Luchtfoto van het bouwproject Jongbloed in Sleen

Slopen van gebouwen

Bij planvorming kan het voorkomen dat er gebouwen gesloopt worden. Soms als tegenprestatie of om een einde te maken aan het proces van verpaupering. Of simpelweg ruimte te maken voor iets nieuws. Ook maakt nieuwe landelijke asbestregelgeving slopen van asbestdaken verplicht. In dit informatiehuis vind u beleid en regelgeving om deze sloop op een goede manier te regelen. 

Omgevingsvergunning

U mag niet zomaar slopen of asbest verwijderen. U moet dit melden. Dit is om de veiligheid en gezondheid van mensen te beschermen. Daarnaast wil de gemeente ongewenste sloop voorkomen. Soms moet u een  omgevingsvergunning aanvragen voor het slopen. Dit is in de volgende gevallen: 

  • Het bouwwerk is een monument. 

  • Het bouwwerk staat in een beschermd stads- of dorpsgezicht. 

  • In het bestemmingsplan, de beheersverordening of het voorbereidingsbesluit staat dat een omgevingsvergunning nodig is. 

Meldingstermijn

  • Wilt u gaan slopen? Meld dit dan vier weken voor het slopen via het https://omgevingswet.overheid.nl/homehttps://omgevingswet.overheid.nl/homeexterne-link-icoon. Hier vindt u ook een lijst van de stukken die u bij uw sloopmelding moet inleveren. De melding is gratis. In een paar gevallen heeft deze een meldingstermijn van 5 werkdagen, namelijk: 

  • in geval van een directe noodzaak tot sloop bij een onverwachte noodsituatie; 

  • in geval van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden (bijvoorbeeld door de Woningbouwvereniging). Dit geldt alleen als de normale termijn leidt tot leegstand of ernstige hindernissen van het gebruiksgenot; 

  • voor particulieren die zelf asbesthoudende toepassingen gaan verwijderen en waarvoor geen asbestinventarisatierapport nodig is.

Regels

Als u geen sloopvergunning nodig bent, betekent niet dat er geen regels zijn. Ook bij de sloopmelding moet u gegevens inleveren over afval en asbest. Bijna altijd is een onderzoek naar de aanwezigheid van asbest nodig. Voor meer informatie verwijzen we u naar onze pagina over asbest verwijderen. Soms gelden er ook speciale regels voor de veiligheid, geluidhinder en trillingen. Deze staan in paragraaf 7.1 van het Besluit Bouwwerken Leefomgeving externe-link-icoon(PDF). 

Particulieren mogen geschroefde asbesthoudende platen zelf verwijderen tot een oppervlak van 35 m². De taken die onder deze regeling vallen moet u minimaal 5 werkdagen voor de start melden. Let op! Deze regeling gaat in de meeste gevallen op voor geschroefde asbesthoudende golfplaten. Het verwijderen van bijvoorbeeld gespijkerd asbesthoudend dakbeschot valt niet onder deze regeling. De vrijstelling geldt éénmalig per kadastraal perceel dus niet per jaar. 

Voor meer informatie over asbest verwijzen wij u door naar de website infomil.nlexterne-link-icoon