Omgevingsplan

In het omgevingsplan staan de regels voor de fysieke leefomgeving. U leest wat er op een bepaalde locatie wel of niet mag. Dat is handig als u zelf iets wil gaan doen, zoals een uitrit aanleggen. Maar ook als u wilt weten of een verandering in uw buurt is toegestaan. Ook kunt u toekomstige projecten bekijken. Bijvoorbeeld wanneer de provincie een rondweg wil gaan aanleggen.  

Omgevingsdocumenten zijn bijvoorbeeld het omgevingsplan en de omgevingsvisie. Deze vindt u in het Omgevingsloket.  

Omgevingsdocumenten inzien

Omgevingsdocumenten zijn bijvoorbeeld het omgevingsplan en de omgevingsvisie. Deze vindt u in het Omgevingsloket.  

Gaat u dan naar Regels op de kaart

Via de knop 'Bekijk documenten voor uw situatie' kunt u zien welke regels gelden op uw locatie.  

 • Zoek uw locatie op. Dat kan met een adres, coördinaten of het selecteren van een gebied op de kaart.  
 • De omgevingsdocumenten die van toepassing zijn op uw locatie worden opgehaald.  
 • Lees dit. En onderzoek wat u wel en niet mag op uw locatie. 

Een omgevingsdocument zoeken met een titel of identificatienummer  

Het identificatienummer van een document is een uniek nummer dat ieder omgevingsplan of omgevingsdocument heeft. Er zijn 2 soorten nummers: een ‘NL.IMRO’-identificatie en een een ‘/akn/nl/act’-identificatie. 

Zoeken op onderwerp 

Ook kunt u via 'Bekijk zoeken op onderwerp' zoeken op onderwerpen, zoals activiteiten, thema's of gebiedsaanwijzingen. 

De regels bekijken voor de gekozen locatie 

Kies dan voor ‘toon alles op gekozen locatie’. Klik op de informatie onder Plekinfo en bekijk de regels die daarover gaan.  

In het omgevingsplan ziet u: 

In het omgevingsplan vindt u bijvoorbeeld ook de maximale bouwhoogte of de grootte van het bouwvlak. U ziet: 

Een kaart 

 • Klik rechtsboven in het scherm via Kaartdetails. 
 • Op deze kaart kunt u verschillende informatielagen en achtergrondlagen kiezen. Bijvoorbeeld de kadastrale kaart, gemeentegrenzen of een luchtfoto.  
 • Een legenda in Kaartdetails toont de eigenschappen uit omgevingsdocumenten. 

De onderwerpen

 • Bijvoorbeeld een activiteit, thema of gebiedsaanwijzing. 
 • U kunt de regels op de kaart bekijken, zonder dat u documenten zelf hoeft te openen. 

Documenten met regels 

 • U kunt de documenten bekijken door op de kno ‘bekijk documenten’ te klikken.  
 • De documenten zijn gesorteerd op overheidsorganisatie, gemeente, waterschap, provincie en Rijk. 
 • Via het filter onder ‘alle opties’ kunt u uw zoekresultaat verfijnen.  
 • U kunt bijvoorbeeld zoeken op beleid (bijvoorbeeld de omgevingsvisie), projectbesluit of waterschapsverordening. 

Een juridische activiteit 

 • U vind de regels die gaan over de specifiek juridische activiteit.  
 • U kunt bijvoorbeeld kiezen voor de Flora- en fauna activiteit en in welk omgevingsdocument de juridische regels over deze activiteit is opgenomen.  

Gebieden met regels 

 • Dit zijn omgevingsdocumenten die gemaakt zijn in het kader van de Omgevingswet.  
 • Dat zijn gebiedsaanwijzingen, omgevingsnormen of omgevingswaarden die beschreven staan in omgevingsdocumenten.  
 • Bijvoorbeeld beperkingengebied, functie of bouwvlak.  
 • Informatie over de bouwhoogte en bouwvlak ziet u terug via ‘hele document bekijken’ en het kopje ‘details op locatie’. Prik vervolgens op de kaart om deze informatie te bekijken.  

Thema's

 • U kunt hier thema’s kiezen die gaan over een bepaald aspect van de fysieke leefomgeving.  
 • Kies bijvoorbeeld voor het thema bodem.  
 • U vind de omgevingsdocumenten met specifieke regels over het onderwerp bodem. 

Als uw initiatief in strijd is met het omgevingsplan  

Uit onderzoek van omgevingsdocumenten kan komen dat u een omgevingsvergunning nodig hebt. Voorbeelden van activiteiten zijn bouwen buiten het bouwvlak of het gebruik van grond anders dan in het omgevingsplan is toegestaan.  

Het kan dat de activiteit in strijd is met de regels van het omgevingsplan. Dan kan de gemeente meewerken aan het plan. Dat kan door het verlenen van een vergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (dat noemen we een BOPA).  

Bij het afhandelen van een BOPA is de reguliere procedure van toepassing. Dat betekent dat de gemeente binnen 8 weken dient te beslissen over uw vergunningaanvraag.  

De gemeente kan dit termijn verlengen met 6 weken. Dit is wanneer het gaat om een activiteit die grote gevolgen heeft voor de fysieke leefomgeving. En in de plannen waar naar verwachting verschillende belanghebbenden bedenkingen kunnen hebben. Het college van B&W kan ervoor kiezen de uitgebreide (uniforme openbare) voorbereidingsprocedure van toepassing te verklaren.  

U betaalt meer leges als u afwijkt van uw bestemmingsplan omgevingsplan. 

Het aanvragen van een wijziging van het omgevingsplan 

U kunt zelf ook een verzoek doen om het omgevingsplan te wijzigen. Voorwaarde voor het wijzigen van het omgevingsplan is dat de wijziging een plan mogelijk maakt dat door de gemeente is goedgekeurd. Hiervoor kunt u een conceptverzoek indienen.  

Wanneer u het omgevingsplan wilt laten wijzigen levert u de gegevens en documenten aan. Dit zijn in ieder geval: 

 • een plankaart 

 • de (gewijzigde) planregels  

 • en een toelichting.  

De gemeente maakt een ontwerpbesluit en legt deze en de bijbehorende stukken 6 weken ter inzage. Binnen deze 6 weken kan iedereen zienswijzen inbrengen. Het bevoegd gezag moet bij de motivering van het definitieve besluit ingaan. Tegen het wijzigen van het omgevingsplan en tegen de schriftelijke weigering om het omgevingsplan te wijzigen staat rechtstreeks beroep open bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

De gemeente past het omgevingsplan soms zelf aan 

Veranderingen aan het omgevingsplan staan in de Staatscourant en op Officiële bekendmakingenexterne-link-icoon. Controleer altijd het meest recente (laatste) plan. Zo weet u zeker welke regels er voor u gelden. Hieronder leest u meer over hoe wij het omgevingsplan veranderen.   

We houden rekening met verschillende belangen 

U kunt uw mening geven op het voorontwerp van het nieuwe omgevingsplan. Het voorontwerp geeft u een idee van hoe het omgevingsplan eruit komt te zien. We hoeven geen voorontwerp te maken. We wegen altijd de belangen af tegen elkaar, maar we zijn niet verplicht om uw mening mee te nemen in het omgevingsplan.   

We maken een ontwerp wijzigingsbesluit na het voorontwerp  

U mag uw mening over het ontwerpplan geven tot zes weken nadat wij het ontwerpplan bekendmaken. Dit heet een zienswijze. Tot die tijd mag u ook vragen stellen over het ontwerpplan. Dat mag telefonisch, per brief of per e-mail. Wij adviseren om niet tot het laatste moment te wachten met uw vraag. Zo hebben wij genoeg tijd om uw vraag goed te beantwoorden.  

De gemeenteraad stelt het definitieve wijzigingsbesluit vast  

U mag uw mening over het definitieve omgevingsplan geven tot zes weken nadat wij het definitieve wijzigingsbesluit bekendmaken. Dit doet u door beroep in te stellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een rechter beoordeelt of uw beroep gegrond is en of het wijzigingsbesluit (deels) van kracht kan blijven.  

Lijkt het definitieve omgevingsplan niet op het ontwerpplan? U mag in beroep gaan wanneer de verandering in uw nadeel is. Het omgevingsplan treedt al wel in werking, ook als u in beroep gaat. Wilt u voorkomen dat de gemeente het omgevingsplan toepast? Dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het is belangrijk dat u het verzoek tot voorlopige voorziening tegelijk met uw beroepschrift indient.  

Stel uw vragen 

In de informatie hierboven staan de hoofdlijnen. U mag met ons overleggen als uw plan niet past binnen het omgevingsplan. Als gemeente bieden we u hiervoor een omgevingscoach aan. U leest hier meer over op onze pagina Inschakelen hulp bij uw aanvraag.