E-mailprotocol

De Algemene wet bestuursrechtexterne-link-icoon is uitgebreid met nieuwe regels. Deze nieuwe regels gaan over het versturen van e-mails tussen burgers of bedrijven en bestuursorganen en tussen bestuursorganen onder elkaar. Deze wet heet de Wet elektronisch bestuurlijk verkeer (Awb).

De Awb bepaalt wanneer een e-mail  tussen burgers of bedrijven en bestuursorganen is toegestaan. Ook bepaalt de Awb aan welke regels een e-mail moet voldoen. De wet geeft ook een basis voor diensten die door de overheid via internet worden aangeboden.  

Naast deze wet zijn er meer wetten die regels geven voor het contact tussen burgers en overheidsinstanties. Ook geven deze wetten regels voor het beantwoorden van verzoeken en vragen via internet door overheidsinstanties. Deze wetten zijn: Wet elektronische handtekeningexterne-link-icoonde Grondwetexterne-link-icoon, de al bestaande regels in de Awb en regelgeving voor een bepaalde afdeling. Gemeenten geven aanvullende regels over de manier waarop en wanneer er via internet gecommuniceerd kan worden. De gemeente Coevorden doet dat in de vorm van dit protocol.   

Iedereen kan volgens de Wet open overheid (Woo) informatie opvragen aan het college van burgemeester en wethouders. Op 26 maart 2014 heeft het college besloten dat vanaf 4 april 2014 deze informatie niet via internet wordt verstuurd (zoals bedoeld in artikel 2.3 van de Algemene wet bestuursrecht). Het advies van de Nationale ombudsmanexterne-link-icoon over hoe de overheid met e-mail moet omgaan, is in dit protocol meegenomen.

U leest het hele protocol via overheid.nlexterne-link-icoon.