzoek naar de verandering naar een woonpark. Tijdens die periode hebben we een aantal kleine bijeenkomsten georganiseerd. Daarna zijn we gestart met een groep eigenaren die graag wilden meewerken aan dit proces. En we hebben bepaald hoe we willen dat het park er over een paar jaar uitziet. Dat heet ook wel een streefbeeld. We hebben ook inspecties uitgevoerd aan de bungalows. Dit deden we om te controleren of de bungalows voldoen aan de bouwvoorschriften. En we hebben bekeken hoeveel de huizen waard zijn.

Op 25 mei 2023 hebben we deze resultaten gedeeld tijdens een informatiebijeenkomst. Tijdens die bijeenkomst spraken we over de waardeverandering van de stukken grond, het concept-plan om het park te veranderen, en een anterieure overeenkomst over wie wat gaat betalen.

In het voorjaar en de zomer van 2023 hebben we met verschillende eigenaren gesproken over het meedoen met het veranderingsproces en wat dat voor hen betekent. Daarna bekijken we of het veranderingsproces verder kan gaan.

In het programma Vitale Vakantieparken gaan we uit van één plan voor elk vakantiepark. Het is niet de bedoeling dat mensen permanent wonen op vakantieparken waar recreatie het uitgangspunt is. Permanent wonen is alleen mogelijk bij parken zonder recreatieve toekomst en waar er al mensen permanent wonen, zoals bij De Tip. Op dit soort parken zijn de eigenaren zelf aan zet om te kiezen voor permanente bewoning.

Op dit moment wonen er veel mensen op De Tip. Ook al is permanent wonen er nu niet toegestaan. Het park heeft op dit moment namelijk de bestemming recreatie. Er is een uitzondering voor mensen die speciale toestemming hebben gekregen (een persoons- of perceelsgebonden beschikking). Zij mogen nu al wel permanent op het park wonen.

Als De Tip verandert naar een woonpark, dan is het park geen vakantiepark meer. Dan is het een park waar mensen mogen wonen. Dit kan leiden tot een hogere waarde van de bungalows. Het financiële voordeel voor afzonderlijke eigenaren hangt af van hun persoonlijke situatie. Het hangt ook af van de kosten die ze moeten betalen, zoals de vereveningsbijdrage.

Het voordeel om mee te veranderen is dat er veel bungalows op het park zijn. Hierdoor kunnen eigenaren kosten delen, zoals vergoedingen en taxaties. De kosten zijn dan lager dan wanneer iemand ervoor kiest om niet deel te nemen en later alsnog wil veranderen naar permanent wonen.. Als iemand later toch nog overstapt naar permanent wonen, zijn de kosten hoger dan de opbrengsten, omdat de eigenaren de kosten niet meer kunnen delen. 

Veranderen naar een woonbestemming betekent dat u officieel in uw bungalow mag wonen. Als bungaloweigenaar beslist u zelf of u wilt meedoen aan deze verandering naar een woonbestemming. Als de waarde van uw vakantiewoning stijgt door deze verandering, is deze voor u als eigenaar.

Aan de andere kant zijn de kosten voor het uitvoeren van verschillende maatregelen ook voor uw eigen rekening. Denk aan bouwkundige inspecties, waardebepaling en leges, zoals die in het transformatieplan staan. De waarde van de vakantiewoningen is al bekeken. De uitkomst hiervan is dat de waarde van de vakantiewoningen stijgt bij een verandering naar permanent wonen.

Eigenaren dragen 20% van deze waardestijging af. Dat heet een vereveningsbijdrage. Dit bedrag gebruikt de gemeente voor maatregelen om recreatie en toerisme buiten het vakantiepark te stimuleren. Het is een vergoeding voor het verloren gaan van recreatie op De Tip.

U beslist als bungaloweigenaar of u wilt veranderen naar permanent wonen of niet. Als er genoeg bungaloweigenaren willen veranderen naar wonen, passen we het bestemmingsplan aan. Als u liever niet meedoet, houdt uw bungalow de bestemming recreatie. In dat geval mag u uw bungalow alleen gebruiken voor recreatieve verhuur of tweede huis. Behalve als u een persoons- of perceelsgebonden beschikking heeft. Dan mag u wonen in uw bungalow. 

Als u op een later moment toch wilt veranderen naar wonen, dan betaalt u dit zelf.

We willen met elke eigenaar in gesprek gaan om de persoonlijke gevolgen te bespreken. Tijdens dit gesprek wordt duidelijk wat de financiële gevolgen zijn voor de eigenaren. Als we met iedereen hebben gesproken, bekijken we waar we staan en informeren we de eigenaren over de resultaten en volgende stappen.

Als eerst hangt dit af van het aantal eigenaren dat mee wil doen in de verandering naar wonen. Als dit een overgrote meerderheid is, verwachten we dat het concept bestemmingsplan eind 2023 - begin 2024 klaar is. Daarna doen we een analyse over planschade en moet de gemeenteraad het bestemmingsplan nog goedkeuren. 

Hier zijn geen harde regels voor afgesproken. Als uitgangspunt hebben wij een overgrote meerderheid van bungaloweigenaren.

Overige vragen

Gemeente Coevorden geeft geen persoons- of perceelsgebonden beschikkingen meer af. Dat deden we ook al een tijd niet meer. We onderzoeken nu of het park verandert naar een woonbestemming. In deze periode handhaven we niet op illegaal wonen op het park. 

Het uitgangspunt is dat de infrastructuur van de VVE blijft. De VVE blijft verantwoordelijk voor het onderhoud van de infrastructuur en het park. Tijdens de bijeenkomst van 23 mei is afgesproken dat de gemeente een overzicht maakt van de kosten als de gemeente de infrastructuur overneemt. Als de gemeente dit doet, moet de infrastructuur voldoen aan de (wettelijke) regels. Of de VVE moet geld inbrengen zodat de gemeente de infrastructuur kan (laten) vervangen.