Woonvisie

De omgeving waarin wij wonen verandert continu. Mensen komen in onze gemeente wonen of verhuizen naar een andere plek. In de Woonvisie beschrijven we op welke manier de woningvoorraad in de gemeente zich kan ontwikkelen. Hierbij kijken we naar de bevolkingsontwikkelingen en de maatschappelijke ontwikkelingen binnen de stad en de verschillende dorpen in onze gemeente.

Bekijk hier de Woonvisie 'hier wil je wonen' van de gemeente Coevorden

PDFHier wil je wonen - Woonvisie 2017 - 2022

In 2017 is de Woonvisie tot stand ge komen. Dit hebben we niet alleen gedaan. In het najaar van 2016 zijn we gestart met bijeenkomsten voor alle dorpsbelangenorganisaties. Daarnaast spraken we met woningcorporaties, huurdersverenigingen en maatschappelijke organisaties. Twee bureau's hebben vervolgens onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen op de woningmarkt.

In de woonvisie wordt richting gegeven aan het nieuwe woonbeleid van de gemeente Coevorden tot 2022. De woonvisie is het resultaat van diverse gesprekken met woonpartners, diverse dorpen en andere maatschappelijke organisaties. Daarnaast zijn de uitkomsten van het RIGO onderzoek en het definitieve Stec-rapport verder doorvertaald.

De nota ligt vanaf heden op het gemeentehuis van Coevorden ter inzage en is ook te raadplegen via deze website. De nota treedt in werking op de dag na de bekendmaking. Tegen betaling van kosten zijn exemplaren van deze stukken verkrijgbaar. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de afdeling Leefomgeving, team Economie en Leefbaarheid, mevrouw K. Klasen, 14-0524. Coevorden, 11 januari 2018