Luchtfoto van het bouwproject Jongbloed in Sleen

Milieu

Duurzaamheid, gezondheid, veiligheid en leefbaarheid zijn belangrijke aspecten die de kwaliteit van ons woon- en leefklimaat bepalen. De kwaliteit van het woon- en leefklimaat wordt door een aantal zaken bepaald. Voorbeelden daarvan zijn een schone bodem, schone lucht, het waarborgen van de veiligheid en het beperken van geluid-, licht- en geuroverlast. Voor die aspecten draagt een gemeente een belangrijke verantwoordelijkheid. 

Milieumelding doen

Bedrijven met schadelijke activiteiten zijn bijvoorbeeld cafés, restaurants, garages, transportbedrijven, tankstations en winkels. U  hoeft dan niet altijd een omgevingsvergunning voor het milieu aan te vragen. Een milieumelding is dan voldoende.

Geur

Elke geur kan hinder veroorzaken. Dit is afhankelijk van onder andere de dosis, het geurtype, de blootstellingsfrequentie en de omgeving. Geurhinder kan ook gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Het kan bijvoorbeeld leiden tot hoofdpijn, misselijkheid, stress of spanningen. 

De basis van het landelijk geurbeleid is opgenomen in een brief uit 1995 van de minister van VROMexterne-link-icoon. Als algemeen uitgangspunt hanteren we het voorkomen van (nieuwe) hinder. Daarvan is de volgende beleidslijn te geven: 

  • als er geen hinder is, zijn maatregelen niet nodig; 
  • als er wel hinder is, worden BBT-maatregelen toegepast (BBT staat voor Best Beschikbare Technieken); 
  • mate van hinder kan onder andere worden bepaald via een belevingsonderzoek, hinderenquête, klachtenregistratie etc.; 
  • de mate van hinder die nog aanvaardbaar is, wordt door het bevoegd bestuursorgaan vastgesteld. 

Voor zowel industriële als agrarische activiteiten kunnen geurvoorschriften van toepassing zijn. Voor agrarische bedrijven geldt de Wet geurhinder en veehouderij. Dit is de landelijke wet- en regelgeving waarin normen en afstanden zijn vastgesteld om geurhinder te beperken of voorkomen.  

In onze gemeente komen veel agrarische bedrijven voor. Aan agrarische bedrijvigheid zijn geuraspecten. Dit gaat mogelijk samen met een aantasting van het woon- en leefklimaat bij omliggende woningen. Door ontwikkelingen in de omgeving kunnen agrarische bedrijven het ook moeilijk krijgen om met het bedrijf door te gaan.  

Luchtkwaliteit 

Een goede luchtkwaliteit is belangrijk voor onze gezondheid. Maar door verkeer en industrie ademen we ook schadelijke stoffen in, zoals fijnstof en het gas stikstofdioxide. Ook landbouw, veeteelt en huishoudens veroorzaken luchtvervuiling. Denk aan bijvoorbeeld hout stoken. Daarnaast is een deel van de luchtvervuiling in Nederland afkomstig uit het buitenland. Andersom belandt een deel van onze luchtvervuiling in het buitenland. Door verschillende landelijke en Europese beleidsmaatregelen is de uitstoot van schadelijke stoffen sinds 1990 flink afgenomen. 

De overheid stelt grenswaarden voor vervuilende stoffen om de schadelijke werking van luchtvervuiling te beperken. Hierdoor is de luchtkwaliteit de afgelopen jaren verbeterd. Maar ook als de wettelijke (Europese) grenswaarden worden behaald kunnen gezondheidsklachten ontstaan of verergeren. Dat gebeurt namelijk al bij lage hoeveelheden fijnstof en stikstofdioxide. Om de gezondheidsrisico's verder te verminderen wordt met het Schone Lucht Akkoord toegewerkt naar de lager liggende advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie. In de gemeente Coevorden wordt vrijwel overal reeds voldaan aan deze advieswaarden en wordt voor de komende 10 jaar nog een verdere verbetering verwacht. 

Wilt u meer weten over luchtkwaliteit? Bekijk dan de Atlas Leefomgevingexterne-link-icoon

Geluid 

Geluiden zijn altijd om ons heen. Hard, aanhoudend of ongewenst geluid kan erg hinderlijk zijn en gezondheidsproblemen veroorzaken. Bekende vormen van geluidsoverlast zijn lawaai afkomstig van verkeer, bedrijven, evenementen of horeca. 

Bedrijven moeten aan geluidsnormen voldoen die zijn vastgelegd in het Besluit kwaliteit leefomgeving en activiteit leefomgeving, omgevingsplan of in een individuele vergunning.

De gemeente heeft een aantal taken op het gebied van geluid. Deze taken staan beschreven in de Wet geluidhinder en de Wet milieubeheer.  

Elke ruimtelijke ontwikkeling en elke vergunningaanvraag en melding volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Wet milieubeheer worden beoordeeld volgens de geldende voorschriften, richtlijnen en jurisprudentie.  Bedrijven moeten aan geluidsnormen voldoen die zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit of in een individuele vergunning. Indien er behoefte bestaat om hier van af te wijken, dient dit van geval tot geval opnieuw gemotiveerd te worden. 

Bij het opstellen van ruimtelijke plannen moet je voldoen aan geluidsnormen. De wetgeving maakt in het algemeen onderscheid tussen bestaande en nieuwe situaties. Voor nieuwe situaties gaan we uit van scherpere normen dan voor bestaande situaties. 

Het bedrijventerrein Leeuwerikenveld 1 is op basis van de Wet geluidhinder een “gezoneerd industrieterrein”. De gezamenlijke geluidsbelasting ten gevolge van het Bedrijvenpark Coevorden (de bedrijventerreinen “Leeuwerikenveld 2”, “De Mars”, “Heege-West” en “Europark” gecumuleerd met het gezoneerde industrieterrein “Leeuwerikenveld 1”) wordt beheerd. De bewoners in de direct aangrenzende bebouwing van Coevorden worden beschermd tegen voorkomende geluidsactiviteiten. Om omwonenden voor een te hoge gecumuleerde geluidbelasting te beschermen vanwege de bedrijven op het gehele Bedrijvenpark Coevorden heeft de gemeente in 2014 het “Geluidbeheerplan industrielawaai Bedrijvenpark Coevordenexterne-link-icoon” vastgesteld. 

Wilt u meer weten over geluid in uw omgeving? Bekijk dan de Atlas Leefomgevingexterne-link-icoon

Bodem 

De bodem vormt een belangrijke schakel in het ecosysteem waarin wij leven. Mens, dier en plant gebruiken de bodem maar door het gebruik ervan kan de bodem ook uit evenwicht raken. Hierdoor kunnen schadelijke effecten voor de leefomgeving en gezondheid ontstaan. De Wet bodembescherming heeft als doel om de bodem te beschermen. In het Besluit bodemkwaliteit worden regels gesteld over grondverzet op land.  

Bodemonderzoek 

De aanleiding om bodemonderzoek uit te voeren kan zeer divers zijn. Het doel en de aard van het bodemonderzoek varieert daardoor ook sterk. Zo kan bodemonderzoek worden uitgevoerd in het kader van de aanleg van infrastructurele werken, het winnen van bouwstoffen, het realiseren van gebouwen en het bouwrijp maken van de bodem. Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem kan een onderdeel zijn van dit bodemonderzoek, naast bijvoorbeeld archeologisch of grondmechanisch onderzoek. Meer informatie is te lezen in het document Bodemonderzoekexterne-link-icoon