Subsidies

Er zijn veel mogelijkheden om een subsidie aan te vragen. Hieronder vindt u de subsidiemogelijkheden in de Gemeente Coevorden. 

Energiesubsidie 

Wilt u energiebesparende maatregelingen in uw woning nemen? Dat is een goed idee. Het zorgt voor een lagere energienota, meer comfort én een beter klimaat. Er bestaan verschillende regelingen. Op de pagina Energiesubsidies vindt u informatie over de Energiesubsidiewijzer en het Drents Energieloket.

Subsidie afkoppelen hemelwater

Er zijn beleidsregels vastgesteld waarin kaders voor de subsidiemogelijkheden bij de afkoppeling van hemelwaterafvoer mogelijk worden gemaakt. Op de pagina Hemelwater Afkoppelen vindt u informatie over het aanvragen van deze subsidie.

Subsidie laaggeletterdheid voorkomen of verminderen

In de gemeente Coevorden heeft één op de zeven mensen moeite met lezen en schrijven. Laaggeletterdheid is niet een probleem dat we als gemeente alleen kunnen oplossen. Wilt u een meewerken aan het verminderen of voorkomen van laaggeletterdheid? Bekijk de pagina Subsidie laaggeletterdheid voorkomen of verminderen voor meer informatie.

Subsidie Gezond in Coevorden

Heeft u ideeën voor activiteiten die de gezondheid of een gezonde leefstijl bevorderen? Bekijk de pagina Subsidieregeling Gezond in Coevorden of u voldoet aan de voorwaarden om een subsidie aan te vragen.

Stichting Inwoners aan Zet

Inwoners aan Zet is er voor inwonersinitiatieven binnen de gemeente Coevorden. Door de opkomst van een nieuw soort vrijwilliger wil de stichting voor inwonersinitiatieven (tijdelijk) optreden als rechtspersoon. Vrijwilligers die niet aangesloten zijn bij een vereniging of stichting, maar wel een goed plan hebben en dit tot uitvoering willen brengen, kunnen terecht bij de stichting.

Wilt u voor uw idee of initiatief sparren over de mogelijkheden? Neem contact op met de coördinator van Inwoners aan Zet voor een vrijblijvend gesprek.

Aanjaagfonds evenementen

Heeft u een idee voor een evenement in de gemeente, die de regio op de kaart gaat zetten? Bekijk de pagina Aanjaagfonds Evenementen of u voldoet aan de voorwaarden om een subsidie aan te vragen.

Regeling Verbonden in Verhalen

Heeft u een cultureel idee? Voor en tijdens het jaar 2021-2022 waarin Coevorden Culturele gemeente is, kunt u een aanvraag voor een bijdrage doen voor culturele initiatieven, ideeën, projecten en/of evenementen. Op de website cultureelcoevorden.nl vindt u meer informatie over deze subsidie en kunt u een aanvraag doen. 

Cultuurmakers 2022

Cultuurmakers die negatieve gevolgen hebben ervaren van COVID-19 maatregelen kunnen in 2022 een eenmalige tegemoetkoming aanvragen. Dat kunnen zij doen voor het organiseren van een culturele of artistieke activiteit, maar ook voor persoonlijke ontwikkeling of coronaproof maken van atelier of lesruimte. De tegemoetkoming kan worden aangevraagd met DigiD (als inwoner) of met eHerkenning (als bedrijf). Kijk voor meer informatie op onze eHerkenning pagina.

Cultuurmakers subsidie aanvragen (inwoner)

Cultuurmakers subsidie aanvragen (bedrijf)

Frisse Start Regeling

De subsidie voor de Frisse start regeling is op.

Net als vorig jaar maakten ook nu veel organisaties in de gemeente Coevorden gebruik van de Frisse start regeling. De subsidie was voor vrijwilligersorganisaties die sociaal-culturele activiteiten organiseren. Zij dragen daarmee bij aan de vitaliteit en kwaliteit van leven en wonen. Zij konden maximaal €1500 aanvragen om iets te organiseren voor (mogelijke) leden en vrijwilligers.

Door de hoeveelheid aanvragen is het bedrag van €100.000 dat de gemeente beschikbaar stelde voor het grootste deel uitgegeven. Er zijn ook nog lopende aanvragen. Die nemen we nog in behandeling. Daarna is het budget op. Dit betekent dat aanvragen niet meer mogelijk is.

Aanvragen voor de subsidieregeling Gezond in Coevorden kan nog wel. Kijk op pagina subsidieregeling gezond in Coevorden voor meer informatie.

Accommodaties in de samenleving

Eigenaren van maatschappelijke accommodaties kunnen subsidie aanvragen voor een incidentele investering in groot onderhoud, renovatie, verbouw en verduurzaming. Bekijk de pagina Accommodaties in de Samenleving om de voorwaarden te lezen en hoe u deze subsidie kunt aanvragen

LEADER-Zuidoost-Drenthe subsidie voor vitaal platteland

Heeft een goed idee voor een project dat bijdraagt aan de leefbaarheid en economie in de gemeente Coevorden en Zuidoost-Drenthe? Dan kunt u een beroep doen op subsidie van LEADER Zuidoost-Drenthe. LEADER is een Europees subsidie-, kennis-, én actieprogramma voor een vitaal platteland.

De gemeente Coevorden en de provincie Drenthe dragen ook bij. Doel is het platteland laten bruisen, scoren met energie uit de regio en samen werken aan vernieuwende  ideeën. LEADER is een programma  voor de regio, maar vooral ook ván de regio. Van iedereen. Bewoners, ondernemers en gemeenten. Het LEADER-programma staat daarom niet op zichzelf.

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Kijk dan op de pagina van Leader Zuidoost-Drenthe. Daar vindt u onder andere voorbeelden, criteria en hoe u de subsidie kunt aanvragen.  

Stimuleringsfonds

Om het wonen aantrekkelijk te houden maken wij gebruik van het stimuleringsfonds. Heeft u goede ideeën voor uw dorp of wijk? Ideeën die ervoor zorgen dat het wonen nog prettiger wordt? Doe dan een aanvraag voor het stimuleringsfonds. Het stimuleringsfonds bestaat uit twee delen.

Het dorps- en wijkbudget voor activiteiten en/of projecten die bijdragen aan de leefbaarheid. En deel twee is de projectsubsidie. Dit onderdeel van het stimuleringsfonds is voor projecten. Kortlopend, meerjarig of structureel. Lees op de pagina Stimuleringsfonds er meer over.

Herstructureringsfonds

Heeft u een idee om onze gemeente mooi en leefbaar te houden en te maken? Het herstructureringsfonds is een subsidie voor projecten die verouderde gebouwen en/of de openbare ruimte gaan verbeteren.Een voorbeeld is: het ombouwen van een leeg gebouw waar eerst een winkel zat, naar woningen voor jongeren. Of een plein in het midden van het dorp dat een flinke opknapbeurt kan gebruiken.
Op de pagina Herstructureringsfonds leest u er meer over. 

Speellocaties

Er is subsidie beschikbaar voor het aanleggen van speeltoestellen en speeltuinen. Wilt u meer informatie over de voorwaarden en mogelijkheden? Stuur dan een e-mail naar info@coevorden.nl of bel naar 14 0524. Of ga meteen naar het aanvraagformulier Speellocaties (pdf, 208 kb).

Stichting Inwoners aan Zet

Inwoners aan Zet is er voor inwonersinitiatieven binnen de gemeente Coevorden. Door de opkomst van een nieuw soort vrijwilliger wil de stichting voor inwonersinitiatieven (tijdelijk) optreden als rechtspersoon. Vrijwilligers die niet aangesloten zijn bij een vereniging of stichting, maar wel een goed plan hebben en dit tot uitvoering willen brengen, kunnen terecht bij de stichting.

Wilt u voor uw idee of initiatief sparren over de mogelijkheden? Neem contact op met de coördinator van Inwoners aan Zet voor een vrijblijvend gesprek.

 

Vastgoedregelingen

Een compact, aantrekkelijk en gezellig winkelgebied. Dat is de toekomstvisie voor het centrum van Coevorden. Vastgoedeigenaren en (nieuwe) ondernemers die aan deze ambitie willen bijdragen, kunnen een beroep doen op de onderstaande op vastgoedregelingen. 

Op de pagina Subsidiemogelijkheden binnenstad leest u alles over de Stimuleringssubsidie, Transformatie subsidie en Planontwikkelingssubsidie, Gevelsubsidie en/of Quickscan en de Subsidie tijdelijke invulling.

Loonkostensubsidie

Als werkgever kunt u loonkostensubsidie aanvragen als u iemand met een bijstandsuitkering in dienst neemt. Het gaat om werknemers met een arbeidsbeperking die niet volledig inzetbaar zijn. Bekijk de pagina Op zoek naar personeel voor meer informatie.

Dutch Techzone

Gaat u een bedrijf vestigen in de Coevorden óf bent u hier al gevestigd en gaat u investeren in gebouwen, uitbreiding en/of duurzame bedrijfsuitrusting? Levert u hiermee een bijdrage aan de werkgelegenheid, economische structuur, verduurzaming en innovatie? Met de Bedrijvenregeling Dutch TechZone kunt u subsidie aanvragen voor de investering in gebouwen en duurzame bedrijfsuitrusting. Meer weten? Bekijk de pagina Dutch Techzone.