BenW besluitenlijst 19 maart 2024

Besluitenlijst

van de vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 19 maart 2024

Aanwezig:

burgemeester de heer R. Bergsma, wethouder de heer S. Stegen, wethouder de heer J. Slomp, wethouder de heer J. Huizing, wethouder de heer E. Holties en secretaris mevrouw K. Cornelissen.

Afwezig:

Geen.      

Nr.

Onderwerp

Besluit

1Vaststelling agenda
2Besluitenlijst van de vergadering van  dinsdag 12 maart 2024

Onveranderd vastgesteld.

4.1

Beslissing op bezwaar tegen het afwijzen van het verzoek om handhaving tegen de Johannes Poststraat 2, Geesbrug.

Zaaknummer 63310-2023

 1. Het bezwaarschrift van 11 juli 2022 gegrond te verklaren.
 2. Het besluit van 25 mei 2022 met kenmerk Z2022-002365 te herroepen.
 3. Het verzoek om handhaving van 24 februari 2022 af te wijzen.
 4. Een vergoeding van € 1194,- wegens gemaakte proceskosten toe te wijzen.

4.2

Financiering pilot Stalking.

Zaaknummer 8152-2024

 1. Het Zorg- en Veiligheidshuis Drenthe op grond van artikel 4:23, lid 3, sub d van de Algemene wet bestuursrecht een incidentele financiering (subsidie) te verlenen van €2.130,- ten behoeve van de inzet van een pilotcoördinator voor de pilot Stalking.

4.3

Formatie uitbreiding 0.33 FTE team KBB.

Zaaknummer 16807-2024

Aangehouden
4.4

Regio Deal 2024 II en geannoteerde agenda met bijbehorende stukken stuurgroep 22 maart 2024.

Zaaknummer 17122-2024

 1. Kennis te nemen van de geannoteerde agenda van de stuurgroep Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe van 22 maart 2024 en bijbehorende bijlagen.
4.5

Formele aanvraag: verzoek tot het legaliseren van 14 verhuurkamers aan de Slenerweg 1 te Schoonoord.

Zaaknummer 63269-2023

 1. De omgevingsvergunning voor de 14 verhuurkamers op de eerste en tweede verdieping van het pand aan de Slenerweg 1 in Schoonoord te verlenen.
 2. Geen m.e.r.-procedure te doorlopen.

4.6

Conceptverzoek voor afwijken omgevingsplan ten behoeve van huisvesting arbeidsmigranten aan Modem 30 te  Coevorden.

Zaaknummer 15999-2024

Geen medewerking te verlenen aan het verzoek om af te wijken van het omgevingsplan ten behoeve van het huisvesten van arbeidsmigranten aan Modem 30 te Coevorden
4.7

Vaststelling ontwerpbestemmingsplan ‘Kernen, tussen Aelderstraat 6 en 10, woningbouw’ in Aalden.

Zaaknummer 16958-2024

De raad voor te stellen:

 1. Het ontwerpbestemmingsplan 'Kernen, tussen Aelderstraat 6 en 10, woningbouw' ongewijzigd vast te stellen
 2. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen;
 3. Het verzoek van het (ontwerp)bestemmingsplan ‘Kernen, tussen Aelderstraat 6 en 10, woningbouw’, het (ontwerp)besluit omgevingsvergunning en het (ontwerp)besluit hogere grenswaarden aan te wijzen voor het toepassen van de Coördinatieregeling Coevorden 2012;
 4. Het ontwerpbesluit hogere grenswaarde Coevorden en het ontwerpbesluit omgevingsvergunning vast te stellen.

4.8

Voorstel tot beantwoording raadsvragen Nationaal Programma 

Ruimte voor Defensie door PAC.

Zaaknummer 14161-2024   

 1. In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de raadsvragen.
4.9

Uitstel actualisatie wegenbeheerplan 

2023 - 2027.

Zaaknummer 57308-2023

 1. Kennis te nemen van de vertraging en in te stemmen met de inhoud van de raadsbrief.
4.10

Subsidieaanvraag Stichting Synagoge Coevorden voor 2024.

Zaaknummer 15757-2024

 1. Stichting Synagoge Coevorden op grond van artikel 4:23, lid 3, sub d van de Algemene wet bestuursrecht een subsidie te verlenen van € 10.647 voor het jaar 2024.

4.11

Verduurzamen maatschappelijke accommodaties.

Zaaknummer 15768-2024

Aangehouden
4.12

Jaarverslag Leerplicht Schooljaar 

2022 - 2023.

Zaaknummer 5817-2024

 1. Het Jaarverslag Leerplicht Coevorden 2022-2023 vast te stellen;
 2. Het jaarverslag, door middel van bijgaande begeleidende brief, ter kennisgeving aan te bieden aan de gemeenteraad.

4.13

Adviesverzoek EZK - gewijzigd winningsplan Schoonebeek-gas (na raadsconsultatie).

Zaaknummer 18018-2024

 1. in te stemmen met de gewijzigde adviesbrief aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (na raadsconsultatie d.d. 12 maart 2024)
 2. In te stemmen met de bijgevoegde raadsinformatiebrief

4.14

Gazonbeheer in eigen beheer uitvoeren.

Zaaknummer 11981-2024

Aangehouden
UitnodigingenBesproken

Aldus vastgesteld in de vergadering van 26 maart 2024

De secretaris en de voorzitter.

Meer informatie over het college en voorgaande besluitenlijsten zijn te vinden bij collegebesluiten.