Veelgestelde vragen Bungalowpark Wico

Bungalowpark Wico in Schoonoord is één van de parken in gemeente Coevorden die zijn recreatiebestemming houdt. Dat betekent dat permanent wonen niet mag op het park en dat we dit gaan stoppen. Op deze pagina vind je een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden over Wico.

Vragen over besluitvorming

Hoe ziet het proces eruit om te bepalen welke parken vitaal zijn en welke niet?

In het voorjaar van 2017 hebben provincie Drenthe, Recreatieschap Drenthe en de Drentse gemeenten een onderzoek laten uitvoeren door ZKA Leisure Consultants. Zij onderzochten de vitaliteit van de verblijfsrecreatie in Drenthe. Daarbij hebben ze gekeken naar 209 verblijfsrecreatieparken in Drenthe. Ongeveer 80% van de parken deed daaraan mee.

Uit het onderzoek blijkt dat de Drentse verblijfsrecreatiesector niet optimaal werkt. Daarnaast sluit het aanbod onvoldoende aan op de vraag. In Coevorden zijn 4 parken die vitaal zijn met voldoende toekomstkansen. En er zijn 4 parken die vitaal zijn met onvoldoende toekomstkansen. Eén park is niet vitaal maar heeft voldoende kansen. Acht parken zijn niet vitaal en hebben onvoldoende toekomstkansen.

Wat verstaan jullie onder een vitaal vakantiepark?

Een vitaal vakantiepark is een park dat:

  • een fijne plek is voor toeristen en vakantiegangers, of:
  • voldoende kansen heeft om een fijne plek te worden
  • woningen van goede kwaliteit heeft.
Welke stappen zet de gemeente om met bungalowpark Wico terug te gaan naar recreatie. En wie heeft deze beslissing genomen?

Er zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd naar de vitaliteit van vakantieparken in Drenthe. Onderdeel daarvan zijn het ZKA-rapport en het RIEC-onderzoek naar bijvoorbeeld sociale problematiek en criminaliteit op parken. Ook gemeentelijke regels spelen een rol. Met deze informatie heeft gemeente Coevorden een programmaplan en uitvoeringsplan Vitale Vakantieparken Coevorden gemaakt. Daarbij staat voor de verschillende parken aangegeven wat het einddoel is. De gemeenteraad is daarmee akkoord gegaan.

Met wie is contact geweest over de toekomstplannen van bungalowpark Wico?

In januari 2017 zijn we in gesprek gegaan met de eigenaar van de grond van bungalowpark Wico. In oktober dat jaar ontvingen zij de resultaten van het ZKA-onderzoek in een factsheet. Ook zijn er in 2017 en 2018 gesprekken geweest met een aantal eigenaren van woningen van Wico. Die gingen over de factsheet en de toekomst van het park. Gemeente Coevorden heeft het project toen tijdelijk gestopt en opgenomen in het programma Vitale Vakantieparken Coevorden. Dit programma is eind 2020 gestart. In de planning stond toen dat Wico in fase II (derde kwartaal 2021) weer zou starten.

In maart en juli 2022 is er een gesprek geweest met de eigenaar van de grond. Daarin heeft gemeente Coevorden aangegeven dat Wico geen woonbestemming krijgt en gaat handhaven op permanent wonen. Dat zou starten wanneer een projectleider beschikbaar was.

In een gesprek met de grondeigenaar maakten we begin 2023 bekend dat gemeente Coevorden aan de slag gaat met het park. En dat de gemeente bungaloweigenaren en -bewoners hierover ging informeren. Dat is gebeurd via een brief die we op 8 maart 2023 hebben verstuurd. Daarna zijn we gestart met parkbezoeken. Daarin zijn we in gesprek geweest met bewoners en eigenaren op het park. Deze gesprekken ronden wij in mei 2023 af.

Op welke datum heeft de gemeente dit plan bekendgemaakt en waar kan ik dit vinden?

Het ZKA-rapport (vitaliteit verblijfssector in Drenthe) en de samenvatting van het RIEC-onderzoek (problematiek op vakantieparken) zijn op te vragen via vvp-coevorden@coevorden.nl. Het uitvoeringsprogramma en andere stukken kunt u lezen via punt 9 van deze Raadsvergadering.

Vragen over permanente bewoning

Kan ik een beschikking tot permanent wonen krijgen?

Nee, dat kan helaas niet. Door een verandering van beleid geven we geen beschikkingen meer af.

Klopt het dat bewoners niet te horen hebben gekregen dat permanent wonen op dat park niet mag toen zij zich bij de gemeente inschreven?

Inwoners die zich op een vakantiepark laten inschrijven horen van Burgerzaken dat permanent wonen niet mag. Zij schrijven bewoners in op het adres van de vakantiewoning in de Basisregistratie Personen (BRP). Bewoners ontvangen daarbij een bevestiging van de afspraken. Op de helft van de afgesproken periode neemt Burgerzaken contact met hen op. Zij vragen hoever de bewoner is met het zoeken naar een andere woning. Aan het eind van de afgesproken periode controleren we of ze zijn verhuisd naar een andere woning. Zo niet, dan starten we de handhavingsprocedure.

Waarom mag je niet permanent wonen op een vakantiepark?

In het geval van Wico is permanent wonen niet toegestaan volgens het bestemmingsplan (recreatie). Bewoners mogen een huisje bijvoorbeeld wel recreatief verhuren of gebruiken als tweede huisje. Maar niet om permanent in te wonen. Want wonen en recreatie gaan niet samen. Bij het kopen van een vakantiehuis hoort de verkoper/makelaar en notaris te vermelden dat permanente bewoning niet mag. Ook kunnen kopers de geldende bestemming van het park opzoeken via Ruimtelijke Plannen

Waarom is een juridisch proces nodig?

Een juridisch proces is nodig om de beëindiging van permanent wonen officieel in gang te zetten. Gemeente Coevorden heeft nu bekendgemaakt dat we gaan handhaven. We versturen dan als eerste stap een brief met een voornemen last onder dwangsom. Daarin staat een periode waarbinnen u een andere woning moet vinden. In een zienswijze kunt u een reactie geven op het voornemen last onder dwangsom. Als u binnen de periode geen andere woning heeft gevonden, leggen wij u een last onder dwangsom op. U kunt bezwaar maken als u dit wilt. Als het permanent wonen stopt heeft dit juridische proces verder geen gevolgen.

Wanneer start gemeente Coevorden met de handhavingsprocedure?

We starten de handhavingsprocedure in de tweede helft van dit jaar. We versturen de eerste brieven niet in één keer, maar gespreid. Dat doen we op willekeurige volgorde. Het kan dus een aantal weken duren voordat iedereen een brief heeft ontvangen.

Waarom heeft gemeente Coevorden vroeger nooit gehandhaafd op permanent wonen op Wico en nu wel?

Als er in het verleden permanent werd gewoond, koos gemeente Coevorden voor een lokale aanpak. Om verschillende redenen, bijvoorbeeld weinig handhavingscapaciteit, heeft dat niet geleid tot een blijvende oplossing. Met het programma Vitale Vakantieparken Coevorden kiest de gemeente nu wel voor een blijvende aanpak. Los van het wel of niet handhaven was permanent wonen ook in het verleden niet toegestaan.

Waar moet ik heen nu ik niet meer op Wico mag wonen?

U krijgt tijd om op zoek te gaan naar een andere woning. In de brief met een voornemen last onder dwangsom (zie vraag 9) staat hoe lang die periode precies is. Maar we raden u aan om niet op deze brief te wachten voordat u actie onderneemt. Mochten er problemen ontstaan omdat u geen andere woning kunt vinden, dan is er misschien maatwerk mogelijk. Alleen vinden we het daarvoor wel belangrijk om te zien dat u actie heeft ondernomen. De eerste stap voor een maatwerkgesprek ligt bij u.

Vragen over communicatie met bewoners/eigenaren

Op welke manier vertelt gemeente Coevorden de bewoners van bungalowpark Wico over de plannen?

Tot en met maart 2023 zijn er alleen gesprekken geweest met de (grond)eigenaren van Wico. Daarin zijn de plannen om de recreatiebestemming te houden uitgelegd. In de tussentijd was de nodige capaciteit om het project te starten nog niet beschikbaar binnen de gemeente. Dat was vanaf december 2022 wel het geval. Het gesprek met de eigenaar van de grond vond daarna plaats in februari 2023. Na het gesprek met de grondeigenaar hebben we bewoners en eigenaren verteld over de plannen en de stappen die we hierin zetten.

Hoe gaan het stoppen van permanent wonen en het maken van een toekomstplan samen?

Het stoppen van permanent wonen en het maken van een toekomstplan zijn twee aparte sporen. We pakken beide sporen tegelijk op. De insteek is dat het park zijn recreatiebestemming houdt. Daarvoor is het nodig om permanent wonen te stoppen. En om nieuwe inschrijvingen op het park tegen te gaan. Tegelijkertijd willen we samen met eigenaren aan de slag om een toekomstplan te maken. Daarin staat hoe de recreatieve toekomst van het park eruit moet zien en welke stappen hiervoor nodig zijn.

Waarom mogen bewoners van het vakantiepark niet meepraten over de toekomstplannen?

De gemeenteraad van Coevorden heeft besloten dat Wico de oorspronkelijke bestemming (recreatie) houdt. Daarmee staat het besluit vast. We gaan graag samen met bungaloweigenaren aan de slag met een plan voor de recreatieve toekomst van het park.

Overige vragen

Waarom gaat Ermerzand wel veranderen naar wonen?

Voor Ermerzand zijn de voorwaarden om te kunnen transformeren aanwezig. Naast dat er weinig recreatie is, ligt het park dicht tegen het dorp Erm aan. Daarmee sluit het goed aan op de bestaande bouw. We willen namelijk geen woonkern in het buitengebied.

Kan ik de resultaten van WOO-verzoeken die gedaan zijn ontvangen?

U kunt op Publicaties Wet Open Overheid zien welke WOO-verzoeken er zijn. De PDF’s kunt u aanvragen door een mail te sturen naar woo@coevorden.nl.