Veelgestelde vragen Bungalowpark Wico

Bungalowpark Wico in Schoonoord is één van de parken in gemeente Coevorden die zijn recreatiebestemming houdt. Dat betekent dat permanent wonen niet mag op het park en dat we dit gaan stoppen. Op deze pagina vind je een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden over Wico.

Vragen over besluitvorming

In het voorjaar van 2017 hebben provincie Drenthe, Recreatieschap Drenthe en de Drentse gemeenten een onderzoek laten uitvoeren door ZKA Leisure Consultants. Zij onderzochten de vitaliteit van de verblijfsrecreatie in Drenthe. Daarbij hebben ze gekeken naar 209 verblijfsrecreatieparken in Drenthe. Ongeveer 80% van de parken deed daaraan mee.

Uit het onderzoek blijkt dat de Drentse verblijfsrecreatiesector niet optimaal werkt. Daarnaast sluit het aanbod onvoldoende aan op de vraag. In Coevorden zijn 4 parken die vitaal zijn met voldoende toekomstkansen. En er zijn 4 parken die vitaal zijn met onvoldoende toekomstkansen. Eén park is niet vitaal maar heeft voldoende kansen. Acht parken zijn niet vitaal en hebben onvoldoende toekomstkansen.

Een vitaal vakantiepark is een park dat:

  • een fijne plek is voor toeristen en vakantiegangers, of:
  • voldoende kansen heeft om een fijne plek te worden
  • woningen van goede kwaliteit heeft.

Er zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd naar de vitaliteit van vakantieparken in Drenthe. Onderdeel daarvan zijn het ZKA-rapport en het RIEC-onderzoek naar bijvoorbeeld sociale problematiek en criminaliteit op parken. Ook gemeentelijke regels spelen een rol. Met deze informatie heeft gemeente Coevorden een programmaplan en uitvoeringsplan Vitale Vakantieparken Coevorden gemaakt. Daarbij staat voor de verschillende parken aangegeven wat het einddoel is. De gemeenteraad is daarmee akkoord gegaan.

In januari 2017 zijn we in gesprek gegaan met de eigenaar van de grond van bungalowpark Wico. In oktober dat jaar ontvingen zij de resultaten van het ZKA-onderzoek in een factsheet. Ook zijn er in 2017 en 2018 gesprekken geweest met een aantal eigenaren van woningen van Wico. Die gingen over de factsheet en de toekomst van het park. Gemeente Coevorden heeft het project toen tijdelijk gestopt en opgenomen in het programma Vitale Vakantieparken Coevorden. Dit programma is eind 2020 gestart. In de planning stond toen dat Wico in fase II (derde kwartaal 2021) weer zou starten.

In maart en juli 2022 is er een gesprek geweest met de eigenaar van de grond. Daarin heeft gemeente Coevorden aangegeven dat Wico geen woonbestemming krijgt en gaat handhaven op permanent wonen. Dat zou starten wanneer een projectleider beschikbaar was.

In een gesprek met de grondeigenaar maakten we begin 2023 bekend dat gemeente Coevorden aan de slag gaat met het park. En dat de gemeente bungaloweigenaren en -bewoners hierover ging informeren. Dat is gebeurd via een brief die we op 8 maart 2023 hebben verstuurd. Daarna zijn we gestart met parkbezoeken. Daarin zijn we in gesprek geweest met bewoners en eigenaren op het park. Deze gesprekken ronden wij in mei 2023 af.

Het ZKA-rapport (vitaliteit verblijfssector in Drenthe) en de samenvatting van het RIEC-onderzoek (problematiek op vakantieparken) zijn op te vragen via vvp-coevorden@coevorden.nl. Het uitvoeringsprogramma en andere stukken kunt u lezen via punt 9 van deze Raadsvergaderingexterne-link-icoon.

Vragen over permanente bewoning

Nee, dat kan helaas niet. Door een verandering van beleid geven we geen beschikkingen meer af.

Inwoners die zich op een vakantiepark laten inschrijven horen van Burgerzaken dat permanent wonen niet mag. Zij schrijven bewoners in op het adres van de vakantiewoning in de Basisregistratie Personen (BRP). Bewoners ontvangen daarbij een bevestiging van de afspraken. Op de helft van de afgesproken periode neemt Burgerzaken contact met hen op. Zij vragen hoever de bewoner is met het zoeken naar een andere woning. Aan het eind van de afgesproken periode controleren we of ze zijn verhuisd naar een andere woning. Zo niet, dan starten we de handhavingsprocedure.

In het geval van Wico is permanent wonen niet toegestaan volgens het bestemmingsplan (recreatie). Bewoners mogen een huisje bijvoorbeeld wel recreatief verhuren of gebruiken als tweede huisje. Maar niet om permanent in te wonen. Want wonen en recreatie gaan niet samen. Bij het kopen van een vakantiehuis hoort de verkoper/makelaar en notaris te vermelden dat permanente bewoning niet mag. Ook kunnen kopers de geldende bestemming van het park opzoeken via Regels op de kaartexterne-link-icoon.

Een juridisch proces is nodig om de beëindiging van permanent wonen officieel in gang te zetten. Gemeente Coevorden heeft nu bekendgemaakt dat we gaan handhaven. We versturen dan als eerste stap een brief met een voornemen last onder dwangsom. Daarin staat een periode waarbinnen u een andere woning moet vinden. In een zienswijze kunt u een reactie geven op het voornemen last onder dwangsom. Als u binnen de periode geen andere woning heeft gevonden, leggen wij u een last onder dwangsom op. U kunt bezwaar maken als u dit wilt. Als het permanent wonen stopt heeft dit juridische proces verder geen gevolgen.

We starten voorlopig niet met handhaven. We willen eerst de resultaten afwachten van het onderzoek naar de recreatieve kansen op het park. Dat onderzoek start in de zomer van 2023 en wordt uitgevoerd door Bureau Ruimte & Vrije Tijd. Hoewel we niet actief gaan handhaven tot de onderzoeksresultaten bekend zijn, adviseren we om niet af te wachten en op zoek te gaan naar vervangende woonruimte als u op het park woont. Want permanent wonen op het park is niet toegestaan.

Als er in het verleden permanent werd gewoond, koos gemeente Coevorden voor een lokale aanpak. Om verschillende redenen, bijvoorbeeld weinig handhavingscapaciteit, heeft dat niet geleid tot een blijvende oplossing. Met het programma Vitale Vakantieparken Coevorden kiest de gemeente nu wel voor een blijvende aanpak. Los van het wel of niet handhaven was permanent wonen ook in het verleden niet toegestaan.

U krijgt tijd om op zoek te gaan naar een andere woning. In de brief met een voornemen last onder dwangsom (zie vraag 9) staat hoe lang die periode precies is. Maar we raden u aan om niet op deze brief te wachten voordat u actie onderneemt. Zoekt u een huurwoning? Dan kunt u zich inschrijven bij Thuiskompas. Inschrijven is gratis. Bij het accepteren van een woning betaalt u één keer 25 euro. Mochten er problemen ontstaan omdat u geen andere woning kunt vinden, dan is er misschien maatwerk mogelijk. Alleen vinden we het daarvoor wel belangrijk om te zien dat u actie heeft ondernomen. De eerste stap voor een maatwerkgesprek ligt bij u.

Vragen over toekomstplan

Nee, behalve als dit iets is wat volgens bewoners in het toekomstplan moet worden opgenomen. Ook als het park bedoeld blijft voor vakantie en recreatie kan het rustige karakter van het park bewaard blijven. Dit hebben de eigenaren die wij hebben gesproken ook duidelijk aangegeven.

De gemeente helpt bij het proces om een plan te maken voor de recreatieve toekomst van het park. De eigenaren bepalen wat er in dit toekomstplan komt te staan en zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan.

De gemeente betaalt het adviesbureau om extra onderzoek uit te voeren voor recreatieve mogelijkheden op het park. Dit gaat plaats vinden tijdens de zomermaanden. Wij informeren eigenaren en bewoners binnenkort over de opzet van dit onderzoek.

Wij zijn hierover in gesprek met de eigenaar en hun adviseur. Voor het extra onderzoek naar de recreatiemogelijkheden op bungalowpark Wico gaan ook zij in  gesprek met Bureau Ruimte en Vrije Tijd  om te praten over kansen en mogelijkheden. Dat wat straks ontwikkeld kan worden moet passen bij de toekomst van park Wico.

Vragen over communicatie met bewoners/eigenaren

Tot en met maart 2023 zijn er alleen gesprekken geweest met de (grond)eigenaren van Wico. Daarin zijn de plannen om de recreatiebestemming te houden uitgelegd. In de tussentijd was de nodige capaciteit om het project te starten nog niet beschikbaar binnen de gemeente. Dat was vanaf december 2022 wel het geval. Het gesprek met de eigenaar van de grond vond daarna plaats in februari 2023. Na het gesprek met de grondeigenaar hebben we bewoners en eigenaren verteld over de plannen en de stappen die we hierin zetten.

Het stoppen van permanent wonen en het maken van een toekomstplan zijn twee aparte sporen. We pakken beide sporen tegelijk op. De insteek is dat het park zijn recreatiebestemming houdt. Daarvoor is het nodig om permanent wonen te stoppen. En om nieuwe inschrijvingen op het park tegen te gaan. Tegelijkertijd willen we samen met eigenaren aan de slag om een toekomstplan te maken. Daarin staat hoe de recreatieve toekomst van het park eruit moet zien en welke stappen hiervoor nodig zijn.

De gemeenteraad van Coevorden heeft besloten dat Wico de oorspronkelijke bestemming (recreatie) houdt. Daarmee staat het besluit vast. We gaan graag samen met bungaloweigenaren aan de slag met een plan voor de recreatieve toekomst van het park.

Overige vragen

Voor Ermerzand zijn de voorwaarden om te kunnen transformeren aanwezig. Naast dat er weinig recreatie is, ligt het park dicht tegen het dorp Erm aan. Daarmee sluit het goed aan op de bestaande bouw. We willen namelijk geen woonkern in het buitengebied.

U kunt op Publicaties Wet Open Overheid zien welke WOO-verzoeken er zijn. De PDF’s kunt u aanvragen door een mail te sturen naar woo@coevorden.nl.

De gemeenteraad heeft in 2020 akkoord gegeven voor het programma Vitale Vakantieparken Coevorden in navolging van het Drentse programma. Daarbij is besloten dat bungalowpark Wico zijn recreatiebestemming in de toekomst houdt. Tijdens de commissievergadering van de gemeenteraad op 9 mei jl. is toegezegd dat gemeente Coevorden extra onderzoek gaat doen op bungalowpark Wico. Dit onderzoek brengt in kaart wat de recreatieve kansen en mogelijkheden zijn voor het bungalowpark.

Bureau Ruimte en Vrije Tijd gaat dit onderzoek uitvoeren. Het onderzoek bestaat uit drie delen: het uitvoeren van een scan naar de kwaliteit en recreatieve kansen op het park, het voeren van verdiepende gesprekken met eigenaren en het opleveren van een rapport met aanbevelingen voor vervolgstappen. Het eerste deel van het onderzoek sta‍rt in augustus. Wij v‍erwachten de eerste onderzoeksresultaten van dit deel in september.