Vergoeding aanvragen voor schade door een omgevingsplan

Vergoeding aanvragen voor schade door een bestemmingsplan en/of omgevingsplan.

Heeft u schade of verwacht u die door een nieuw of gewijzigd bestemmingsplan (geldig tot 31 december 2023) of een omgevingsplan (geldig vanaf 1 januari 2024)? Dan kunt u de gemeente om een vergoeding voor de schade vragen.

Beschrijving Planschade en nadeelcompensatie

De gemeente kan een bestemmingsplan of een omgevingsplan vaststellen of wijzigen. Of een omgevingsvergunning afgeven voor afwijking van het een bestemmingsplan of een omgevingsplan. U kunt daardoor schade lijden.

De schade kan bestaan uit verlies van uw inkomsten of waardevermindering van uw woning. Bijvoorbeeld als de gemeente een weg aanlegt vlak achter uw huis en u hierdoor geluidsoverlast heeft.

Vanaf de inwerkingtreding van de omgevingswet (1 januari 2024) zal de beoordeling van aanvragen om schadevergoeding gaandeweg veranderen. Planschade valt nu onder de Wet ruimtelijke ordening. Dat wordt straks overgezet naar de Omgevingswet en de Algemene wet bestuursrecht. De term “planschade” zal op den duur vervangen worden door “nadeelcompensatie”.

Er zijn een aantal belangrijke wijzigingen in vergelijking met planschade onder de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Zo is bijvoorbeeld geregeld dat een regel in het omgevingsplan geen schadeoorzaak is als voor de activiteit een omgevingsvergunning nodig is. Een ander belangrijk verschil is de bepaling van schade door activiteiten in de omgeving (indirecte schade) in de vorm van waardedaling van een onroerende zaak, bijvoorbeeld een huis. In dat geval wordt de feitelijke situatie voor en na de activiteit met elkaar vergeleken. 

De basisregeling voor nadeelcompensatie komt de staan  in titel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht, hier staan de staan de grondslagen, inhoudelijke eisen en procedurele bepalingen over toekenning van nadeelcompensatie. Aanvullend hierop staan regels over nadeelcompensatie in afdeling 15.1 van de Omgevingswet, hier staan bijvoorbeeld de schadeoorzaken.

Misschien heeft u recht op een vergoeding

Een onafhankelijk adviseur doet onderzoek. Hij adviseert de gemeente of u wel of geen recht heeft op een schadevergoeding. De gemeente beslist over uw aanvraag en bepaalt het bedrag van de eventuele schadevergoeding.

U kunt een aanvraag om schadevergoeding doen

In uw verzoek staan de volgende gegevens:

  • de oude situatie (bijvoorbeeld de naam van het oude een bestemmingsplan of een omgevingsplan)
  • de nieuwe situatie (bijvoorbeeld de naam van het nieuwe een bestemmingsplan of een omgevingsplan)
  • een beschrijving waarom u de tegemoetkoming zou moeten krijgen
  • schatting van de hoogte van de schade (inclusief onderbouwing)

Er zijn voorwaarden voor de vergoeding

De voorwaarden voor de vergoeding van schade door een bestemmingsplan omgevingsplan zijn onder andere:

  • U heeft schade door een nieuw of gewijzigd bestemmingsplan of een omgevingsplan.
  • U heeft blijvende schade aan uw huis, bedrijfsgebouw of stuk grond (u bent eigenaar, geen huurder).
  • U heeft een blijvende inkomstendaling.
  • U vraagt de vergoeding aan binnen 5 jaar nadat beroepsprocedures tegen het bestemmingsplan of een omgevingsplan zijn afgerond. Als deze procedures er niet zijn geweest, dan vraagt u de vergoeding aan binnen 5 jaar na afloop van de beroepstermijn.
  • U heeft goede redenen waarom u de schade niet zelf hoeft te betalen. Bijvoorbeeld omdat u de schade niet kon zien aankomen toen u het pand of de grond kocht.
  • Er is nog niet op een andere manier een vergoeding voor de schade geregeld. Bijvoorbeeld omdat de gemeente uw pand heeft gekocht of onteigend.

Een aanvraagprocedure voor een vergoeding voor schade door bestemmingsplan of een omgevingsplan kan een paar jaar duren.

Er zijn kosten voor uw aanvraag

U betaalt maximaal € 500 voordat uw aanvraag in behandeling wordt genomen. Dit bedrag moet de gemeente wettelijk van u vragen. Als de gemeente uw aanvraag voor een schadevergoeding accepteert, dan krijgt u het bedrag terug. U krijgt het bedrag niet terug als de schadevergoeding niet wordt gegeven.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Wet en regelgeving

Meer