Kwijtschelding belastingen en heffingen

Kunt u de belasting niet betalen? U kunt in aanmerking komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. U hoeft de belasting dan niet te betalen. Soms krijgt u kwijtschelding voor een gedeelte van de belasting. U betaalt dan minder belasting.
De gemeente houdt rekening met uw inkomen, uitgaven en bezittingen.

Komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding? Vraag dan een betalingsregeling aan bij de gemeente.

U kunt kwijtschelding aanvragen voor de volgende belastingen:

 • afvalstoffenheffing
 • rioolheffing gebruikers (gemeente)

Geen kwijtschelding

Voor de onroerendezaakbelasting en rioolheffing eigenaren en extra containers(s) ontvangt u geen kwijtschelding.

De voorwaarden voor kwijtschelding zijn:

Inkomen:

 • loon, vakantiegeld, pensioen, uitkering, studiefinanciering;
 • andere inkomsten zoals overwerkvergoeding, onregelmatigheidstoeslag en bijverdiensten;
 • voorlopige aanslag Rijksbelastingdienst;
 • u bent geen ZZP’er;
 • overige inkomsten.

Uitgaven:

 • huur min eventuele huurtoeslag of hypotheekrente;
 • premie zorgverzekering min zorgtoeslag;
 • betaalde alimentatie;
 • aflossing van een schuld aan de Belastingdienst;
 • kosten kinderopvang.

Vermogen:

Onder het vermogen verstaan wij: uw voertuigen, een eigen woning en het saldo op uw betaal- en spaarrekening(en).

Voertuigen:

De waarde van uw voertuig mag niet meer zijn dan €2.269,-. Mocht uw voertuig een overwaarde hebben boven dit bedrag, dan wordt dit gezien als vermogen. Hebt u een tweede voertuig, dan komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding.

Eigen woning:

Hebt u een eigen woning met overwaarde? Dan komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding, de overwaarde wordt aangemerkt als vermogen. Is de hypotheekschuld hoger dan de WOZ-waarde? dan kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding.

Saldo op betaal- en spaarrekening(en):

Op het saldo van uw betaal- en spaarrekening(en) wordt in mindering gebracht: de kwijtscheldingsnorm die voor u geldt, woonlasten (huur min huurnorm) en de ziektekosten (premie zorgverzekering min normpremie). Indien u en/of uw partner geboren is in 1955 of eerder, geldt een extra vrijstelling van €2.269,- per persoon.

Normbedragen kwijtschelding per 1 januari 2020:

1.gehuwden ouder dan 21 jaar tot de AOW-gerechtigde leeftijd: € 1.503,31

2.gehuwden waarvan 2 personen met AOW-gerechtigde leeftijd: € 1.695,80

3.gehuwden waarvan 1 persoon met AOW-gerechtigde leeftijd: € 1.685,03

4.alleenstaande, ouder dan 21 jaar tot de AOW-gerechtigde leeftijd: € 1.052,32

5.alleenstaande met AOW-gerechtigde leeftijd: € 1.242,07

6.alleenstaande ouder, ouder dan 21 jaar tot AOW-gerechtigde leeftijd: € 1.052,32

7.alleenstaande ouder, met AOW-gerechtigde leeftijd: € 1.242,07

 

Zo vraagt u kwijtschelding van een belasting of heffing aan:

• Neem binnen 6 weken contact op met de gemeente;

Vraag online een kwijtscheldingsformulier aan;

• Download het kwijtscheldingsformulier van de site;

Op het kwijtscheldingsformulier leest u precies welke kopieën u bij de aanvraag moet voegen.

De gemeente behandelt uw aanvraag niet als u niet alle gevraagde kopieën heeft bijgevoegd. Vermeldt u opzettelijk onjuiste informatie of laat u gevraagde gegevens weg? Dit kan leiden tot strafrechtelijke gevolgen. Het kwijtgescholden bedrag moet u dan alsnog betalen.

Wanneer aanvragen?

Vraag kwijtschelding aan zodra u de aanslag gemeentelijke belastingen heeft ontvangen. LET OP! vanaf 1 januari 2020 moet u voor de waterschapsbelasting bij het GBLT kwijtschelding aanvragen.

Heeft u vorig jaar kwijtschelding gekregen?

De gemeente controleert vooraf of u recht heeft op kwijtschelding. Zo ja, dan hoeft u geen aanvraag meer te doen. U ontvangt hierover eind januari bericht van de gemeente.

Geen bericht ontvangen of geen kwijtschelding gekregen?

Heeft u geen bericht ontvangen van de gemeente? Of heeft u geen automatische kwijtschelding gekregen? Dan kunt u zelf alsnog kwijtschelding aanvragen zodra u de aanslag gemeentelijke belastingen heeft ontvangen.

Hulp bij invullen

Hulp nodig bij het invullen van het kwijtscheldingsformulier? Maak dan een afspraak met de Invulhulp van Maatschappelijk Welzijn Coevorden. Bel naar: 085- 2735256 of stuur een e-mail naar info@mwcoevorden.nl. Het adres van Maatschappelijk Welzijn Coevorden is van Eijbergenstraat 5 te Coevorden.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Het aanvraagformulier moet volledig ingevuld zijn en alle gevraagde informatie en specificaties moeten ingeleverd zijn.

De gemeente kijkt bij de beoordeling van uw verzoek naar uw financiële situatie op het moment dat u het formulier ingediend heeft. Voor een snelle afhandeling moet u uw verzoek om kwijtschelding zo snel mogelijk indienen. 

U kunt in beroep gaan tegen de beslissing over de kwijtschelding. Dit moet u binnen 10 dagen doen. Stuur uw brief naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden, Postbus 2, 7740 AA te Coevorden.

Stuur uw aanvraag met de benodigde kopieën naar de Gemeente Coevorden, Afdeling Publieksservice, team KCC Burgerzaken & Belastingen. U kunt ook langskomen bij het Klantcontactcentrum van het gemeentehuis. Maak uw afspraak digitaal. Kies dan het tijdstip uit dat u het beste uitkomt.

AVG 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

Afdeling Publieksservice, Team KBB - Belastingen

 

 

Telefoon: 14 0524
Email: belastingen@coevorden.nl

 

 

Bezoekadres:
Kasteel 1
7741 GC Coevorden


Postadres:
Postbus 2
7740 AA Coevorden