Privacyverklaring gemeente Coevorden

U heeft er recht op dat de gemeente Coevorden zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaat. Dat is vastgelegd in de  Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere specifieke wetgeving, zoals de Wet basisregistratie persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer.

Als u gebruik maakt van diensten of producten van de gemeente, hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u bijvoorbeeld via een formulier op deze website, of telefonisch.
Denk aan:

 • naam
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres

Waarom is dat nodig?

De gemeente heeft persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig voor:

 • Het uitvoeren van onze publiekrechtelijke taken, zoals het beoordelen van uw aanvraag
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van een nieuwsbrief
 • Om u te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om iets bij u af te leveren
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaanslag.
 • In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Dat doen wij alleen als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat. Dit kan aan de orde zijn bij bijvoorbeeld een Wmo-voorziening.

Gemeente Coevorden heeft de werkprocessen waarin persoonsgegevens worden verwerkt in kaart gebracht in een zogenoemd verwerkingenregister. In dit register beschrijft de gemeente welke persoonsgegevens zij verwerkt en voor welke doeleinden maar ook hoe lang gegevens bewaard blijven en wie hier toegang toe hebben.

Gegevensuitwisseling

In sommige gevallen is het noodzakelijk om uw gegevens uit te wisselen met andere instanties. Gemeente Coevorden zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan andere organisaties als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens nodig hebben in opdracht van ons, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De gemeente blijft namelijk verantwoordelijk voor deze verwerkingen van uw persoonsgegevens. In onze beleidsregels hebben wij nader vastgelegd hoe wij omgaan met gegevensuitwisseling.

Uw rechten

De gemeente gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Wanneer u wilt weten welke persoonlijke gegevens van u bij de gemeente bekend zijn, dan kunt u om inzage vragen en de gegevens bekijken. Als u wilt weten waarom deze gegevens nodig zijn en wat ermee gaat gebeuren, dan kunt u dat vragen. Wanneer u van mening bent dat uw gegevens niet compleet zijn of niet kloppen of u wilt gegevens laten verwijderen of vernietigen, dan kunt u dat bij de gemeente aangeven en dan zal dat worden beoordeeld.

Meer informatie en contact

Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij onze Functionaris Gegevensbescherming mevrouw A. V. Nijland via privacy@coevorden.nl en tel. 06 11525324.