Luchtfoto van het bouwproject Jongbloed in Sleen

Brandveiligheid

U doet een complexe bouwaanvraag. De Veiligheidsregio Drenthe (VRD) behandelt deze aanvraag. De Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding legt uit wanneer een aanvraag complex is . U kan checken of uw plan complex is volgens de eisen die staan in het Basistakenpakket Brandweer.

Wij adviseren u om te overleggen met de VRD vóór u een complexe aanvraag doet

Want het proces gaat anders dan bij een normale aanvraag. U heeft goedkeuring van de VRD nodig vóórdat u de aanvraag opstuurt. U stuurt uw plannen per mail naar brandweeradvies@vrd.nl of secretariaat@vrd.nl. U mag de VRD ook een bericht sturen als u vóór de aanvraag wilt overleggen. Of als u vragen heeft zonder dat u een complexe bouwaanvraag wil doen.

Geef in uw aanvraag aan of u iets nieuw bouwt, of iets verbouwt

Want de eisen voor nieuwbouw zijn hoger dan voor bestaande bouw. Stuur bij een verbouwing de tekeningen mee van de situatie zoals die nu is.

Verwerk in uw aanvraag voor een omgevingsvergunning bepaalde eisen

Zo kunnen we beoordelen of uw plan voldoet aan de eisen voor brandveiligheid.

Kijk in de lijst hieronder welke artikelen van het bouwbesluit voor u gelden

Verwerk deze artikelen in een plattegrond. Heeft u in uw gebouw bijvoorbeeld geen trap? Dan hoeft u dat artikel niet te verwerken in de tekening.

 • Afdeling 2.2; Sterkte bij brand
 • Afdeling 2.3; Afscheiding van vloer, trap en hellingbaan
 • Afdeling 2.4; Overbrugging van hoogteverschillen
 • Afdeling 2.5; Trap
 • Afdeling 2.6; Hellingbaan
 • Afdeling 2.7; Beweegbare constructieonderdelen
 • Afdeling 2.8; Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie
 • Afdeling 2.9; Beperking van het ontwikkelen van brand en rook
 • Afdeling 2.10; Beperking van uitbreiding van brand
 • Afdeling 2.11; Verder beperking van uitbreiding van brand en beperking van verspreiding van rook
 • Afdeling 2.12; Vluchtroutes
 • Afdeling 2.13; Hulpverlening bij brand
 • Afdeling 6.1; Verlichting, nieuwbouw en bestaande bouw
 • Afdeling 6.5; Tijdig vaststellen van brand
 • Afdeling 6.6; Vluchten bij brand, nieuwbouw en bestaande bouw
 • Afdeling 6.7; Bestrijden van brand, nieuwbouw en bestaande bouw
 • Afdeling 6.8; Bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten, nieuwbouw en bestaande bouw
 • Afdeling 7.1; Voorkomen van brandgevaar en ontwikkeling van brand, nieuwbouw en bestaande bouw.
 • Afdeling 7.2; Veilig vluchten bij brand, nieuwbouw en bestaande bouw.

Verbouwt U

Dan vindt u de eisen in de ‘Regeling omgevingsrecht’ in de hoofdstukken 1 en 2.

Uw gebruiksoppervlakte is groter dan de maximale omvang van het Bouwbesluit

Dit geldt ook als uw gebruiksoppervlakte groter is geworden door een verbouwing. Op deze verbouwing is wordt dan brandveilig gebruik toegepast zoals beschreven in het bouwbesluit. Wij adviseren om dan een advies aan te vragen. We kunnen u dan laten weten wat haalbaar is.

Doe in uw aanvraag een beroep op artikel 1.3 van het Bouwbesluit.

Lees artikel 1.3 van het Bouwbesluit. Leg uit op welk onderdeel/hoofdstuk/artikel van het Bouwbesluit u gelijkwaardigheid toepast. En op welke manier u dat doet. Dit kan bijvoorbeeld NEN 6060 zijn, of NEN 6079.

Zorg ervoor dat op al uw stukken de goede informatie staat

Zo voorkomt u dat wij uw aanvraag niet behandelen. Denk er bijvoorbeeld aan om de uitkomsten van het advies te verwerken op de tekeningen. Gebruikt u een sprinklerinstallatie? Hou er dan ook rekening mee dat u een ‘Uitgangspunten Document’ maakt. U vindt het format voor dit document in de ‘Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15’. U gebruikt dit format ook als u geen gevaarlijke stoffen in uw gebouw heeft.

U wilt uw gebouw brandveilig gebruiken. Welke eisen gelden voor uw brandinstallatie?

De veiligheidseisen verschillen per gebouw. En het hangt af van hoe u het gebouw gebruikt. U leest of u in uw geval een brandmeldinstallatie en een ontruimingsalarm installatie moet maken in artikel 6.20 van het Bouwbesluit. U leest in dit artikel ook de brandweer direct een melding krijgt zodra er brand uitbreekt. Of dat u daar een inspectiecertificaat voor nodig heeft. Let op: u leest in dit besluit niet welk merk en type brandinstallatie u moet installeren, maar alleen wat we van uw brandinstallatie verwachten.

U houdt rekening met de verschillende NEN-normen

 • NEN 2535, brandmelding: hierin staat een programma van eisen waar u aan moet voldoen. Dit programma is een lijst met eisen die misschien in uw geval gelden. In bijlage 1 staat een tabel. U vult deze tabel in om het programma van eisen op te sturen. Misschien vult de brandweer deze lijst met eisen nog aan.
  • NEN 2575, ontruiming: u verwerkt deze NEN-norm ook in uw programma van eisen.
 • NEN 2535: dit is een uitbreiding op uw brandmelding. Dit programma van eisen gaat verder dan alleen brandweereisen. Een installateur kan met dit programma van eisen u een goed idee geven van de kosten.
 • De instantie die uw aanvraag beoordeelt, de eigenaar van de installatie of de verzekeraar kunnen aanvullende eisen aangeven.

U leest hier meer over de NEN-normen en het programma van eisen .

Wij maken onze regels volgens wet- en regelgeving

Hieronder leest u meer over de belangrijke wetten die we noemen op deze pagina:

Bouwbesluit 2012

In het Bouwbesluit 2012 staan regels over:

 • (ver)bouw van bouwwerken;
 • de staat en het gebruik van bouwwerken;
 • open erven en terreinen;
 • sloop van een gebouw;
 • veiligheid tijdens bouwen en slopen.

U leest meer over de regels van het Bouwbesluit.

Regeling Bouwbesluit 2012

In de Regeling bouwbesluit 2012 staan regels over bijvoorbeeld de aansluiting van gas, elektriciteit en water. En CE-markeringen. Een CE-markering geeft aan dat een product voldoet aan de regels die binnen de Europese Economishe Ruimte gelden.

Regels over gevaarlijke stoffen

Een PGS-richtlijn geeft regels voor activiteiten met gevaarlijke stoffen. Hierin staat bijvoorbeeld wat de risico’s zijn wanneer u met gevaarlijke stoffen werkt:

 • voor uw omgeving;
 • voor de brandveiligheid;
 • voor de veiligheid van uw werknemers;
 • voor de rampenbestrijding.

Deze regels zorgen ervoor dat mens en milieu zo min mogelijk last hebben van de gevaarlijke stoffen waarmee u werkt. U leest op deze pagina meer over de regels in de publicatiereeks gevaarlijke stoffen