Luchtfoto van het bouwproject Jongbloed in Sleen

Water en riolering

We houden bij de ruimtelijke plannen rekening met water.Het klimaat is in de afgelopen jaren verandert. We kijken naar de kansen die het veranderende klimaat ons geeft. U leest op deze pagina’s meer over wat u zelf kan doen om rekening te houden met water. Of neem contact op met het waterschap. Het waterschap zorgt voor de kwaliteit en hoeveelheid water in de regio. 

Check de belangen van het waterschap 

Het waterschap kan u vragen om een watertoets te doen. Of een melding, of een vergunningaanvraag. U vindt alle informatie daarover op de site van het waterschap Vechtstromen. En voor het westen van de gemeente Coevorden op de site van het waterschap Drents Overijsselse Delta

U houdt rekening met de Europese Kaderrichtlijn Water. In deze richtlijn staat bijvoorbeeld dat oppervlaktewater goed moet zijn. De Kaderrichtlijn staat als rapport op de site van het waterschap Vechtstromen. En op de site van het waterschap Drents Overijsselse Delta

Check de belangen van de provincie Drenthe  

U leest meer over het beleid van de provincie in de Drenthe en de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. U leest de documenten op de website van de provincie Drenthe.  

Check het waterbeleid van de gemeente Coevorden  

Zowel burgers als bedrijven kunnen hun vragen over water aan de gemeente stellen. De gemeente zorgt voor een goede opvang en afvoer van regen, huishoudelijk water. En de gemeente voorkomt overlast door grondwater. Alles wat de gemeente moet doen met water, staat in het Gemeentelijk Rioleringsplan. 

U wilt een riool aansluiten 

U mag het riool van uw woning aansluiten op de hoofdriolering van de gemeente. U leest hier meer over de aanvraag van een rioolaansluiting

U betaalt rioolheffing 

De gemeente gebruikt dit geld om afvalwater goed in te zamelen en af te voeren. En het riool te onderhouden. Dit staat in artikel 228a van de Gemeentewet.  

U houdt rekening met de eisen in het Bouwbesluit 2012  

In dit besluit staan regels over het (ver)bouwen van gebouwen. Maar ook over sloop en veiligheid tijdens bouwen en slopen. Hierin staan ook regels over de afvoer van afvalwater en regen. U leest daar meer over op de website van het bouwbesluit

U houdt rekening met de Waterwet 

De Waterwet is een wet die voor goed waterbeheer in heel Nederland zorgt. Zo voorkomen we wateroverlast, watervervuiling en een tekort aan water. Een belangrijk onderdeel van de Waterwet is dat u nu nog maar één watervergunning aan hoeft te vragen voor alle plannen die te maken hebben met water. Kijk daarvoor op de site van de Waterwet

Lees meer over water in onze gemeente 

Kijk dan bijvoorbeeld op de website van Infomil voor het handboek water