Privacyverklaring gemeente Coevorden

U heeft er recht op dat de gemeente Coevorden zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaat. Dat is vastgelegd in de  Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere specifieke wetgeving, zoals de Wet basisregistratie persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer.

Als u gebruik maakt van diensten of producten van de gemeente, hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u bijvoorbeeld via een formulier op deze website, of telefonisch.
Denk aan:

 • naam
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres

Waarom is dat nodig?

De gemeente heeft persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig voor:

 • Het uitvoeren van onze publiekrechtelijke taken, zoals het beoordelen van uw aanvraag
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van een nieuwsbrief
 • Om u te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om iets bij u af te leveren
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaanslag
 • In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Dat doen wij alleen als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat. Dit kan aan de orde zijn bij bijvoorbeeld een Wmo-voorziening.

Gemeente Coevorden heeft de werkprocessen waarin persoonsgegevens worden verwerkt in kaart gebracht in een zogenoemd verwerkingenregister. In dit register beschrijft de gemeente welke persoonsgegevens zij verwerkt en voor welke doeleinden maar ook hoe lang gegevens bewaard blijven en wie hier toegang toe hebben. Wij houden ons hierbij aan de wettelijke bewaartermijnen.

Gegevensuitwisseling

In sommige gevallen is het noodzakelijk om uw gegevens uit te wisselen met andere instanties. Gemeente Coevorden zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan andere organisaties als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens nodig hebben in opdracht van ons, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De gemeente blijft namelijk verantwoordelijk voor deze verwerkingen van uw persoonsgegevens. In onze beleidsregels hebben wij nader vastgelegd hoe wij omgaan met gegevensuitwisseling.

Beveiliging

De gemeente Coevorden neemt passende maatregelen om onder andere misbruik en verlies van persoonsgegevens tegen te gaan. De maatregelen die wij nemen zijn conform de gemeentelijke beveiligingsnormen die zijn opgenomen in de zogenaamde Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten.

Uw rechten

De gemeente gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Wanneer u wilt weten welke persoonlijke gegevens van u bij de gemeente bekend zijn, dan kunt u om inzage vragen en de gegevens bekijken. Als u wilt weten waarom deze gegevens nodig zijn en wat ermee gaat gebeuren, dan kunt u dat vragen. Wanneer u van mening bent dat uw gegevens niet compleet zijn of niet kloppen of u wilt gegevens laten verwijderen of vernietigen, dan kunt u dat bij de gemeente aangeven en dan zal dat worden beoordeeld.

Cookies

De gemeente gebruikt  functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Wij zetten cookies op onze website van Google Analytics, Siteimprove en Readspeaker. De meetgegevens zijn geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Meer informatie en contact

Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij onze Functionaris Gegevensbescherming mevrouw A.V. Nijland via privacy@coevorden.nl en tel. 06 11525324. Deze privacyverklaring geldt ook voor websites die u kunt benaderen vanuit deze website, zoals het digitaal loket voor het doen aanvragen of het WOZ-loket.