Rekenkamer

De rekenkamercommissie onderzoekt of het gemeentebestuur het geld goed besteedt. En of het uitgevoerde beleid de gewenste resultaten heeft. Zo helpt de rekenkamer bij de controlerende taak van de gemeenteraad. Zij heeft een onafhankelijke plaats binnen de gemeente.

Leden

De rekenkamercommissie bestaat uit drie leden van buiten de organisatie. Zij zijn door de raad benoemd. De rekenkamer heeft een onafhankelijke plaats binnen de gemeente. Bekijk wie er in de rekenkamercommissie zitten.

Missie

“Als rekenkamercommissie willen we meehelpen aan het verbeteren van de kwaliteit van het lokale bestuur, aan de controlerende rol van de raad en aan de openheid van het gemeentelijke werk.” 

Onderzoeken

De rekenkamercommissie onderzoekt de rechtmatigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid van het gevoerde beleid. Daarmee steunt zij de raad in haar controlerende en kaderstellende rol:

  • Doelmatigheid: was de voorbereiding en uitvoering efficiënt?
  • Doeltreffendheid: zijn de bedoelde effecten behaald?
  • Rechtmatigheid: voldoet de uitvoering aan de wettelijke kaders en regels?

Hoe gingen zaken, hoe kwamen keuzes tot stand en welke lessen leren we hier uit voor de toekomst? De rekenkamer stelt de onderzoeksrapporten met conclusies en aanbevelingen vast en stuurt deze aan de raad.

Lopend onderzoek

Bekijk Onderzoek “meer doen met afval”

Bekijk Onderzoeksrapporten uit voorgaande jaren 

Jaarprogramma rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie Coevorden werkt met een jaarprogramma. Vanuit een groslijst van onderwerpen stelt de rekenkamercommissie een onderzoeksprogramma vast voor een periode van een jaar. De rekenkamer is onafhankelijk van de raad en het college. Zij bepaalt zelf welke onderzoeken zij uitvoert.

Jaarprogramma 2022

De rekenkamercommissie stelt ieder jaar een onderzoeksprogramma vast. Bekijk het onderzoeksprogramma 2022.

Jaarverslag 2021

De rekenkamercommissie stelt jaarlijks voor 1 april een verslag vast van haar werkzaamheden.

Bekijk hier het Jaarverslag 2021 of de eerdere jaarverslagen van de rekenkamercommissie.

Inwonervoorstel

We zijn altijd op zoek naar onderwerpen voor onderzoek. Heeft u een idee? Laat het ons weten en doe een inwonersvoorstel. Inwoners, organisaties, raadsfracties en gemeentelijke bestuursorganen in de gemeente kunnen een voorstel voor een onderzoek doen. Wat doet de gemeente niet goed? Wat doet zij goed, maar kan beter? 

Contact

U kunt een e-mail sturen naar rekenkamer@coevorden.nl of bellen naar 14 0524.