Luchtfoto van het bouwproject Jongbloed in Sleen

Brandveiligheid

Bij een aanvraag vergunning waar brandveiligheid een rol speelt, checkt u bij de Nederlandse vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding wat de eisen zijn.

Wij adviseren u om te overleggen met de VRD vóór u een aanvraag doet

U stuurt uw plannen per mail naar brandweeradvies@vrd.nl of secretariaat@vrd.nl. U mag de VRD ook een bericht sturen als u vóór de aanvraag wilt overleggen.

Geef in uw aanvraag aan of u iets nieuw bouwt, of iets verbouwt

Voor elk niveau van bouwen gelden verschillende eisen. Stuur bij een verbouwing de tekeningen mee van de situatie zoals die nu is en van de nieuwe situatie.

Verwerk in de tekening bij uw aanvraag de eisen.

Alle eisen staan in het Besluit Bouwwerken Leefomgevingexterne-link-icoon. Zo kunnen we beoordelen of uw plan voldoet aan de eisen voor brandveiligheid. U hoeft alleen de eisen te verwerken in de tekening die van toepassing zijn op uw situatie.

Doe in uw aanvraag een beroep op de gelijkwaardigheidmaatregelen die staan in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving

Leg uit op welk onderdeel/hoofdstuk/artikel van het Besluit Bouwwerken Leefomgeving u gelijkwaardigheid toepast. En op welke manier u dat doet. Dit kan bijvoorbeeld NEN 6060 zijn, of NEN 6079.

Zorg ervoor dat op al uw stukken de juiste informatie staat

Denk er aan om de uitkomsten van het advies te verwerken op de tekeningen. Bij gebruik van een sprinklerinstallatie maakt u een uitgangspuntendocument. U gebruikt dit document ook als u geen gevaarlijke stoffen in uw gebouw heeft. Op de webpagina van de website Publicatiereeks gevaarlijke stoffenexterne-link-icoon leest u meer over het uitgangspuntendocument.

Uw gebruiksoppervlakte is groter dan de maximale omvang van het Bouwbesluit

Dan adviseren wij u om hulp in te schakelen bij uw aanvraag. Meer informatie leest u op onze webpagina over hulp inschakelen. We kunnen u dan laten weten wat haalbaar is. Dit geldt ook als uw gebruiksoppervlakte groter is geworden door een verbouwing.

Voor de brandinstallatie gelden eisen

De veiligheidseisen verschillen per gebouw. Dit hangt af van hoe u het gebouw gebruikt. U leest of u een brandmeldinstallatie nodig bent in bijlage 2 van het Besluit Bouwwerken Leefomgevingexterne-link-icoon. In artikel 3.115 en 4.208 van het Besluit Bouwwerken Leefomgeving leest u wanneer ontruimingsalarm installatie van toepassing is. U leest in dit artikel ook dat de brandweer direct een melding krijgt zodra er brand uitbreekt. Of dat u daar een inspectiecertificaat voor nodig heeft. Let op: u leest in dit besluit niet welk merk en type brandinstallatie u moet installeren, maar alleen wat we van uw brandinstallatie verwachten.

U houdt rekening met de verschillende NEN-normen

 • NEN 2535externe-link-icoon, brandinstallatie: hierin staat een programma van eisen waar u aan moet voldoen. Dit is een lijst met eisen die in uw geval gelden. In bijlage 1 staat een tabel. U vult deze tabel in om het programma van eisen op te sturen. De brandweer kan deze lijst met eisen aanvullen.
 • NEN 2575externe-link-icoon, ontruimingsinstallatie: u verwerkt deze NEN-norm ook.
 • NEN 2535externe-link-icoon: Dit programma van eisen gaat verder dan alleen brandweereisen. Een installateur kan u een goed idee geven van de kosten.

De instantie die uw aanvraag beoordeelt, de eigenaar van de installatie of de verzekeraar kunnen aanvullende eisen aangeven.

Op onze pagina over omgevingsvergunning brandveilig gebruik meer over de NEN-normen en het programma van eisen. 

Wet- en regelgeving

Hieronder leest u meer over de belangrijke wetten die we noemen op deze pagina:

Besluit Bouwwerken Leefomgeving

In het Besluit Bouwwerken Leefomgevingexterne-link-icoon staan regels over:

 • (ver)bouw van bouwwerken;
 • de staat en het gebruik van bouwwerken;
 • open erven en terreinen;
 • sloop van een gebouw;
 • veiligheid tijdens bouwen en slopen.

In  afdeling 3.7 en afdeling 4.7 van het Besluit Bouwwerken Leefomgeving externe-link-icoonstaan regels over bijvoorbeeld de aansluiting van gas, elektriciteit en water. En CE-markeringen. Een CE-markering geeft aan dat een product voldoet aan de regels die binnen de Europese Economische Ruimte gelden.

Regels over gevaarlijke stoffen

Een PGS-richtlijn geeft regels voor activiteiten met gevaarlijke stoffen.externe-link-icoon  U leest meer op de website Publicatiereeks gevaarlijke stoffen.externe-link-icoon Hierin staat bijvoorbeeld wat de risico’s zijn wanneer u met gevaarlijke stoffen werkt:

 • voor uw omgeving;
 • voor de brandveiligheid;
 • voor de veiligheid van uw werknemers;
 • voor de rampenbestrijding.

Deze regels zorgen ervoor dat mens en milieu zo min mogelijk last hebben van de gevaarlijke stoffen waarmee u werkt.