Rekenkamer

De rekenkamer onderzoekt of het gemeentebestuur het geld goed besteedt. En of het uitgevoerde beleid de gewenste resultaten heeft. Zo helpt de rekenkamer bij de controlerende taak van de gemeenteraad. De rekenkamer heeft een onafhankelijke plaats binnen de gemeente.

Leden

De rekenkamer bestaat uit drie leden van buiten de organisatie. Zij zijn door de raad benoemd. De rekenkamer heeft een onafhankelijke plaats binnen de gemeente. Bekijk wie er in de rekenkamer zittenexterne-link-icoon.

Onderzoeken

De rekenkamer onderzoekt de rechtmatigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid van het gevoerde beleid. Zij helpt daarmee de raad in zijn controlerende en kaderstellende rol.

  • Doelmatigheid: is de voorbereiding en uitvoering efficiënt gegaan?
  • Doeltreffendheid: zijn de beoogde effecten behaald?
  • Rechtmatigheid: gaat de uitvoering volgens de regels?

De rekenkamer onderzoekt hoe zaken zijn gegaan, hoe keuzes tot stand zijn gekomen en welke lessen voor de toekomst er zijn. De onderzoeksrapporten met conclusies en aanbevelingen stelt de rekenkamer vast en stuurt deze aan de raad. 

Minimabeleid

De rekenkamer heeft het onderzoek naar het minimabeleid klaar en aan de raad gestuurd. De raad heeft op 29 september dit rapport besproken. Dit rapport kunt u lezen op Rekenkamer Minimabeleid van RaadCoevordenexterne-link-icoon

Klachtenafhandeling

De rekenkamer neemt deel aan het “DoeMee-onderzoek” naar de behandeling van klachten. 

Planning en Controlcyclus

De rekenkamer onderzoekt de Planning en Controlcyclus (P&C-cyclus) van de gemeente Coevorden.

De rekenkamer wil met dit onderzoek de raad inzicht geven in de opzet en werking van de P&C-cyclus. Ook wil de rekenkamer aangeven welke mogelijkheden de raad heeft om zijn kaderstellende en controlerende taak uit te oefenen. Waar mogelijk doet de rekenkamer verbeteringsvoorstellen. Het gaat in dit onderzoek vooral om de sturings- en verantwoordingsmogelijkheden van de kaderbrief, de programmabegroting, de halfjaarrapportage, de jaarrekening en het jaarverslag. De rekenkamer huurt voor dit onderzoek een onafhankelijk onderzoeksbureau in: Onderzoeksbureau TwynstraGudde te Amersfoort.

In de Onderzoeksopzet rekenkameronderzoek P&C-cyclus Coevordenexterne-link-icoon staat informatie over de aanleiding en achtergronden, het doel, de onderzoeksvragen, het normenkader, de planning en organisatie van dit onderzoek. Onderdeel van dit onderzoek vormt ook een digitale enquête bij de raadsleden over (het proces van) de cyclische documenten, waaronder de programmabegroting. De rekenkamer wil het eindrapport in mei 2024 naar de raad sturen.

Bekijk hier onderzoeksrapporten uit vorige jaren: Stukken rekenkamercommissie RaadCoevorden - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)externe-link-icoon

Jaarverslagen

De rekenkamer stelt ieder jaar voor 1 april een verslag vast van haar werkzaamheden.

Op de website van de gemeenteraad leest u het Jaarverslag 2023 rekenkamer Coevorden.externe-link-icoon

Jaarplan rekenkamer

De rekenkamer Coevorden werkt met een jaarplan. Uit een groslijst van onderwerpen stelt de rekenkamer een onderzoeksprogramma vast voor een periode van een jaar. De rekenkamer is onafhankelijk van de raad en het college. Zij bepaalt zelf welke onderzoeken zij uitvoert.

Jaarplan 2024

De rekenkamer stelt ieder jaar een onderzoeksprogramma vast. Lees op de website van de gemeenteraad het Jaarplan 2024 rekenkamer Coevordenexterne-link-icoon.

Inwonervoorstel

We zijn altijd op zoek naar onderwerpen voor onderzoek. Heeft u een idee? Laat het ons weten en doe een inwonersvoorstel. Inwoners, organisaties, raadsfracties en gemeentelijke bestuursorganen in de gemeente kunnen een voorstel voor een onderzoek doen. Wat doet de gemeente niet goed? Wat doet zij goed, maar kan beter? 

Werkwijze rekenkamer

De gemeenteraad heeft de Verordening gemeentelijke rekenkamer Coevorden 2023 (overheid.nl)externe-link-icoon vastgesteld. Hierin vindt u informatie over taken, bevoegdheden en werkwijze van de rekenkamer.
De rekenkamer Coevorden heeft voor zich zelf regels opgesteld, hoe ze te werk gaat. Deze staan in het Reglement van orde rekenkamer gemeente Coevorden 2023 | Lokale wet- en regelgeving (overheid.nl)externe-link-icoon en de Werkwijze rekenkameronderzoek (bestuurlijkeinformatie.nl)externe-link-icoon

Meer in formatie

U kunt voor informatie contact opnemen met de rekenkamer via rekenkamer@coevorden.nl of Telefoon 14 0524