Een luchtfoto van Zonnepark Coevorden. Op de achtergrond een meertje, rechts een strook gras met woningen.

Hemelwater afkoppelen

Beschrijving

Er zijn beleidsregels vastgesteld voor gebieden waar het wel is toegestaan om hemelwater te laten wegstromen via het riool. Deze regels geven aan wanneer u in aanmerking komt voor subsidie. U moet wel minimaal 20 m2 dakoppervlak afkoppelen om subsidie te krijgen.

U krijgt een vergoeding voor het afkoppelen van regenwater

U heeft recht op een vergoeding. En u voldoet aan de voorwaarden? De oppervlakte van uw dak bepaalt de hoogte van de vergoeding. De regel is dat u € 20 ontvangt voor iedere m2. De maximale vergoeding is € 1.000. Deze vergoeding is eenmalig. Wel wijzen wij u erop dat u geen korting krijgt op de gemeentelijke rioolheffing.

U komt niet in aanmerking voor subsidie

Het is op sommige plekken niet toegestaan om hemelwater (regen/neerslag) op het vuilwater riool te laten wegstromen. Het college van burgemeesters en wethouders heeft gebieden aangewezen waar dit niet is toegestaan. Bij nieuwbouw gelden de regels volgens het GRP (gemeentelijk rioleringsplan) 2022-2028. Hierin staat dat de hemelwaterafvoer gescheiden aangeboden moet worden op de erfgrens.

Aanvragen

Voor het aanvragen van de stimuleringsmaatregel moet u gebruik maken van het Aanvraagformulier. Wanneer u de werkzaamheden heeft afgerond, kunt u dit melden met het Gereedmeldingsformulier.

Voorwaarden

Let op: om in aanmerking te komen voor de stimuleringsmaatregel/subsidie moet u voldoen aan een aantal voorwaarden.

  • Binnen 6 maanden na de subsidieverlening moet zijn gestart met de te realiseren maatregelen.Deze maatregelen moeten binnen één jaar na de subsidieverlening zijn uitgevoerd.
  • Indien sprake is van samenloop van deze regeling met een vergelijkbare andere regeling en uit hoofde van die andere regeling een subsidiebedrag is verstrekt, wordt dit bedrag in mindering gebracht bij de vaststelling van het subsidiebedrag.
  • De ontvanger van de subsidie meldt het project uiterlijk binnen één jaar na het verlenen van de subsidie gereed bij het college. De gereedmelding gaat samen met een uitleg van de gemaakte kosten. Dit moet door het opsturen van de rekeningen en een verzoek tot definitieve vaststelling van de subsidie.

Contact

Heeft u vragen? Neem contact op met team Vastgoed & Infrastructuur. Bel met 14 0524 of stuur een email naar info@coevorden.nl.

Formulieren