Bouwkavels en vastgoed

Binnen de gemeente Coevorden hebben wij nog één locatie voor een nieuwbouwwoning en dat is in de woonwijk Ossehaar. 

Vraag en aanbod

We proberen vraag en aanbod op de woningmarkt zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Hoe we dit doen leggen we vast in de woonvisie. De gemeenteraad heeft op 7 december 2021 de Woonvisie "Bouwen aan de toekomst" vastgesteld. Meer informatie over de Woonvisie vindt u op de webpagina Woonvisie

Bouwkavels Ossehaar fase B

Tussen water, stad en land ligt de woonwijk Ossehaar in Coevorden. Wonen in Ossehaar betekent “buiten wonen”  met de voorzieningen van de stad Coevorden binnen handbereik.

In deze woonwijk hebben wij een park aangelegd van 5 hectare groot. 

De vrije bouwkavels verkopen wij bouwrijp. Met de bouw van de woning kan de koper beginnen als de bouwkavel is gekocht. Ook moet de koper een onherroepelijke omgevingsvergunning hebben.

De afbeelding hieronder laat alle kavels zien. De groene kavel kunt u nog kopen.

PDF Verkavelingstekening Ossehaar 21 september 2022 (pdf, 2mb)

Beschikbare bouwkavels

Er zijn geen bouwkavels meer beschikbaar.

Gereserveerde kavels

​​De kavel hieronder is gereserveerd. Dit betekent dat iemand deze kavel wil kopen,  maar nog bezig is met plannen maken. Lukt het uiteindelijk niet om deze kavel te kopen, dan komt deze kavel weer vrij voor andere kopers. 

Nummer Aantal m2 Prijs inclusief 21% btw  Woningtype
506 530 €89.782,00 Vrijstaande woning

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen via ons algemene telefoonnummer 14 0524.

Wij houden deze informatie zo goed mogelijk bij. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de gevolgen door typefouten of verkeerde informatie. 

Woningbouw Ossehaar fase C

De woningmarkt is ingrijpend veranderd. Er is vraag naar huizen en bouwkavels. De gemeente heeft daarom besloten Ossehaar Fase C opnieuw te ontwikkelen. Onderzoek naar onder andere woonwensen maar ook prognoses voor het aantal inwoners (demografische ontwikkeling) is uitgevoerd. Op basis daarvan heeft de gemeenteraad in december 2021 een nieuwe woonvisie  vastgesteld. Daar staat in dat we voor Coevorden zoeken naar ruimte om te bouwen en betaalbare huisvesting. Met name voor kleine huishoudens. Daarom gaan we als gemeente bij het ontwikkelen van Ossehaar C voor een combinatie van koop- en huurwoningen. 

Uitgangpunten voor de woningbouw op Ossehaar Fase C 

In lijn met de woonvisie en het coalitieakkoord is het woongebied omschreven als een moderne, groene wijk met als uitgangspunt ‘eenheid in verscheidenheid’ met een gedeelte vrije kavelverkoop en een gedeelte sociale huur en flexwonen, waarbij duurzaamheid en klimaatadaptatie aandachtspunten zijn voor het ontwerp. De uitgangspunten voor de nieuwe opzet van het gebied heeft het college in juli 2022 vastgesteld.

Buurtbijeenkomsten

We betrekken omwonenden bij de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk. Dit doen we in drie fases: als eerste ophalen van suggesties en ideeën, vervolgens drie varianten bespreken en ten slotte volgt een presentatie van het definitieve stedenbouwkundige ontwerp. Eind oktober 2022 konden omwonenden hun wensen een aandachtspunten uitspreken. Hierbij zijn de aspecten groen en klimaat, sport, spel en bewegen, wonen en beeldkwaliteit, verkeer en veiligheid en duurzaamheid en energie aan de orde gekomen. Aan de hand van de vastgestelde uitgangspunten en de input vanuit de omwonenden heeft het ontwerpteam drie varianten uitgewerkt van de stedenbouwkundige opzet van de wijk. Op 26 januari 2023 vond een tweede buurtbijeenkomst plaats. Omwonenden konden daar kennis nemen van de drie varianten. Na de presentatie was er ruimte voor het stellen van vragen en het uitwisselen van meningen. In het voorjaar van 2023 volgt een presenatie van het definitieve schetsontwerp. 

Waar werken we naartoe? 

Om woningen te kunnen bouwen op de locatie is een nieuw bestemmingsplan nodig. In het bestemmingsplan staan alle regels en voorwaarden voor de bouw. Het definitieve schetsontwerp is hier de basis voor. 

 

Bouwkavels Jongbloed II Sleen

De woonwijk Jongbloed in Sleen ligt aan de rand van Sleen met het buitengebied naast de deur. Sleen is een aantrekkelijk dorp met scholen, winkels, horeca, sportverenigingen en veel verenigingen.

In deze woonwijk liggen bouwkavels voor de bouw van vrijstaande woningen.

De vrije bouwkavels worden bouwrijp verkocht. Met de bouw kan worden begonnen als de bouwkavel is gekocht. Ook moet de koper een onherroepelijke omgevingsvergunning hebben.

De afbeelding hieronder laat alle kavels zien.

PDF Verkavelingstekening Jongbloed Sleen 08-09-2022.pdf

Beschikbare bouwkavels

Op dit moment zijn er geen kavels meer beschikbaar.

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen via ons algemene telefoonnummer 14 0524.

Wij houden deze informatie zo goed mogelijk bij. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de gevolgen van typefouten of verkeerde informatie.