BenW besluitenlijst 5 maart 2024

Besluitenlijst

van de vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 5 maart 2024

Aanwezig:

burgemeester de heer R. Bergsma, wethouder de heer S. Stegen, wethouder de heer J. Slomp, wethouder de heer J. Huizing, wethouder de heer E. Holties en secretaris mevrouw K. Cornelissen.

Afwezig:       

Geen.

Nr.

Onderwerp

Besluit

1Vaststelling agenda
2Besluitenlijst van de vergadering van  dinsdag 27 februari 2024

Onveranderd vastgesteld.

4.1

Bestuurlijke reactie rekenkameronderzoek klachtenbehandeling.

Zaaknummer 12511-2024.

 1. De reactie op de vijf aanbevelingen voor het verbeteren van de klachtenbehandeling vast te stellen
 2. De rekenkamer te informeren middels bijgaande brief.
4.2

Aanwijzingsbesluit Buitengewoon opsporingsambtenaar als toezichthouder fysiek domein gemeente Coevorden

Zaaknummer 13060-2024.

 1. Vaststellen ‘Aanwijzingsbesluit Buitengewoon opsporingsambtenaar als toezichthouder fysiek domein gemeente Coevorden’.
 2. Het ‘Aanwijzingsbesluit BOA als toezichthouder’ van 1 oktober 2020 na de inwerkingtreding van het besluit onder het beslispunt 1 in te trekken.
4.3

Quickscan: zonnepanelen in veldopstelling, Schimmelarij 2 te Holsloot

Zaaknummer 11334-2024.

 1. Medewerking te verlenen aan het verzoek om zonnepanelen in een veldopstelling te realiseren ter plaatse van Schimmelarij 2 te Holsloot.
4.4

Voorstel tot beantwoording raadsvragen Nationaal Programma

Ruimte voor defensie door PAC

Zaaknummer 14161-2024.

Aangehouden
4.5

Financiering Centrum Seksueel Geweld 2023 en 2024

Zaaknummer 10793-2024.

 1. Het Centrum Seksueel Geweld Groningen/Drenthe voor het jaar 2023 een bedrag van € 3.715,29 te verlenen;
 2. Het Centrum Seksueel Geweld Groningen/Drenthe voor het jaar 2024 een bedrag van € 4.482,73 te verlenen;
4.6

Beantwoorden schriftelijke raadsvraag "Verlichtingsplan

Buitengebied" d.d. 29-1-2024

Zaaknummer 10880-2024.

Het college voor te stellen de bijgevoegde raadsbrief vast te stellen en daarmee de raad te informeren over de raadsvragen ‘’Ontwerp verlichtingsplan Buitengebied’’.
4.7

Intentieovereenkomst verkenning Power Purchase Agreement

(PPA) Drentse Zonneroute A37

Zaaknummer 11182-2024.

 1. In te stemmen met de gewijzigde versie van de ‘Intentieovereenkomst PPA Drentse Zonneroute’.
 2. De instemming voor de verkenning te bekrachtigen door het ondertekenen van de intentieovereenkomst.
4.8

Uitvoeringsbesluit krachtens de Afvalstoffenverordening gemeente

Coevorden 2024       

Zaaknummer 12565-2024.

 1. Het Uitvoeringsbesluit krachtens de Afvalstoffenverordening gemeente Coevorden 2024 gewijzigd vast te stellen;
 2. De Notitie beantwoording zienswijzen ontwerp-uitvoeringsbesluit krachtens de Afvalstoffenverordening gemeente Coevorden 2024 vast te stellen.
4.9

Grondverwerving in het kader van Wensbeeld Holwert Midden

Zaaknummer 14135-2024.

Over te gaan tot aankoop van het perceel aan de Parallelweg 39, 

7741 KA Coevorden, kadastraal bekend als:

- Gemeente Coevorden, sectie D, nummer 5012,

- met een oppervlakte van 1.742 m².

inclusief de daarop staande en gelegen opstallen, bestaande uit een motorbrandstoffen-verkooppunt inclusief shop en bedrijfsruimte, wasstraat en bedrijfswoning met toebehoren en verhard buitenterrein.

4.10

Beleidsregels locaties boven- en ondergrondse verzamelcontainers

gemeente Coevorden

Zaaknummer 14220-2024.

 1. De beleidsregels locaties boven- en ondergrondse verzamelcontainers gemeente Coevorden vast te stellen.
4.11

Uitvoering woonvisie jaarschijf 2024

Zaaknummer 10710-2024.

 1. De jaarschijf 2024 voor de uitvoering van de woonvisie vast te stellen
 2. De raad te informeren via de bijgevoegde raadsbrief
UitnodigingenBesproken

Aldus vastgesteld in de vergadering van 12 maart 2024

De secretaris en de voorzitter.

Meer informatie over het college en voorgaande besluitenlijsten zijn te vinden bij collegebesluiten.