Luchtfoto van het bouwproject Jongbloed in Sleen

Behandeling omgevingsvergunning

Wat gebeurt er met uw aanvraag omgevingsvergunning?

U heeft een aanvraag ingediend. En nu? U heeft of een definitieve aanvraag ingediend of een conceptverzoek. Op deze pagina leest u hoe wij uw aanvraag behandelen. 

U krijgt een ontvangstbevestiging van uw aanvraag 

Hierin staat ook de naam van uw casemanager. Hij/zij behandelt uw aanvraag. U kunt uw vragen aan hem of haar stellen. Bel daarvoor naar ons algemene telefoonnummer 14 0524. Zorg dat u uw zaaknummer en adres van de aanvraag bij de hand hebt. 

De casemanager toetst de aanvraag  

De casemanager kijkt of de aanvraag klopt volgens het omgevingsplan en de indieningsvereisten. De indieningsvereisten zijn alle documenten die bij de aanvraag horen.

Wij sturen u een brief als uw aanvraag niet compleet is 

In de brief leggen we uit welke informatie we nog missen. En we vragen u om die informatie op te sturen. We leggen in de brief uit hoeveel weken u de tijd krijgt. Lukt het u niet om de informatie voor die tijd te versturen? Dan behandelen wij uw aanvraag niet verder. 

Uw aanvraag kan afwijken van het omgevingsplan

Bij een complex plan gaat uw aanvraag mogelijk naar de omgevingstafel. Dit is een groep deskundigen die uw aanvraag beoordeelt. Wij nodigen u uit om uitleg te geven over uw aanvraag aan deze deskundigen. U bent niet verplicht om die uitleg te geven. De omgevingstafel geeft advies aan het college van burgemeester en wethouders. 

Het college van burgemeester en wethouders behandelt uw aanvraag 

Heeft u een conceptverzoek ingediend? Dan neemt het college van burgemeester en wethouders een principebesluit. In dit besluit geeft het college aan of ze mee willen werken aan uw plan. Ook kunnen er in het principebesluit tips en adviezen staan. De casemanager laat u weten wat het principebesluit is. Hierna beslist u zelf of u een formele aanvraag doet voor een omgevingsvergunning. Het verstandig is om uw plan aan te passen als er tips en adviezen zijn gegeven. 

Heeft u een formele aanvraag ingediend? Dan neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit. De casemanager laat u weten wat het besluit is. 

U betaalt om uw vergunning aan te vragen 

En u betaalt de plankosten van de gemeente. Dat zijn de kosten die de gemeente heeft om zich voor te bereiden op uw aanvraag en om eventuele voorzieningen aan te leggen. Hierbij horen ook de kosten om toezicht te houden tijdens het project. Wij gebruiken dit rekenmodelexterne-link-icoon om onze plankosten te bepalen. 

De Omgevingswet heeft twee procedures voor een Omgevingsvergunning 

Een reguliere en een uitgebreide procedure.  

We gebruiken meestal de reguliere procedure 

De meest voorkomende aanvragen gaan via een reguliere procedure. Een reguliere procedure geldt bij aanvragen voor: 

  • nieuwbouwwoningen die passen in het omgevingsplan
  • het kappen van bomenexterne-link-icoon
  • sloopwerkzaamheden 
  • dakopbouw en dakkapel 
  • tijdelijk bouwen of gebruiken, niet langer dan 10 jaar 
  • het anders gebruiken van gebouwen 

U krijgt bij een reguliere procedure ons besluit binnen 8 weken 

We kunnen het termijn één keer verlengen met 6 weken. 

We doen een uitgebreide procedure bij complexe aanvragen

We bedoelen met een complexe aanvraag bijvoorbeeld een aanvraag bij: 

  • Een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, als het bevoegd gezag hier de uitgebreide procedure op van toepassing heeft verklaard
  • Bepaalde rijksmonumentenactiviteiten 
  • Bepaalde milieubelastende activiteiten
  • Of als u meerdere aanvragen in één keer doet, waarbij een onderdeel de uitgebreide procedure doorlopen moet worden. 

Wij nemen eerst een ontwerpbesluit. Daarin staat het besluit dat we willen nemen, maar het is nog niet definitief. U mag binnen 6 weken een zienswijze sturen als u het niet eens bent met het ontwerpbesluit. U legt in een zienswijze uw mening uit over het ontwerp besluit. Na die zes weken nemen wij een besluit over uw aanvraag. 

U dient een zienswijze in bij een voorlopig besluit. Wij nemen de zienswijze mee in het besluit. U kan een beroepschrift pas indienen als het besluit is genomen. 

Bij een uitgebreide procedure krijgt u het besluit binnen 6 maanden. We kunnen de termijn één keer verlengen met 6 weken. 

We stellen het besluit uit als uw aanvraag niet compleet is 

U stuurt ons dan eerst de aanvullende gegevens. Is uw aanvraag daarna compleet? Dan behandelen we uw aanvraag verder. 

U mag bezwaar maken/ beroep instellen tegen ons besluit 

Bent u het niet eens met het besluit? U maakt bij een reguliere procedure bezwaar bij uw gemeente. Bij een uitgebreide procedure stelt u beroep in bij de rechtbank. U leest op hier meer over bezwaar maken.   

Bent u het na uw bezwaar nog steeds niet eens met ons besluit? 

Dan mag u binnen zes weken na het besluit in beroep gaan bij de rechtbank. Bent u het dan nog niet eens met het besluit? Dan mag u daarna nog in hoger beroep gaan.

Meer informatie  

Berichten over uw buurt - Zoeken | Overheid.nlexterne-link-icoon

Versie 2021 van plankostenscan beschikbaar | VNGexterne-link-icoon