BenW besluitenlijst 12 maart 2024

Besluitenlijst

van de vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 12 maart 2024

Aanwezig: 

burgemeester de heer R. Bergsma, wethouder de heer S. Stegen, wethouder de heer J. Huizing, wethouder de heer E. Holties en secretaris mevrouw K. Cornelissen.

Afwezig:

wethouder de heer J. Slomp

Nr.

Onderwerp

Besluit

1Vaststelling agenda
2Besluitenlijst van de vergadering van  dinsdag 5 maart 2024

Onveranderd vastgesteld.

4.1

Nieuw besluit op bezwaar, Volmolenstraat 8 te Aalden.

Zaaknummer 15921-2024 

Het bezwaar tegen de afwijzingen van het handhavingsverzoek ongegrond te verklaren en het verzoek om handhavend op te treden af te wijzen
4.2

Reactie op voorstel brief 

Hunebed Holding B.V. inzake het opzetten van een truck parking.

Zaaknummer 13262-2024

 1. Niet akkoord te gaan met het voorstel van Hunebed Holding B.V. om voor de periode van drie jaar garant te staan voor het afnemen van een huurverplichting en bij te dragen aan de investeringskosten in de vorm van een lening.
 2. De initiatiefnemer te informeren met bijgevoegde brief.
4.3

Raadsbrief bollenteelt.

Zaaknummer 14268-2024

In te stemmen met de raadsbrief bollenteelt.
4.4

Aanvraag voor uitbreiding van een 

co-vergister naar 36.000 ton met in hoofdzaak niet bedrijfseigen input op de locatie Wezuperstraat 20 in Wezup.

Zaaknummer 50537-2023

 1. Medewerking te verlenen aan het verzoek om de capaciteit van de vergister uit te breiden naar 36000 ton met in hoofdzaak niet bedrijfseigen input en het opwekken van groengas;
 2. Geen nader milieueffectrapport op te stellen;
 3. De gemeenteraad voorstellen de vereiste verklaring van geen bedenkingen in ontwerp af te geven. Daarbij te bepalen, dat de ontwerp-verklaring als definitieve verklaring van geen bedenkingen kan worden opgevat, indien tegen het ontwerp van de vergunning geen zienswijzen worden ingediend.
4.5

Quickscan: 

uitbreiden supermarkten EDS plein.

Zaaknummer 3256-2024

 1. Medewerking te verlenen aan het verzoek om twee supermarkten gevestigd aan het EDS plein te Coevorden uit te breiden.
 2. Voorwaarden aan het ontwerp van uitbreidingen te stellen op basis waarvan medewerking wordt verleend aan het initiatief.
4.6

Conceptaanvraag: het toevoegen van een woning op het perceel tussen 

Tramstraat 70 en 72 te Schoonoord.

Zaaknummer 9865-2024

 1. In principe geen medewerking te verlenen aan het toevoegen van een woning op het perceel tussen Tramstraat 70 en 72 te Schoonoord
4.7

Vaststelling ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied, nabij Veenhuizerweg 10 te Dalen, aanpassing Hoogspanningsmasten'.

Zaaknummer 10456-2024

De raad voor te stellen:

 1. Het ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied, nabij Veenhuizerweg 10 te Dalen, aanpassing Hoogspanningsmasten' ongewijzigd vast te stellen;
 2. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
4.8

Vaststelling ontwerpbestemmingsplan 'Europaweg 8 te Coevorden

(Ruimte voor ruimte)'.

Zaaknummer 11672-2024

De raad voor te stellen:

 1. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Europaweg 8 te Coevorden (Ruimte voor ruimte)' ongewijzigd vast te stellen;
 2. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
4.9

Concept verzoek Hoofdstraat 104 Dalerveen, wijziging gebruik ten behoeve van woondoeleinden.

Zaaknummer 12926-2024

Instemmen met de principemedewerking voor de Hoofdstraat 104 Dalerveen, wijziging gebruik ten behoeve van woondoeleinden.
4.10

Principeverzoek Bennevelderstraat 15 Benneveld, wijziging gebruik

ten behoeve van woondoeleinden.

Zaaknummer 13156-2024

Instemmen met de principemedewerking voor de Bennevelderstraat 15 Benneveld, wijziging gebruik ten behoeve van woondoeleinden.
4.11

Conceptaanvraag Klooster 5 A, Coevorden- Het plaatsen van zonnepanelen in veldopstelling.

Zaaknummer 14124-2024

Geen medewerking te verlenen aan het verzoek om zonnepanelen in een veldopstelling te realiseren ter plaatse van Klooster 5A in Coevorden
4.12

Eindrapportage RSP Coevorden en inzet IBOI-RSP project Emmen-Rheine.

Zaaknummer 15892-2024

 1. Kennis te nemen van de “Eindrapportage RSP-Coevorden.
 2. In te stemmen met het verzoek van de provincie Drenthe om aan het project Emmen-Rheine een bedrag van € 1,0 miljoen toe te kennen vanuit de IBOI-RSP en dit te bevestigen aan de provincie.
 3. In te stemmen met het sluiten van het project RSP-Coevorden.
 4. De raad hierover te informeren.
UitnodigingenBesproken

Aldus vastgesteld in de vergadering van 19 maart 2024

De secretaris en de voorzitter,

Meer informatie over het college en voorgaande besluitenlijsten zijn te vinden bij collegebesluiten.