Voornemen om stuk grond in erfpacht uit te geven aan Domesta

19 maart 2024
Algemeen

Het gaat om een perceel op de hoek van de Drostenstraat-Burgemeester Feithsingel in Coevorden.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden is van plan om een stuk grond in erfpacht uit te geven aan woningcorporatie Domesta. Daarbij gaat het ook om vestiging van recht van opstal.

Het gaat om een perceel op de hoek van de Drostenstraat-Burgemeester Feithsingel in Coevorden. Het terrein is  kadastraal bekend bij de gemeente Coevorden als sectie G nummer 3705 (gedeeltelijk) en beslaat ongeveer 1.361 vierkante meter. Het wordt benut voor de bouw van flexwoningen.

Het college ziet af van het volgen van een selectieprocedure, tenzij andere serieuze belangstellenden zich melden.

Waarom geen selectieprocedure?

Het college is van mening dat Domesta de enige serieuze gegadigde is omdat:

• In de woonvisie “2021+ Bouwen aan de Toekomst” gekozen is voor betaalbaar, leefbaar en toekomstbestendig wonen. In de woonvisie is een uitwerking van een beleidskader voor een concreet experiment met flexwonen aangekondigd;

• Gekozen is voor flexwonen omdat flexwonen een flexibele, snelle en betaalbare wijze is om het tekort aan betaalbare woningen op te lossen; 

• Dit experiment verder is uitgewerkt in het beleidskader Flexwonen, waarin wij de randvoorwaarden voor flexwonen hebben uitgewerkt en hebben aangegeven dat de woningcoöperaties hiervoor een natuurlijke partner zijn omdat woningcoöperaties een unieke positie, vastgelegd in de Woningwet, hebben. Hun financiële middelen worden uitsluitend ingezet in het belang van de (sociale) volkshuisvesting;

• Domesta de enige woningcoöperatie is die actief is in de stad Coevorden;

• Domesta en de gemeente prestatieafspraken hebben gemaakt om de sociale huurwoningvoorraad te vergroten;

• Deze uitgifte in erfpacht en vestiging recht van opstal voor de bouw van flexwoningen bijdraagt aan genoemde doelen.

Kort geding

Iedere serieuze gegadigde die vindt dat hij ook voor deze overeenkomst in aanmerking komt, kan uiterlijk binnen 20 kalenderdagen een kort geding starten bij de rechtbank Noord-Nederland. Deze termijn begint te lopen de dag na publicatie van het voornemen.

Indien u een kort geding aanspant, vragen wij u ons dit uiterlijk binnen de gemelde 20 kalenderdagen schriftelijk mee te delen. Dit doet u bij voorkeur door de conceptdagvaarding per e-mail te sturen naar wonen@coevorden.nl.

Vragen?

Wie vragen heeft, kan contact opnemen met Aniek Huisman, projectleider (flex)wonen, telefoonnummer 140524 of via wonen@coevorden.nl.