Luchtfoto van het bouwproject Jongbloed in Sleen

Rechtsbescherming: het indienen van bezwaar of beroep

U bent het niet eens met ons besluit. U laat ons dat weten door een bezwaar of een beroep in te dienen. U leest daar op deze pagina meer over. 

U kunt een zienswijze indienen tegen een voornemen tot een besluit 

Het voornemen tot een besluit is nog niet definitief. U mag uw zienswijze opsturen. Wij wegen uw zienswijze af bij ons definitieve besluit. 

U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met een besluit 

In een besluit staat een bezwaarclausule. U leest in de bezwaarclausule hoe u bezwaar maakt. Wij behandelen een bezwaar alleen als deze voldoet aan de wettelijke eisen. Een bezwaar indienen is gratis. U kunt ook bezwaar maken tegen een besluit dat gericht is aan iemand anders. Het besluit moet dan wel invloed op u hebben. 

U kunt het bezwaar ook digitaal sturenexterne-link-icoon. U logt in met uw DigiD. Maakt u als bedrijf, vereniging of stichting bezwaar? Dan logt u in met eHerkenning. U leest op deze pagina meer over eHerkenning.

U kunt uw bezwaarschrift intrekken 

U bent van gedachten veranderd. U kunt per post aangeven dat u uw bezwaarschrift wil intrekken. Of u geeft het mondeling aan bij een hoorzitting.   

De bezwaarschriftencommissie behandelt uw bezwaar

Dit is een onafhankelijke commissie van vier leden. Drie van de leden zijn ook bij de hoorzitting. De leden van deze commissie werken niet bij de gemeente Coevorden. De commissie geeft advies aan de gemeente over het bezwaar. U krijgt dit advies ook toegestuurd.

U mag een toelichting geven op uw bezwaar tijdens de hoorzitting 

De bezwaarschriftencommissie nodigt u uit voor de hoorzitting op het gemeentehuis. Tijdens deze hoorzitting mag u uw bezwaar toelichten. Daarna mag de vertegenwoordiger van het college van burgemeester en wethouders een toelichting geven over de zaak. Soms zijn er ook andere belanghebbenden bij de hoorzitting die iets uitleggen. U mag bij de hoorzitting uw advocaat, adviseur of deskundige meenemen om meer informatie of een toelichting te geven.  De hoorzittingen zijn één keer per maand op een woensdagmiddag. Elke hoorzitting duurt ongeveer een half uur.

De gemeente neemt een beslissing op uw bezwaarschrift 

De gemeente neemt een beslissing op bezwaar. Dit gebeurt vaak volgens het advies van de bezwaarschriftencommissie. De gemeente kan ook afwijken van het advies van de bezwaarschriftencommissie. Als er afgeweken wordt van het advies, zal de gemeente dit motiveren. Deze beslissing kan het eerdere besluit vervangen. Het eerdere besluit kan ook in stand blijven of worden aangevuld. 

De gemeente neemt binnen 12 weken een beslissing op bezwaar. Lukt het ons niet om binnen 12 weken te beslissen? Dan verlengen we de termijn met zes weken. We noemen dit verdagen. U krijgt daar een bericht over het verdagingsbesluit).

Bent u het niet eens met de beslissing op het bezwaar? 

U vraagt een voorlopige voorziening aan

De gevolgen die bij het besluit horen, gaan al in. Wilt u voorkomen dat de gevolgen in gaan? Vraag dan een voorlopige voorziening aan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland. Een voorlopige voorziening is een apart proces naast uw bezwaar- of beroepsprocedure.  U vraagt bij een voorlopige voorziening om de hersteltermijn om de overtreding te beëindigen op te schorten, zo lang er geen beslissing is genomen in de bezwaar- of beroepsprocedure.

Vraag een voorlopige voorziening aan bij de voorzieningenrechter   

U kunt alleen een voorlopige voorziening aanvragen wanneer er al een bezwaar- of beroepsprocedure loopt. U mag de voorziening digitaal aanvragenexterne-link-icoon. Of stuur uw aanvraag per post naar: 

Rechtbank Noord-Nederland

Afdeling Bestuursrecht

Postbus 150

9700 AD Groningen

In het verzoekschrift staat in ieder geval: 

 • naam en adres van de persoon die het beroepschrift indient; 
 • de datum waarop u het beroepschrift schrijft (niet de datum dat u het verstuurt); 
 • het besluit waartegen u in beroep gaat. Doe dat met een omschrijving en de datum van het besluit. Of met een kopie van het besluit of publicatie. 
 • waarom er spoedeisend belang is bij het verzoekschrift; 
 • hoe de voorlopige voorziening er volgens u uit moet zien; 
 • uw handtekening

Dan kunt u beroep indienen. U gaat in beroep als u het niet eens bent met de beslissing op bezwaar .

Stuur het beroep binnen zes weken na de dagtekening van de beslissing op bezwaar 

U kunt het beroepschrift digitaal opsturenexterne-link-icoon. Of stuur uw beroepschrift per post naar: 

Rechtbank Noord-Nederland   

Afdeling Bestuursrecht   

Postbus 150   

9700 AD Groningen   

In het beroepsschrift staat in ieder geval:   

 • naam en adres van de persoon die het beroepschrift indient; 
 • de datum waarop het beroepschrift u het beroepschrift schrijft (niet de datum dat u het verstuurt); 
 • het besluit waartegen u in beroep gaat. Doe dat met een omschrijving en de datum van het besluit. Of met een kopie van het besluit of publicatie. 
 • de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit; 
 • uw handtekening. 

Heeft u na het lezen van deze pagina nog vragen over de procedure?

Kijk dan op de website Rechtspraakexterne-link-icoon en de website van Rijksoverheidexterne-link-icoon